بسم الله
 
EN

بازدیدها: 607

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت سيزدهم(قسمت پاياني)

  1391/3/8
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت سيزدهم(قسمت پاياني)

ماده39

گزارش كميته 
  كميته هر دو سال يكبار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليت هايش گزارش مي دهد ، و مي تواند بر مبناي بررسي گزارشها و اطلاعات واصله از دولت عضو ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي ارائه نمايد. در گزارش كميته ، چنين پيشنهادات و توصيه هاي كلي توام  با نظرات دولتهاي عضو در صورت امكان ، درج خواهد گرديد. 

ماده40

كنفرانس دولتهاي عضو
1. دولت هاي عضو ، بمنظور بررسي موضوعات مرتبط با اجراي كنوانسيون حاضر،  بطور منظم در كنفرانس دولتهاي عضو گردهم مي آيند.
2. حداكثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن كنوانسيون حاضر ، كنفرانس دولتهاي عضو  توسط دبير كل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل متحد بصورت هر دو سال يكبار و يا بنا به تصميم متخده در كنفرانس دولتهاي عضو ، بر پا خواهد شد. 

ماده41

امين
دبير كل سازمان ملل متحد ،  امين كنوانسيون حاضر محسوب مي گردد.

ماده42

امضاء
كنوانسيون حاضر جهت امضاء تمامي دولت ها و سازمانهاي ائتلاف منطقه اي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارس 2007 مفتوح مي باشد.

ماده43

قيد رضايت
كنوانسيون حاضر منوط به تصويب دولت هاي امضاء كننده و تاييد رسمي سازمانهاي ائتلاف منطقه اي امضاء كننده مي باشد . كنوانسيون براي الحاق هر يك از دولت ها يا سازمانهاي ائتلاف منطقه اي كه امضاء ننموده اند ، مفتوح مي باشد. 

ماده44

سازمانهاي ائتلاف منطقه اي
1. “ سازمان ائتلاف منطقه اي “ عبارت است از سازماني كه توسط دولت هاي مقتدر در يك منطقه اي تاسيس گرديده اند و دولت هاي عضو اين سازمانها ، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون به آنان احاله نموده اند. چنين سازمانهايي رسما مراتب  تاييد يا الحاق به كنوانسيون و محدوده صلاحيت خود در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون را  اعلام مي نمايند. متعاقبا ،آنها  امين را از هر گونه تغييرات بالقوه در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.
2. در كنوانسيون حاضر،  اطلاق “  دولت هاي عضو “ به چنين سازمانهايي در محدوده صلاحيت آنان نافذ است. 
3. در مورد اهداف اصل 45 بند 1 و اصل 47 بندهاي  2 و 3 هر گونه سندي نزد سازمانهاي ائتلاف منطقه اي در نظر گرفته نخواهد شد.
4.سازمانهاي ائتلاف منطقه اي مي توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت آنان حق خود مبني بر شركت در راي دادن در كنفرانس دولت هاي عضو را اعمال نمايند ، كه تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت هاي عضو آنان مي باشد  كه  عضو كنوانسيون حاضر باشند . در صورتيكه هر يك از دولت هاي عضو سازمانهاي مذكور ، حق خود در راي دادن را اعمال نمايند ، در آن صورت ،  چنين سازماني نمي تواند در راي دادن شركت نمايد و بالعكس .

ماده45

قابليت اجراء 
1. كنوانسيون حاضر ، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق قابل اجراء خواهد بود. 
2. تاريخ قابل اجراء شدن كنوانسيون حاضر جهت هر يك از دولت ها و سازمانهاي ائتلافي منطقه اي ،كه پس از سپرده شدن  بيستمين سند تاييد يا الحاق ، كنوانسيون  را تصويب مي نمايند ، سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آنان خواهد بود. 

ماده46

تحفظ
1. تحفظي كه با هدف و مقصود كنوانسيون حاضر ، مغايرت داشته باشد ، مجاز نيست.
2. تحفظ در هر زمان ، قابل باز پس گيري است. 

ماده47

اصلاحيه
1. هر يك از دولت هاي عضو مي تواند اصلاحيه اي را در مورد كنوانسيون حاضر را پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل ، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولت هاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد ، نظر خود را در باره برپايي كنفرانس دولت هاي عضو بمنظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات ، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال مذكور ، حداقل يك سوم دولتهاي عضو موافق چنين كنفرانسي باشند ، دبير كل كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه اي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده برسد ، توسط دبير كل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقبا جهت تمامي دولتهاي عضو براي قبول ، تسليم خواهد شد. 
2. اصلاحيه اي كه مطابق بند 1 اين اصل مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد ، سي روز پس از اين كه اسناد پذيرفته شده به دو سوم تعداد دولت هاي عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد ، قابل اجراء مي شود . از اين زمان به بعد ،     سي روز پس از سپردن سند پذيرش از سوي دولت عضو، اصلاحيه براي آن دولت  قابل اجراء مي باشد. هر اصلاحيه اي تنها براي آن دسته از دولت هاي عضو  كه آن را پذيرفته اند الزام آور است. 
3. در صورتيكه اصلاحيه اي طي اجماع در كنفرانس دولت هاي عضو مطابق بند 1 اين اصل كه انحصارا مرتبط با اصول 34، 38 39 و 40 مي باشد ، مورد پذيرش و تصويب قرار گيرد،  براي تمامي دولت هاي عضو ، سي روز پس از اينكه اسناد سپرده شده در مورد پذيرش به دو سوم تعداد دولت هاي عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد، قابل اجراء مي باشد. 

ماده48

خروج از كنوانسيون
هر يك از دولت هاي عضو مي تواند با ارسال اعلاميه كتبي جهت دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت كنوانسيون حاضر خارج گردد. خروج از عضويت كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل صورت مي پذيرد. 

ماده49

قالبهاي قابل دسترس 
متن كنوانسيون حاضر بايستي در قالبهاي قابل دسترس  ارائه گردد. 

ماده50

متون اصلي
متون عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار يكسان برخوردارند .
با حضور امضاء كنندگان تام الاختيار زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر كاملا مجاز مي باشند، كنوانسيون حاضر به امضاء رسيد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان