بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,576

سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 2 (کليات )-قسمت اول

  1391/3/26
خلاصه: سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 2 (کليات )

نمونه سوالات شماره 1

1. حقوق کيفري به معناي و سيع کلمه مشتمل است بر :
الف ـ حقوق کيفري عمومي ـ حقوق کيفري اختصاصي ـ جرم شناسي ـ آيين دادرسي مدني
ب ـ حقوق کيفري عمومي ـ حقوق کيفري اختصاصي ـ آيين دادرسي کيفري ـ جرم يابي
ج ـ حقوق کيفري عمومي ـ حقوق کيفري اختصاصي ـ علم اجراي احکام کيفري ـ کيفرشناسي
د ـحقوق کيفري عمومي ـ حقوق کيفري اختصاصي ـ آيين دادرسي کيفري ـ کيفر شناسي

2. «....» يعني علم چگونگي و نحوه اجراي ضمانتهاي  کيفري .
الف ـ کيفر شناسي
ب ـآيين دادرسي مدني
ج ـ پليس علمي
د ـ جرم يابي

4. در آيين دادرسي کيفري کدام يک از موضوعات زير بحث مي شود؟
الف ـ قواعد کلي و مشترک جرايم و مجازاتها
ب ـ عناصر اختصاثي هر يک از جرايم به طور جداگانه
ج ـ جنبه هاي اجرايي مقررات کيفري
د ـ چگونگي اجراي مجازاتها و کيفرها

5. در کيفر شناسي کدام يک از موضعات زير مورد بحث قرار مي گيرد؟
الف ـ قواعد کلي و مشترک جرايم و مجازاتها
ب ـ عناصر اختصاثي هر يک از جرايم به طور جداگانه
ج ـ جنبه هاي اجرايي مقررات کيفري
د ـ چگونگي اجراي مجازاتها و کيفرها
 

6. مسايلي از قبيل : چگونگي انجام تحقيقات ـ نحوه رسيدگي و صدور حکم مربوط به کدام گزينه است؟
الف ـ حقوق جزاي عمومي
ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
ج ـ آيين دادرسي کيفري
د ـ قوانين مجازااتهاي اسلامي

7.  حقوق جزاي عمومي از جه لحاظ به آيين دادرسي کيفري وابسته است؟
الف ـ از جهت تعريف عناصر جرم
ب ـ از جهت  رسيدگي به جرم و تشريفات آن
ج  ـ  از جهت تايين مجازات
د ـ تمام موارد صحيح است.

8. کدام گزينه در زمينه ي ارتباط بين حقوق جزا و آيين دادرسي کيفري صحيح است؟
الف ـ مو ضوع آيين دادرسي کيفري عبارت از تعقيب مجرمين و محاکمه ي آنان است.
ب ـ آيين دادرسي کيفري اعمال عيني حقوق جزا است.
ج ـ آيين دادرسي کيفري اعمال حقوق جزا در دعواي کيفري است.
د ـ هر سه مورد ياد شده

9. کدام گزينه صحيح نيست؟
 الف ـ هر جا که بحث از جرم , مجازات و اقدامات تاميني يا مسؤوليت جزايي افراد حقيقي يا حقوقي مورد سوال قرار گيزد, حقوق جزا مي تواند دحالت کند.
ب ـدر حقوق اداري فعاليتهاي دستگاههاي اداري دولت مورد بررسي قرار مي گيرد.
ج ـ کلاهبرداري توسط يک شرکت تجاري منوط به آن است که ماهيت يک شرکت تجاري است.
د ـ حقوق جزا با قوانين و مقررات کيفري صيانت و پاسداري از حرمت اصوا قانون اساسي را بر عهده دارد.

10. کدام علم به دنبال يافتن رد پاي بزهکاران و پيدا کردن جرايم است؟
الف ـ جرم يابي
ب ـجرم شناسي
ج ـ پليس علمي
د ـالف و ج

11. کدام گزينه در تعريف جرم شناسي صحيح است؟
الف ـ شناسايي رد پاي بزهکاران و پيدا کردن جرايم
ب ـ شناخت علتهاي وقوع جرم ـ پيشگيري از جرايم و درمان اعمال مجرمانه
ج ـ  احراز و استقرار ئسؤوليت جزايي بر روي افراد.
د ـ سناخت جرم در مفهوم عام

12. کدام گزينه صحيح نيست؟
الف ـ جرم شناسي علم مستقللي نيست و از داده هاي ساير علوم سود مي برد.
ب ـ در زيست شناسي از فعاليتهاي ژنتيکي در مجرمان و ارتباط بزهکاري با وراثت براي احراز علتهاي جرم بحث مي شود.
ج ـ در آمار با تعيين  شاخص  تکرار جرم  به نحوي علمي ميتوان تکرار کنندگان جرم يا جنسيت و هوش آنها را در جداول آماري مشخص کرد
د ـ بررسي اثر انگشت مجرمان در حزه کار جرم شناسي هست.

13. پل ارتباطي بين جرم شناسي و حقوق جزا چيست؟
الف ـ علم اخلاق
ب ـ سياست کيفري
ج ـ جامعه شناسي کيفري
د ـ علوم اجتماعي

14. مجموعه تدابير و روشهايي که پيشگيزي از جرم مي کنند و به درمان مجرميت مي پردازد.
الف ـ روانشناسي کيفري
ب ـ جامعه شناسي کيفري
ج ـ جرم شناسي
د ـ سياست کيفري

15ـ کدام گزينه صحيح نيست ؟
الف ـ مهمترين وابستگي حقوق جزا به علوم انساني علم اخلاق است.
ب ـ بسياري از جرايم ريشه در تجاوز به اخلاق دارند.
ج ـ حقوق جزا را نبايد ضمانت کننده اخلاق دانست.
د ـ اصول اخلاقي در تدوين قوانين اصلا جايي ندارند و قوانين بر اساس نيازهاي اجتماعي تدوين مي شوند.

16 . کدام گزينه از نتايج وابستگيهاي حقوق جزاي عمومي به ديگر رشته هاي حقوق و علوم اجتماعي و علوم انساني نيست.
الف ـ با اتکا بر آمار ميزان جرايم را در محدوده هاي مختلف بشناسيم.
ب ـ راه بازگشت دوباره مجرم را به جامعه مسدود کرد.
ج ـ ريشه هاي جرايم مختلف را بشناسيم.
د ـ با برنامه ريزي منظم مجازاتها و اقدمات تاميني را در جهت اهداف اصلاح کننده و پيشگيري کننده بکار ببريم.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان