بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,774

تخلفات انتظامي وکلا

  1391/4/2
خلاصه: تخلفات انتظامي وکلا

مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:

1-اخطار کتبي
2-توبيخ با درج در پرونده
3-توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون
4-تنزل درجه
5-ممنوعيت از سه ماه تا سه سال
6-محروميت دائم از شغل وکالت

تخلف از نظاماتي که کانون براي وکلا تعيين مينمايد مستوجب مجازات انتظامي درجه 1 و 2 است.

 مصاديق و اعمال مستوجب مجازات انتظامي درجه 3:

·        انجام وکالت بدون تمديد پروانه
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسيد در قبال آنها
·        عدم ارائه رسيد در قبال وجوه و اموال و اسناد دريافتي از موکل
·        عدم رعايت تقدم در جلسات محاکمه اي که همزمان هستند يا عدم رعايت تقدم محاکمات کيفري
·        وکالت در محلي که وکيل در زمان اشتغال به خدمت قضايي در آنجا شاغل بوده براي بار اول
·        تمرکز فعاليت وکالتي و يا تاسيس دفتر وکالت در غير از محل مجاز براي بار اول
 

مصاديق و اعمال مستوجب مجازات انتظامي درجه 4:

·        عدم ارائه رسيد در قبال وجوه و اموال و اسناد دريافتي ازموکل
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        انجام وکالت بدون تمديد پروانه
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
·        معرفي خود با درجه بالاتر
·        تحصيل وکالت با توسل به وسايل فريبنده
·        تحصيل وجه يا مال يا سند ديگري زائد بر حق الوکاله قراردادي، يا تعرفه اي( در موارديکه قراردادي در بين نيست)
·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل يا استعفا در زماني که موکل مجال کافي براي معرفي وکيل جديد ندارد
·        قبول وکالت در دعاوي که وکيل قبلا با سمت قضايي يا داوري در آن دخالت داشته است
·        قبول وکالت عليه ارگانهاي دولتي  که  وکيل سنت وکالت يا مشاوره آن اداره را دارد
·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  يا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسي
·        اظهارات غير محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمي و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص
·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزينه هاي پرونده که موجب تضييع حق موکل گردد
·        وکالت در محلي که وکيل در زمان اشتغال به خدمت قضايي در آنجا شاغل بوده براي بار دوم
·        تقديم عرضحالي که از حيث تمبر ناقص است
·        تمرکز فعاليت وکالتي و يا تاسيس دفتر وکالت در غير از محل مجاز براي بار دوم

مصاديق و اعمال مستوجب مجازات انتظامي درجه 5:

·        قبول وکالت بصورت تصنعي (در ظاهر بنام ديگري در باطن براي خود)
·        افشاء اسرار موکل
·        تخلف از قسم
·        عدم تحويل يک نسخه از وکالتنامه به موکل براي باراول
·        وکالت در محلي که وکيل در زمان اشتغال به خدمت قضايي در آنجا شاغل بوده براي بار سوم
·        عدم تحويل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبني بر تعليق پروانه
·        شرکت در مدعي به
·        انتقال قرارداد حق الوکاله به ديگري
·        تمرکز فعاليت وکالتي و يا تاسيس دفتر وکالت در غير از محل مجاز براي بار سوم

مصاديق و اعمال مستوجب مجازات انتظامي درجه 6:

·        مواضعه و تباني با طرف دعوي و خيانت به موکل
·        قبول وکالت عليه موکل سابق در همان موضوعي که وکالت آنرا بعهده داشته است
·        تحصيل پروانه وکالت بدون داشتن شرايط مقرره و يا فاقد شرايط مذکور شدن
·        اثبات خلاف عذري که وکيل براي عدم حضور در دادگاه يا دادسرا يا دادگاه انتظامي اظهار نموده
·        عدم تحويل يک نسخه از وکالتنامه به موکل براي بار دوم
·        وکالت در محلي که وکيل در زمان اشتغال به خدمت قضايي در آنجا شاغل بوده براي بار چهارم
·        عدم تحويل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبني بر تعليق پروانه
·        شرکت در مدعي به
·        انتقال قراردادحق الوکاله به ديگري


مشاوره حقوقی رایگان