بسم الله
 
EN

بازدیدها: 823

قانون تامين اجتماعي-قسمت پنجم

  1391/3/7
خلاصه: قانون تامين اجتماعي-قسمت پنجم
ماده 20- هيات مديره مركب از پنج نفر عضو به شرح زير مي باشد. معاون تامين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان است . 
دو نفر عضو هيات مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيات وزيران يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيات وزيران . 
تبصره - مدت عضويت اعضا هيات مديره سه سال مي باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتي كه تغيير آنها قبل از انقضا موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفا هر يك از آنها شخص ديگري به ترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضا هيات مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيات مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد. 
ماده 21- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است : 
1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي تامين اجتماعي به شوراي عالي . 
2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط. 
3- تاييد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون براي پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاحيت . 
4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شوراي عالي . 
5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شوراي عالي . 
6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد. 
ماده 22- تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. 
ماده 23- حسابرس (بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي عالي انتخاب مي شود حسابرس (بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است . 
ماده 24 - وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس ) همان است كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (بازرس ) مي تواند با اطلاع رييس هيات مديره و مدير عامل به دفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند. 
ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صوت دارايي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس (بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (بازرس ) به شوراي عالي تقديم گردد. 
حسابرس (بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيات مديره تسليم كند. 
ماده 26- وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و مدير عامل به شرح زير است : 
1- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي هيات مديره . 
2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد 
آن به هيات مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شوراي عالي . 
3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيات مديره . 
4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال . 
ماده 27- رييس هيات مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي و هيات مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد رييس هيات مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصات يا به وسيله وكلا و نمايندگي كه تعيين مي كند اعمال نمايد. 
تبصره - رييس هيات مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضا هيات مديره يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد. 
در صورتي كه رييس هيات مديره و مدير عامل به عللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يك نفر از اعضا هيات مديره به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود. در اين صورت يك نفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رييس هيات مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيات مديره شركت خواهد كرد. 

فصل سوم - منابع درآمد - ماخذ احتساب 

حق بيمه و نحوه وصول آن ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد: 
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شد. 
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان . 
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون . 
4- كمكها و هدايا. 
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد. 
تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند. 
تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد. 
ماده 29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت . 
تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد. 
ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند. 
تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذايي - پوشاك - و نظاير آنها طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد به طور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد. 
ماده 31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعات به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت . 
ماده 32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه ماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد. 
ماده 33 - حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز 
كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود. 
ماده 34- در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند. 
ماده 35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليتها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد. 


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان