بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,381

اعلام جزييات افزايش حقوق کارمندان

  1391/4/1
خلاصه: با تصويب هيئت وزيران، ميزان ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات و شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1391 تعيين شد.
هيئت وزيران به استناد ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري، ميزان ضريب افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.

ميزان ضريب افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها

ضريب حقوق سال 1391 اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان يازده هزار و چهار صد و شصت ريال و ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1391 را به ميزان هشتصد و پنج (805) ريال تعيين کرد. بر اساس اين مصوبه ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نيز براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج (805) ريال تعيين مي شود.

بازنشستگان و وظيفه بگيران

براين اساس، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در سال 1391 به ميزان پانزده درصد نسبت به سال 1390 افزايش مي يابد.

سقف افزايش حقوق کارمندان

براساس اين مصوبه، سقف افزايش حقوق کارمندان دستگاه هاي موضوع بند 95 ماده واحده قانون بودجه 1391 کل کشور پانزده درصد تعيين مي شود.همچنين، عيدي پايان سال غير مشمولان قانون خدمات کشوري شاغل در دستگاه هاي اجرايي دولتي در سال 1391 به ميزان عيدي پايان سال مشمولان قانون ياد شده تعيين مي شود.

پاداش

طبق اين مصوبه، پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (به استثناي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور) براي امسال حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در سقف اعتبارات مصوب تعيين مي شود.پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور براي امسال با پيشنهاد مجمع عمومي ذي ربط در سقف بودجه مصوب و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود.

حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلان)

براين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولان ماده مذکور به استثناي مشمولان بند 12 اين تصويب نامه در سال 1391 به ميزان سه ميليون و نهصد و بيست و يک هزار و پانصد ريال و حداکثر حقوق وفوق العاده هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي شود.طبق اين مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشور ي وحداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه اجرايي به ميزان سه ميليون و نهصد و بيست و يک هزار و پانصد ريال تعيين مي شود.براساس اين مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1391 به ميزان دو ميليون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين مي شود.همچنين، پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبارات يا بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.

پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان

براين اساس، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.تشخيص کارکناني که به اقتضاي شغلي مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري اضافه کار بيشتري دريافت مي‌نکنند با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

فوق العاده ماموريت روزانه داخل کشور

طبق اين مصوبه، فوق العاده ماموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين مصوبه که به عنوان مامور براي 
انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر در مورد مشمول هريک از بندهاي اين تصويب نامه به ماخذ يک بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد.ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوري و اصطلاحات بعدي آن خواهد بود.همچنين، تمديد قراردادهاي قبلي کارکنان قراردادي مجاز است.

پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غير‌مستقيم به کارکنان قرارداد کار معين

براين اساس، پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کار معين (مشخص) ساعتي و موارد موضوع ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري بر اساس دستورالعملي که با رعايت سقف اعتبارات مصوب به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌رسد مجاز است.معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا به معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس جمهوري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري ابلاغ کرده است.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان