بسم الله
 
EN

بازدیدها: 946

ديدگاههاي قضايي(68) حق الوکاله متعلقه درموارد صدور قرار رد دادخواست

  1391/3/22
خلاصه: ديدگاههاي قضايي(68) نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه در مورد حق الوکاله متعلقه درموارد صدور قرار رد دادخواست

 سؤال :

 

ـ در مواردي که دادخواست و دعوي مطروحه از سوي خواهان با طرح ايرادات شکلي و دفاعيات وکيل خوانده در جلسات اول رسيدگي منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهايت صدور قرار دفتر مبني بر رد دادخواست به دليل عدم رفع نقص در مهلت قانوني گرديده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه مقام تأييد و ابرام گرديده است ميزان حق‌الوکاله متعلقه به وکلاء دادگستري چقدر است؟

 

نظريه شماره 670/7ـ7/2/1388 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

   هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شکلي از ناحيه وکيل خوانده، منتهي به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتري دادخواست و تأييد آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده6 و در دعاوي غيرمالي برابر بند ـ ج ـ تبصره ذيل بند 2 ماده8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 تعيين مي‌شود ولي در مواردي که بين وکيل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان