بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,352

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت اول

  1391/4/6
خلاصه: قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت اول

ماده واحده 

به دولت اجازه داده مي‌شود که به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 برابر با 29 آذر 1367 در ششمين جلسه عمومي، با توجه به بند (1) "‌الف" ماده (28) کنوانسيون ، مشروط بر آنکه‌مفاد کنوانسيون در مواردي که با قوانين داخلي و موازين اسلام معارض گردد از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نمايد.

[z]‌کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب کنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 در ششمين جلسه‌عمومي ‌امضاء‌کنندگان اين کنوانسيون: ‌
با نگراني عميق از حجم و روند رو به افزايش توليد، تقاضا و قاچاق غير قانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان که تهديدي جدي براي سلامت و‌سعادت بشريت بشمار مي‌رود و بنيادهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه را به مخاطره مي‌افکند.
با نگراني عميق از نفوذ دايم‌التزايد قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان به گروههاي مختلف اجتماعي و به ويژه به لحاظ استفاده از کودکان در‌بسياري از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور توليد، توزيع و تجارت مواد مخدر و داروهاي روانگردان که خطراتي غير قابل‌تقويم را به دنبال دارد.
با درک روابط بين قاچاق مواد مخدر و ساير فعاليتهاي سازمان يافته بزهکارانه که نظام اقتصادي را تضعيف و ثبات، امنيت و حاکميت دولتها را تهديد‌مي‌نمايد.
‌همچنين با درک اين واقعيت که قاچاق مواد مخدر جرمي بين‌المللي است که ريشه‌کن کردن آن مستلزم توجه فوري و از اولويت درجه يک برخوردار‌مي‌باشد.
با آگاهي از اين که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهاي کلاني را براي سازمانهاي جنايتکار برون‌مرزي به دنبال داشته و آنها را قادر مي‌سازد تا در ساختار‌دولتها، فعاليتهاي مشروع تجاري و مالي و کليه سطوح جامعه رخنه نمايند.
‌با تصميم براي محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عوايد فعاليتهاي بزهکارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي مبادرت به چنين‌اقدامات.
‌با تمايل به ريشه‌کن کردن علل ريشه‌اي مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهاي روانگردان، از جمله تقاضاي غير قانوني براي آن گونه مواد و داروها‌و منافع کلان ناشي از قاچاق اين مواد.
‌با توجه به لزوم اتخاذ تدابيري براي کنترل برخي مواد از قبيل مکمل‌ها، داروهاي شيميايي و حلال‌ها که در توليد مواد مخدر و داروهاي روانگردان‌کاربرد دارند و دسترسي آسان به آنها به افزايش در توليد پنهاني مواد و داروهاي مزبور انجاميده است،
‌با تصميم براي تقويت همکاريهاي بين‌المللي در ريشه‌کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طريق دريا،
‌با درک اين که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئوليت جمعي کليه دولتها بوده و نيل به اين هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاريهاي بين‌المللي را‌مي‌طلبد،
‌با اذعان به صلاحيت سازمان ملل متحد در زمينه کنترل مواد مخدر و داروهاي روانگردان و با تمايل به يکپارچه شدن کليه اقدامات مؤسسات بين‌المللي‌ذيربط در چارچوب سازمان مزبور.
‌با تأکيد مجدد بر اصول راهگشاي موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهاي روانگردان و روش کنترل مذکور در آنها،
‌با درک ضرورت تقويت و تکميل تدابير پيش‌بيني شده در "‌کنوانسيون واحد مربوط به مواد مخدر، مصوب 1961" و پروتکل اصلاحي آن مصوب1972 و کنوانسيون مربوط به داروهاي
روانگردان مصوب 1971 به منظور رويارويي با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخيم آن،
‌همچنين با درک اهميت تشديد و افزايش امکانات قانوني مؤثر براي همکاريهاي جهاني در امور کيفري به منظور ريشه‌کن نمودن فعاليتهاي بزهکارانه‌بين‌المللي در زمينه قاچاق
مواد مخدر، ‌با تمايل به انعقاد يک کنوانسيون بين‌المللي جامع، مؤثر و کارا که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشکل،‌بخصوص آنها
که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهاي روانگردان پيش‌بيني نگرديده‌اند، توجه نمايد.
‌بدينوسيله مراتب زير را مورد موافقت قرار مي‌دهند:

‌ماده 1 - تعاريف

‌جز در مواردي که صريحاً به گونه‌اي ديگر مقرر گرديده و يا در مواردي که متن، خلاف آنرا ايجاب مي‌کند، تعاريف زير نسبت به کل اين کنوانسيون‌اعمال مي‌گردند:
‌الف - "‌هيأت" به معناي هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر است که به موجب "‌کنوانسيون واحد درباره مواد مخدر" مصوب 1961 که توسط پروتکل‌اصلاحي مصوب 1972 اصلاح شده تشکيل گرديده است.
ب - "‌گياه شاهدانه" به معناي هر گونه گياه از دسته شاهدانه مي‌باشد.
پ - "‌بوته کوک" به معناي هر يک از گونه‌هاي دسته اري تروکسيلون مي‌باشد.
ت - "‌متصدي حمل و نقل تجاري" به معناي هر شخص و يا هر واحد دولتي، خصوصي و يا غيره مي‌باشد که به منظور دريافت اجرت، کرايه و يا هر‌گونه منفعت ديگري در امر حمل
و نقل افراد، کالاها و يا محموله‌هاي پستي اشتغال دارد.
ث - "‌کميسيون" به معناي "‌کميسيون مواد مخدر شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد مي‌باشد".
ج - "‌ضبط" که در موارد مقتضي شامل جريمه نيز مي‌گردد، به معناي محروميت دايم از مالکيت به موجب دستور صادره از يک دادگاه و يا مرجع صالح‌ديگر مي‌باشد.
چ - "‌محموله‌هاي تحت کنترل" به معناي روش تجويز عبور محموله‌هاي قاچاق و يا مشکوک مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مواد مشروحه در‌جدول 1 و 2 منضم به اين کنوانسيون
از مجاورت و يا داخل سرزمين يک و يا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مقامات صالحه آن به منظور شناسايي‌دست‌اندرکاران ارتکاب جرايم مقرره حسب بند يک ماده (3)
کنوانسيون مي‌باشد.
ح - "‌کنوانسيون 1961" به معناي "‌کنوانسيون واحد مواد مخدر 1961".
خ - "‌کنوانسيون 1961" به معناي "‌کنوانسيون واحد مواد مخدر که به موجب پروتکل 1972 اصلاح شده است.
‌د - "‌کنوانسيون 1971" به معناي "‌کنوانسيون داروهاي روان‌گردان".
‌ذ - شورا به معناي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد مي‌باشد.
‌ر - "‌انسداد" و يا "‌توقيف" به معناي ممنوعيت موقت انتقال، تبديل، واگذاري و يا جابجا نمودن مال و يا نگهداري و يا کنترل موقتي مال بر مبناي‌دستور صادره از دادگاه و يا مرجع صالحه، مي‌باشد.
‌ز - "‌قاچاق" به معناي جرايم مندرجه در بندهاي 1 و 2 ماده (3) اين کنوانسيون مي‌باشد.
س - "‌مواد مخدر" به معناي هر يک از مواد طبيعي و يا ترکيبي مشروحه در جداول 1 و 2 کنوانسيون واحد مربوط به مواد مخدر، 1961 و پروتکل‌اصلاحي آن مصوب 1972 مي‌باشد
ش - "‌خشخاش" به معناي گياه نوع پاپاورسومنيفروم - ال است.
ص - "‌عوايد" به معناي کليه وجوه و اموالي است که به نحوي مستقيم و يا غير مستقيم از ارتکاب يکي از جرايم مندرج در بند 1 ماده (3) ناشي و يا‌حاصل شده باشد.
ض - "‌اموال" به معناي هر گونه دارايي مادي و يا معنوي، منقول و يا غير منقول، محسوس و يا غير محسوس، اوراق و يا اسناد قانوني دال بر داشتن‌مالکيت و يا سهم در داراييهاي مزبور مي‌باشد.
ط - "‌داروهاي روانگردان" به معناي هر گونه ماده طبيعي و يا ترکيبي و يا هر گونه ماده طبيعي مندرج در جداول 1 و 2 و 3 و 4 کنوانسيون داروهاي‌روانگردان مصوب 1971 مي‌باشد.
ظ - "‌دبير کل" به معناي دبير کل سازمان ملل متحد مي‌باشد.
ع - "‌جدول 1" و "‌جدول 2" به معناي ليست‌هاي به ترتيب شماره گذارده شده مواد منضم به اين کنوانسيون مي‌باشد که بعضاً طبق ماده (12) مورد‌اصلاح قرار گرفته‌اند.
غ - "‌کشور ترانزيت" به معناي کشوري است که مواد مخدر قاچاق، داروهاي روانگردان و مواد مندرج در جداول 1 و 2 از داخل آن کشور، که نه مرکز‌توليد و نه مقصد نهايي
آنها مي‌باشند، عبور داده مي‌شود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان