بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1391/3/10
خلاصه: کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
اصول حاكم بر حقوق كپى رايت

قوانين ايران بدون توجه به تابعيت صاحب اثر از او حمايت مى كند. بنابراين اصل رفتار ملى عملاً مورد عمل قرار مى گيرد; ولى اصل دولت كامله الوداد, اگرچه در مقررات ملّى نيامده است (چنان كه در مقررات بين المللى هم به آن تصريح نشده), ولى اقدامى هم عليه آن صورت نمى گيرد46.
علاوه بر موارد فوق, دولت ايران چون به كنوانسيون برن ملحق نشده است, به الزامات ويژه آن متعهد نيست. با وجود اين, اگرچه درباره برخى موارد ازجمله حقوق اجاره اى يا حقوق مربوط به كپى رايت در مقررات فعلى ايران نصى وجود ندارد, ولى در حال حاضر تا تصويب قوانين مناسب, مى توان اين مقررات بين المللى را اعمال كرد. البته اين امر نبايد موجب كوتاهى در تصويب قوانين مناسب گردد; چرا كه اعمال مقررات بين المللى كه از سوى دولت ايران پذيرفته نشده است, به ويژه در روابط داخلى الزام آور نيست و همچنين موج فزاينده مسائل مربوط به كپى رايت را با موارد فراوان خلأ قانونى, نمى توان حلّ كرد.
سه. جنبه هاى فقهى كپى رايت

عمده ترين جنبه هاى كپى رايت كه لازم است مورد بررسى فقهى قرار گيرد, به شرح زير است:
1. حق مادى مؤلف, ازجهت به رسميت شناخته شدن ماليت آن و امكان ملكيت آن; 
2. حق معنوى مؤلف, از جهت لزوم تكليفى يا وضعى مراعات آن;
3. وضعيت فقهى حقوق مرتبط با كپى رايت(اجراكنندگان, توليدكنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش);آيا اين حقوق قابل احترامند و نقض آنها ضمان آور است؟
4. بررسى فقهى اصول حاكم بر كپى رايت; به ويژه اين كه آيا مى توان از دولت نقض كننده مطالبه خسارت كرد؟ و آيا با اصول و قواعدى از قبيل قاعده نفى سبيل منافات ندارد؟
5. بررسى فقهيِ حقوق مربوط به برنامه هاى رايانه اى و بانك هاى اطلاعاتى; و مبانى ضمان آور بودن آنها;
6. وضعيت فقهى حقوق اجاره اى مربوط به كپى رايت, آيا قواعد حاكم بر اجاره اموال معمولى بر اجاره اين حقوق حكومت مى كند؟ اصول ويژه حاكم بر اجاره حقوق مالكيت فكرى چيست؟
7. مبانى فقهى مدت حمايت از كپى رايت; بر فرض پذيرش كپى رايت و حقوق مرتبط با آن, آيا مى توان براى اين حقوق مدتى را تعيين كرد؟ ملاك تعيين اين مدت چيست؟
8. محدوديت ها و استثنائات فقهى حمايت از كپى رايت;
9. ضمانت اجراهاى فقهى حمايت از كپى رايت; آيا مى توان ضمانت اجراهاى خاصى را براى حمايت از اين حقوق وضع كرد؟ يا اين كه در اين جهت فرقى بين اين حقوق و ساير اموال وجود ندارد؟
10. مسئوليت مدنى (ضمان) ناشى از نقض كپى رايت.
بديهى است كه بررسى هر يك از جنبه هاى مذكور نيازمند نوشتارى مستقل است و در اين جا هدف تنها اشاره به ابعاد فقهى قابل طرح در اين موضوع است.
------------------------
پي نوشت ها:
1. Agreement on trade related Aspects of intellectual property rights.
موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى
2. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب, تهران, چاپ اول/11.
3. همان/ 11 ـ 12; الفباى حقوق پديدآورنده, گرباود, ترجمه غلامرضا لايقى, تهران, چاپ اول/20 ـ 21.
4. Bern Convention for the protection of literary and Artistic works, of september 1886. October 2, 1979.
5. Related rights (Neighboring rights).
6. جزوه درسى حقوق تجارت بين الملل دوره دكترى, دكتر بهروز اخلاقى, دانشگاه تهران/ 94 ـ 95.
7. International convention for the protection of performers, producers of phonograms and Broad casting organizations, Done at Rome on October 26 , 1961.
8. Convention for the protection of producers of phonograms Against unauthorized Duplication of their phonograms of october 29, 1971.
9. Convention Relating to the Distribution of programme - carrying signals transmitted by satellite, Done at Brussels on may 21, 1974.
10. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/ 29 ـ 33.
11. World trade Agreement 1994, Annex 1c: Agreement on trade - Related Aspects of Intellectual property Rights , Including trade in Counterfeit Goods. Uruguay 1994.
12. Wipo copyright treaty, adopted by the Diplomatic confernce on December20, 1996.
13.Wipo performances and phonograms treaty, adopted by the Diplomatic conference on December 20, 1996.
14. Moral rights.
15. حمايت از حقوق مؤلف, مرتضى شفيعى شكيب/20ـ 43; حقوق آفرينشهاى فكرى, حميد آيتى, تهران, چاپ اول/ 23ـ 33.
16. Copyright (le droit dصauteur).
17. Iinda Fazzani, Intellectual Property law, Tina Hart /149.
18. مجله پژوهش هاى حقوقى, مقاله مريم آموزگار, ش3, بهار و تابستان 1382/153ـ 155.
19. Economic rights (les Droits Patrimoniaux).
20. حقوق مدنى و حقوق تطبيقى, دكتر سيد حسين صفايى, تهران, چاپ اول/ 74 ـ 84; حميد آيتى/ 115ـ 131.
21. Moral rights (le Droit Moral).
22. حقوق مدنى و تطبيقى, سيد حسين صفايى/84 ـ 87; گرباود/29 ـ 46; حميد آيتى/ 133 ـ 142; فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/16 ـ 26.
23. Related rights (neighboing rights).
24. مجله پژوهش هاى حقوق, مقاله مريم آموزگار, ش 3, بهار و تابستان 1382/162.
25. The General Agreement on tariffs and trade.
26. World Trade organization.
27. Intellectual property.
28. World Intellectual property organization.
29. عهدنامه مالكيت ادبى و هنرى, ترجمه محمدجواد ميرفخرايى, مجله حقوق ش 29 / 383 ـ 403;همچنين ر.ك: آدرس اينترنتى www. jus.uio.no/sisu/sisu
30. National treatment.
31. General Agreement on trade in services.
32. Computer programs.
33. Intellectual Property, cornish. W.R/ 506 - 521.
34. Compilations of Data.
35. Rental Rights.
36. Term of protection.
37. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات, سندى نورمن, ترجمه عليرضا بهمن آبادى, ش 3ـ 4, پاييز و زمستان 1374/ 112 ـ 119.
38. Performers rights.
39. The Yearboodk of copyright, Eric Barent, V.5, P.3 - 14.
40. Conferred rights to producers of phonograms.
41. conferred rights to broadcasting organizations.
42. بايسته هاى الحاق به سازمان جهانى تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكرى, اميرهوشنگ فتحى زاده و وحيد بزرگى, تهران, چاپ و نشر بازرگانى/ 247 ـ 250.
43. همان/250 ـ 253.
44. Provisional measures.
45. همان/ 253 ـ 260.
46. فصلنامه كتاب, مقاله (حق مؤلف), عبدالحسين آذرنگ, ش 3 ـ 4, پاييز و زمستان 1373/ 19ـ 20.

نويسنده:احمد ديلمي-عضو هيئت علمى دانشکده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دکترى دانشکده حقوق دانشگاه تهران

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان