بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,262

متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1391/3/23
خلاصه: سوالات حقوق مدني---توجه : در انتهاي گزينه صحيح سه ستاره (***)درج شده است

•        آيين دادرسي كيفري


101 - رسيدگي به اتهامات قاچاقچيان بين‌المللي مواد مخدر كه در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه در خاك ايران دستگير مي‌شوند در مرحله دادرسي به عهده كدام مرجع قضايي مي‌باشد؟

1 ) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رئيس دادستان كل كشور***
2 ) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رئيس قوه قضائيه
3 ) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور        
4 ) يكي از مراجع قضايي تهران به انتخاب رئيس قوه قضائيه


102 - پيشگيري ومقابله با جرايم سازمان يافته امنيتي در مقام ضابط دادگستري به عهده كدام يك از مراجع زير است؟

1 ) وزارت اطلاعات***
2 ) نيروي انتظامي
3 ) نيروي مقاومت بسيج        
4 ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


103 - رسيدگي به اتهام اشخاصي كه مبادرت به تهيه فيلم يا عكس از محل‌هاي اختصاصي بانوان نظير حمام‌ها و استخرها نموده و اقدام به تكثير و توزيع آنها مي‌كنند در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

1 ) دادگاه انقلاب***
2 ) دادگاه كيفري استان
3 ) دادگاه عمومي جزايي        
4 ) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب


104 - احمد ساكن شهريار از طريق تلفن ثابت شركت خود واقع در كرج اقدام به ايجاد مزاحمت تلفني براي رضا ساكن تهران مي‌نمايد. بدين نحو كه به كرات با محل كار رضا در قزوين تماس گرفته و به وي توهين مي‌نمايد. به پرونده اتهامي مذكور در كدام حوزه قضايي رسيدگي مي‌شود؟
1 ) كرج        
2 ) تهران
3 ) قزوين***
4 ) شهريار


105 - دارنده چك بلامحل بر عليه صادر كننده آن شكايت و پس از رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي حكم محكوميت غيابي مبني بر تحمل يك سال حبس تعزيري صادر مي‌شود. پس از ابلاغ دادنامه، محكوم‌عليه اقدام به واخواهي مي‌نمايد و شاكي پرونده نيز قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله واخواهي مبادرت به تقديم دادخواست ضرر و زيان مي‌كند؛ در اين صورت:

1 ) دادگاه به دعوي ضرر و زيان رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر مي‌كند.
2 ) دادخواست به جهت عدم تقديم تا پايان جلسه اول دادرسي رد مي‌شود.
3 ) دادگاه با صدور قرار رسيدگي توامان به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
4 ) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسي مرحله بدوي تقديم شده است رد مي‌شود. ***

106 - به جرايم امنيتي مسئولين و كاركنان اداره كل اطلاعات استان در كدام مرجع قضايي رسيدگي مي‌شود؟
1 ) دادگاه كيفري استان تهران
2 ) محاكم انقلاب شهرستان مركز استان
3 ) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران - محاكم انقلاب استان تهران
4 ) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران - محاكم انقلاب شهرستان مركز استان***

107 - شخصي به موجب مدارك و مستندات كافي در سال 1375 مرتكب قاچاق كالا شده و به علت متواري بودن در سال 1386 دستگير گرديده است. مرجع قضايي صالحه در خصوص اتهام وارده به وي، كدام يك از تصميمات قضايي ذيل را اتخاذ مي‌نمايد؟
1 ) قرار مجرميت
2 ) قرار منع تعقيب
3 ) قرار موقوفي تعقيب  ***

4 ) قرار ترك تعقيب در صورت استرداد كالاي قاچاق


108 - رسيدگي به كدام يك از جرايم زير در صلاحيت دادگاه‌هاي سيار قرار دارد؟

1 ) جرايمي كه كيفر قانوني آنها شلاق حدي است. ***
2 ) جرايمي كه كيفر قانوني آنها حداكثر تا دو سوم ديه كامل است.
3 ) جرايمي كه كيفر قانوني آنها حداكثر تا 15 سال حبس مي‌باشد.
4 ) جرايمي كه كيفر قانوني آنها حداكثر تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است.

109 – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

110 - احمد درجه‌دار نظامي مرتكب سرقت از منزل مسكوني در شهر ساري مي شود و پس از تعقيب قضايي براي وي به اتهام سرقت مستوجب حد كيفرخواست صادر و از دادگاه تقاضاي اعمال مجازات قطع يد مي‌گردد. در اين صورت به پرونده مذكور در كدام مرجع قضايي رسيدگي مي‌شود؟

1 ) دادگاه نظامي
2 ) دادگاه انقلاب
3 ) دادگاه عمومي جزايي***
4 ) دادگاه كيفري استان


111 - انتشار خلاصه متن حكم محكوميت قطعي كيفري در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم محلي در كدام يك از موارد زير و حسب دستور چه مرجعي لازم مي‌باشد؟
1 ) جرم عليه حقوق مالي شخص حقوقي به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يك ميليارد ريال باشد - دادستان
2 ) جرم عليه حقوق مالي شخص حقيقي به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يكصد ميليون ريال باشد - دادستان
3 ) جرم عليه حقوق مالي دولت به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد - دادگاه صادر كننده راي قطعي
4 ) جرم عليه حقوق مالي دولت به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يكصد ميليون ريال يا بيشتر باشد - دادگاه صادر كننده راي قطعي***

112 - شخصي در سال 1387 به جهت استفاده غيرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق به استناد ماده 660 قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم و دادگاه تجديدنظر استان نيز راي مزبور را تاييد نموده است. قبل از اجراي حكم مذكور در نيمه دوم سال 1387 ماده ياد شده قانون مجازات اسلامي اصلاح و مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل گرديده است؛ در اين صورت محكوم‌عليه چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟

1 ) تقاضاي اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور  ***
2 ) تقاضاي اعاده دادرسي از دادگاه تجديدنظر استان
3 ) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه تجديدنظر استان
4 ) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه بدوي


113 - چنانچه محكومين به مجازات‌هاي مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبري قرار گيرند؛ در اين صورت:
1 ) مجازات حدي ساقط و پرونده مختومه مي‌شود.
2 ) مجازات حدي ساقط شده و دادگاه ملزم به تعيين مجازات تعزيري است.
3 ) مجازات حدي ساقط شده و آثار محكوميت كيفري نيز به طور كامل زايل مي‌شود.
4 ) مجازات حدي ساقط شده و در صورت صلاحديد دادگاه، تعيين مجازات تعزيري جايز است. ***

114 - با فرض قوي بودن دلايلي كه محكوم‌عليه اقامه نموده، آثار و تبعات احكام قطعي مورد تقاضاي اعاده دادرسي در چه مرحله‌اي نسبت به محكوم‌عليه متوقف مي‌شود؟
1 ) بلافاصله پس از تقاضاي اعاده دادرسي
2 ) بلافاصله پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي
3 ) بلافاصله پس از شروع به رسيدگي مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض***
4 ) بلافاصله پس از صدور راي از دادگاه هم عرض مبني بر نقض دادنامه مورد تقاضاي اعاده دادرسي


115 - دادگاه نظامي يك به جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن پنج سال حبس مي‌باشد رسيدگي نموده و حكم محكوميت صادر كرده است. مرجع تجديدنظر از حكم مذكور كدام است؟
1 ) ديوان عالي كشور        
2 ) دادگاه تجديدنظر استان        
3 ) دادگاه كيفري استان تهران        
4 ) دادگاه نظامي يك هم عرض***


116 - مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر در جرايم آدم‌ربايي و مصادره اموال در غير از جرايم مربوط به مواد مخدر كدام است؟
1 ) هر دو ديوان عالي كشور        
2 ) هر دو دادگاه تجديدنظر استان***
3 ) دادگاه تجديدنظر استان - ديوان عالي كشور        
4 ) ديوان عالي كشور - دادگاه تجديدنظر استان


117 - كدام يك از قرارهاي زير قطعي و غير قابل اعتراض است؟

1 ) قرار تامين خواسته صادره از دادگاه***
2 ) قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه
3 ) قرار تامين خواسته صادره از دادسرا
4 ) قرار عدم صلاحيت صادره از دادسرا


118 - اجراي احكام قطعي صادره از دادگاه كيفري استان به عهده كدام يك از مراجع زير مي‌باشد؟

1 ) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان مركز استان***
2 ) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم
3 ) مرجعي كه توسط دادگاه صادر كننده راي تعيين مي‌شود.
4 ) اجراي احكام كيفري دادسرايي كه در خصوص پرونده كيفرخواست صادر كرده است.


119 – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.


120 - مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف صلاحيت ميان دادسراي نظامي با دادسراي عمومي و انقلاب واقع در شهرستان مركز استان كدام است؟

1 ) ديوان عالي كشور***
2 ) دادستان كل كشور        
3 ) دادگاه تجديدنظر استان        
4 ) دادسراي ديوان عالي كشور

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان