بسم الله
 
EN

بازدیدها: 776

حقوق اساسي(اصول حقوق اساسي در مورد خانواده)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/4/1
خلاصه: حقوق اساسي(اصول حقوق اساسي در مورد خانواده)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

نکات مهم :


1.دادگاه صالح براي‏ رسيدگي‏ قضايي‏ ، دادگاه محل اقامت قانوني‏ « خوانده » مي‏‏باشد .

 2.شرايط اساسي‏ ومهم ذيل براي‏ طرح واقامه يک دعوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ ضروري‏ مي‏‏باشد :

 الف : وجودحق منجز

 ب : ذي‏‏نفع بودن خواهان دعوي‏

 ج : ذي‏‏سمت بودن خواهان دعوي‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوي‏ باشد يا وکيل يا ولي‏ يا وصي‏ يا قيم يا نماينده قانوني‏ خواهان باشد )

 د : اهليت داشتن خواهان دعوي‏

 ه : توجه دعوي‏ نسبت به خوانده

 و : دعوي‏ قبلاً رسيدگي‏ ومنجر به صدور حکم قطعي‏ نشده باشد .

 ز : خواسته وبهاي‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالي‏ نباشد .

3.درصورتي‏ که اسنادي‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسي‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهي‏‏شده سند ، ترجمه‏ي‏ گواهي‏ شده‏ي‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد.
 
4.دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ي‏ رسيدگي‏ ، نسخه‏ي‏ ثاني‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه براي‏ خوانده دعوي‏ ارسال خواهد گرديد .

توجه : دربعضي‏ از دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏اي‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد براي‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ي‏ 709 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ : « هرکس مي‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ حق خود را به‏وسيله‏ي‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... »

اوراق اظهارنامه را نيز مي‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايي‏ مجتمع‏قضايي‏ در تهران يا ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روي‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايي‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستري‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .

دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبني‏ بر مطالبه‏ي‏ مالي‏ ، اقدام به تقاضاي‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود .

ماده 225 قانون آيين‏دادرسي‏ دراين رابطه بيان مي‏‏دارد :
مدعي‏ مي‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي‏ ويا درجريان دادرسي‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوي‏ مستند به سند رسمي‏ باشد .
2.خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد.
3.مدعي‏ خسارتي‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهي‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتي‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعي‏ دراصل دعوي‏ به موجب رأي‏ نهايي‏ محکوم به بي‏‏حقي‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت مي‏‏شود .
 4.درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد .
 
•د) طريقه‏ي‏ طرح دعوي‏ کيفري‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگي‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامي‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگي‏ نيز ممکن است بروز نمايد .
پرونده‏هاي‏ جزايي‏ براساس شکايت شاکي‏ تشکيل مي‏‏گردد ، کسي‏ که شکايت نموده شاکي‏ و کسي‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکي‏‏عنه مي‏‏گويند.

برطبق اصل 37 قانون‏اساسي‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسي‏ :
احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسي‏ :
هيچ فعل يا ترک‏فعلي‏ به استناد قانوني‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمي‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکي‏‏عنه درصورتي‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعي‏ وقانوني‏ انجام فعل مجرمانه توسط وي‏ در محکمه‏‏ي‏ صالح ثابت گردد.

شکوائيه بايد چگونه باشد ؟


شاکي‏ يا مدعي‏‏خصوصي‏ مي‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکي‏ بايستي‏ در شکوائيه‏اي‏ که تهيه مي‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگي‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکي‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد داراي‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ي‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستي‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستي‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکي‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپي‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستي‏ ضميمه‏ي‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستي‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايي‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستري‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستي‏ آن را روي‏ کاغذ معمولي‏ وپس از نقش تمبر لازم روي‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستري‏ انجام مي‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستري‏ محل « دايره‏ي‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ي‏ مقام قضايي‏ دستور تحقيقات روي‏ آن صادر شود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان