بسم الله
 
EN

بازدیدها: 616

اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/3/14
خلاصه: اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

ارزش چهارم: رفتار صحيح


اصل:رفتار صحيح و بروز دادن آن در كليه فعاليتهاي عملي يك قاضي ضروري است.

كاربرد:

4-1- قاضي بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز كند.

4-2- يك قاضي بعنوان فردي كه همواره زير ذره بين افكار عمومي است، بايد محدوديتهاي شخصي را كه از ديدگاه يك شهروند معمولي شاق و طاقت فرسا بنظر مي رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه اي رفتار كند كه مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد.

4-3- يك قاضي بايد در ارتباطات شخصي خود با افرادي كه بطور مرتب در دادگاه وي به ايفاي مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي كه بطور متعارف موجب ايجاد بدگماني يا بروز حالت تبعيض يا جانبداري مي شود، پرهيز نمايد.

4-4- يك قاضي نبايد در تصميم گيري راجع به دعوايي كه يكي از اعضاي خانواده وي، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقي به آن دعوا مرتبط است، شركت نمايد.

4-5- قاضي نبايد اجازه دهد كه صاحبان مشاغل قضايي براي پذيرايي از موكلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وي استفاده نمايند.

4-6- يك قاضي همچون ساير شهروندان از حق آزادي بيان، عقيده و شركت در تشكلها و گردهماييها برخورداراست ولي نبايد با اعمال اين حقوق بگونه اي رفتار كند كه شئونات دستگاه قضايي و بي طرفي و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.

4-7-يك قاضي بايد از منافع مالي شخصي و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش  كند كه اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.

4-8- قاضي نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد كه بطور ناروا بر رفتار قضايي وي و قضاوتش بعنوان يك قاضي تاثير بگذارند.

4-9- يك قاضي نبايد از اعتبار دستگاه قضايي براي تحصيل منافع شخصي براي خود، يكي از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگري، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد كند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد كه كسي نزد وي چنان جايگاهي دارد كه قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروي تاثير گذارد.

4-10- اطلاعات شغلي كه قاضي در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل مي كند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود.

4-11-در راستاي اجراي صحيح وظايف قضايي، يك قاضي مي تواند :

4-11-1- بنويسد، سخنراني كند، آموزش دهد و در فعاليتهاي مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجراي عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شركت نمايد.

4-11-2 - در يك جلسه عمومي مربوط به يك ارگان رسمي كه به موضوعات قانون، نظام قضايي اجراي عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.

4-11-3- بعنوان عضوي از يك ارگان رسمي يا كميسيون حكومتي، كميته يا نهاد مشورتي خدمت كند، البته اگر اين عضويت با مسئله بي طرفي و عدم جهت گيري سياسي يك قاضي مغايرتي نداشته باشد،يا

4-11-4- در فعاليتهايي كه منجر به كسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلي با اجراي وظايف قضايي ندارد، شركت نمايد.

4-12- يك قاضي مادام كه در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وكالت كند.

4-13- يك قاضي مي تواند انجمنهايي براي قضات تشكيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهاي ديگري كه پرچمدار منافع قضات هستند، شركت نمايد.

4-14- يك قاضي و اعضاي خانواده اش نبايد در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداري كند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرد.

4-15- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا اختيار وي قرار دارند اجازه دهد كه در رابطه با اموري كه در راستاي ايفاي وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداري كنند، تقاضاي هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازي نموده يا آنرا بپذيرند.

4-16- قاضي مي تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانوني ناظر بر افشاي اطلاعات، هداياي يادگاري، پاداش يا سودي را متناسب با وضعيتي كه ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنكه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقي نشود كه هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضي در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يك نوع جانبداري در قاضي گردد.

ارزش پنجم: برابري


اصل:رفتار برابر و يكسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروري براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي است.

كاربرد:

5-1- يك قاضي بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهاي ناشي از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعي، ناتواني، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه هاي غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درك كند. اين موارد حصري نيستند.

5-2-قاضي نبايد با قول يا فعل خود در مواردي كه به ايفاي وظايف قضايي مي پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداري يا تعصبي را در خصوص يك شخص يا گروه بروز دهد.

5-3- قاضي بايد با توجهي شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وكلا، كارمندان دادگاه و همكاران قضايي بي آنكه تفاوت غير موجهي هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند.

5-4- قاضي نبايد عالما به كارمندان دادگاه يا ساير كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند اجازه دهد كه بي جهت ميان كساني كه با موضوعي كه در دادگاه در حال رسيدگي است مرتبطند، فرق قائل شوند.

5-5- قاضي بايد و كلا را ملزم كند كه در جريان رسيدگي در دادگاه با گفتار و كردار خود هيچگونه جانبداري و تعصب بي دليلي بروز ندهند، مگر آنكه اين امر قانونا به موضوع مورد رسيدگي مرتبط بوده و يا بخشي از دفاع قانوني تلقي شود.

ارزش ششم: قابليت و پشتكار


اصل :قابليت و پشتكار براي عملكرد صحيح دستگاه قضايي لازم است.

كاربرد:

6-1- وظايف قضايي يك قاضي بايد بر ساير فعاليتهاي وي اولويت داشته باشد.

6-2- يك قاضي بايد تمام فعاليتهاي حرفه اي خود را به وظايف قضايي كه بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجراي كليه اعمال قضايي و مسئوليتهاي درون دادگاه و صدور راي را شامل مي شود بلكه وظايف ديگري را كه به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر مي گيرد.

6-3- قاضي بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و كيفيتهاي شخصي كه براي اجراي متناسب و در خور وظايف قضايي ضروري است گام بردارد و براي رسيدن به اين هدف از فرصتهاي اموزشي و ساير تسهيلاتي كه ممكن است تحت نظارت دستگاه قضايي براي قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد.

6-4- يك قاضي بايد در زمينه هاي مرتبط با كار خود از پيشرفتهاي حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللي و ساير ابزارهايي كه در زمينه حقوق بشر وضع هنجار مي نمايند، آگاه باشد.

6-5- يك قاضي بايد كليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[1]، بگونه اي كارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند.

6-6- يك قاضي بايد در تمام رسيدگيهاي خود نظم و آرامش خود را حفظ كرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وكلا و ساير كساني كه به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور، موقر و مؤدب باشد، قاضي بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقي، كارمندان دادگاه و كليه كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا كنترل او هستند داشته باشد.

6-7- قاضي نبايد درگير رفتارهايي شود كه مغاير با اجراي مستمر وظايف قضايي است.

اجرا


بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهاي قضايي داخلي در صورتي كه در حوزه قضايي خود فاقد مكانيسم هاي لازم براي اجرا باشند، بايد ابزارهاي موثري را در اين جهت بكار برند.

• تعاريف


لغات بكار رفته در اين اعلاميه ، حاوي مفاهيم ذيل هستند مگر اينكه در متن طور ديگري فرض شده باشد. منظور از «كاركنان دادگاه» كارمندان شخصي قاضي از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد.

«قاضي» به معني هر شخصي است كه اختيارات قضايي را اعمال مي نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد.

«خانواده قاضي» مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضي و كليه وابستگان نزديك يا ملازم يا خدمتكار قاضي مي باشد كه در خانواده وي زندگي مي كند .

«همسر قاضي» عبارتست از هم خانه يا هر شخصي با هر جنسيتي كه روابط شخصي نزديك با قاضي دارد.
-------------
پي نوشت:
[1] Delivery of reserved decisions:

منظور نوعي تعليق در صدور حكم در موارد مقتضي است «مترجم»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان