بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,346

برخي تعاريف فقهي-قسمت اول

  1391/3/21
خلاصه: برخي تعاريف فقهي-قسمت اول

- فحوا

رعايت مفهوم موافق در جمله يا دستور و سرايت دادن حکم از فرد ضعيف به فرد قوي.
مثل آيه ( لا تقل لهمااف ) که به طريق اولي ، ضرب و شتم والدين را هم نهي مي کند .

- مقدمه واجب ، واجب است ولي مقدمه حرام ، حرام نيست مگر موصل به حرام باشد.

- قاعده تلازم

متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل
يعني: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم مي کند ، عقل هم حکم مي نمايد .

- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا

يعني: چيزي که شرعاً ممنوع است گويا عقلاً هم قابل انجام نيست.

- اجتهاد در مقابل نص جايز نيست. ( - اصل ??? قانون اساسي )

-الميسور لا يسقط بالمعسور

يعني: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غير ممکن ، از گردن ساقط نمي شود

- اعمال الکلام اولي من اهماله

براي کلام و عبارت به کار رفته ، معني و مفهوم قايل شدن ، بهتر از بيهوده پنداشتن آن است.

- الاصل دليل حيث لا دليل

اصل در جايي قابل استناد است که دليل قانوني موجود نباشد .
( - مواد ???و ??? قانون آيين دادرسي مدني )

- المطلق ينصرف الي فرد شائع

معني و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شايع و رايج آن منصرف است .

- قبح تأخر بيان در وقت حاجت

بيان نکردن مراد ومقصود در موقع نياز بدان ناپسند است ،ولي سکوت در وقت بيان خود نوعي بيان است .

- ما من عام الاو قد خص

هيچ عامي نيست که تخصيص نخورده باشد .

- وصف به موصوف نزديک تر بر مي گردد.

اگر چند موصوف با يک وصف بيان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

- مورد ، مخصص نيست .

اگر چيزي براي مورد خاصي ذکر شده باشد ، دليل بر آن نيست که فقط به آن مورد خاص تعلق دارد.

- الاجتهاد لا ينقض بمثله

اجتهاد را اجتهاد ديگر نقض نمي کند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان