بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,591

يك پرونده(102)تحويل مبيع

  1391/3/5
خلاصه: يك پرونده---تحويل مبيع

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه :           23                       ب: خواهان: غلام حيدر                                            خوانده: محمد

ج: موضوع: تحويل مبيع

د: گردشكار: در تاريخ 15/2/82  خواهان چنين دادخواست خود را مشروح كرده است

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

اينجانب خواهان فوق به استحضار مي رساند طبق قولنامه مورخ 13/3/82 بنده يك باب منزل مسكوني را از خوانده در قبال پرداخت ثمن معامله خريداري كردم و ايشان از تحويل منزل به من خودداري مي كند تقاضاي صدور حكم بر تحويل منزل استدعاست.

غلام حيدر

بعد از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين در تاريخ 30/6/82 با حضور خواهان و در غياب خوانده جلسه تشكيل گرديد و از آنجا كه خوانده در محل شناسايي نشد خواهان اظهار داشت كه آدرس صحيح بوده و با راهنمايي خودم به خوانده ابلاغ مي نمايم.

و دوباره وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ شد جلسه دادرسي در وقت مقرر با حضور خواهان و در غياب خوانده بدون وصول لايحه اي تشكيل گرديده و خواهان اظهار داشت خوانده طبق قرارداد پيوست دادخواست مورخه 13/3/82 متعهد شده يك باب منزل موضوع قرار داد را به من تحويل دهد لذا تقاضاي الزام وي را به انجام تعهد و تحويل مبيع را دارم:

چنين مي شود كه دادگاه ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير راي صادر مي كند:

هـ : ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

بسمه تعالي- راي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي غلامحيدر به طرفيت آقاي محمد علي به خواسته تحويل مبيع يك  باب منزل مسكوني ‏, با توجه به ارائه رونوشت مصدق قرارداد عادي 313/82 و تعهد خوانده در قرارداد مذكور لذا دعوي خواهان در اين مرحله وارد تشخيص , به استناد ماده 10 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به ( الزام به انجام تعهد) و تحويل مبيع يك باب منزل واقع در شهرك شهيد باهنر ...... به خواهان صادر و اعلام مي گردد. راي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه است و به مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان خراسان است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي

در تاريخ 7/8/82 دادخواست از سوي خوانده مبني بر واخواهي با اين دفاع كه هيچ گونه ثمني از خواهان تحويل بنده نگرديده و واخوانده نيز در لايحه اي كه به دادگاه تقديم مي نمايد چنين اظهار مي دارد :

اولاً : اظهارات واخواه كذب عاري از حقيقت بوده قوياً تكذيب مي گردد.

ثانياً : طبق رسيدهايي كه در پرونده موجود است واخواه ثمن معامله را دريافت كرده است و فقط مبلغ سيصد هزار تومان براي انشعاب آب و تحويل مبيع در منزل  من باقي مانده كه آنرا نيز حاضرم بپردازم مشروط به اينكه انشعاب آب را كشيده و مبيع را تحويل دهد.

اظهارات اينكه ايشان ادعا ميكند ثمن را دريافت نكرده حقيقت ندارد و رسيدها و امضا ذيل مبايعه نامه دلالت بر دريافت ثمن را دارد با توجه با اينكه حكم بدوي صبح صادر شده و اشكال و ايرادي بر آن وارد نيست تقاضاي تاييد و استواري دادنامه بدوي و رد اعتراض واخواهي را خواستارم.

ورود ثالث :در تاريخ 10/8/82 نيز دادخواستي از سوي فاطمه با عنوان ورود ثالث عليه محمد علي و غلامحيد ر به دادگاه تقديم مي شود ايشان در دادخواست خود چنين مي نويسد :

بسمه تعالي:رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

احتراماً ضمن اهداء سلام به استحضار مي رساند خوانده اول در تاريخ 30/1/82 در حضور چندين نفر شاهد و در بنگاه معاملات علوي يك باب منزل مسكوني واقع در نشاني مندرج در ستون خواهان را به بيع قطع از خوانده اول كه شوهرم است خريداري و به صراحت متن مبايعه نامه مالك بلا منازع آن گرديده ام متاسفانه چندي بعد قصد اجاره دادن اين منزل را داشتم كه از شوهرم خواستم تا اين منزل را به اجاره دهد تا عوايدي نصيب ما شود , متاسفانه خواندگان دربنگاه معاملات اقدام به خريد و فروشي اين منزل نموده كه تنها سر پناه خانواده ام مي باشد حاليه با وصف اينكه شوهرم مدعي است كه به گمان اينكه اجاره مي دهد قولنامه را امضاء كرده و نمي دانسته كه مبايعه نامه است ليكن به هر تقدير چون اينجا به مالك اين منزل بوده ام  و فروش منزل بدون اذن و رضايت اينجانب بوده و فضولي تلقي مي شود بدينوسيله مستنداً به ماده 130و194و198و515و519 ق آدم و 247و248 و قانوني مدني استدعاي رسيدگي و ابطال معامله فيمابين ايشان را دارم.

در وقت مقرر 1/9/82 جلسه دادرسي تشكيل مي شود شركت كنندگان عبارتند از خوانده واخوانده و نيز با حضور خواهان دعواي ورود ثالث.

در اين جلسه واخواه در جواب واخوانده كه بيان داشته بود كه رسيد دارم كه ايشان پول را دريافت كرده اند واخواه اظهار داشت قبول دارم رسيد را امضاء كردم ولي پولي دريافت نكردم و رسيد داده شده تا پول بدهند ولي پولي داده نشد و هيچ شاهد و مدركي ندارم چنين مي شود كه دادگاه قرار استماع از شهود را صادر مي كند و بنگاه دار شهادت مي دهد كه فروشنده پول را دريافت كرده است در جواب دادخواست وارد ثالث كه اظهار داشته بود من از روز اول مخالف فروش خانه ام بوده ام و شكايت كردم و اخواه اظهار داشت من خانه را در 16/1/82 خريده ام قبول دارم ولي در 30/1/82 آن را به نام همسرم كردم واخوانده اظهار داشت قولنامه صوري است و خانه مال خود واخواه است. معترضي ثالث اظهار داشت من در 30/1/82 اين حياط را از سهم ديه دريافتي از بابت دخترم گرفتم و به شوهرم دادم تا اين خانه را به نام من كرد.

هـ:) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي مرحله واخواهي :

در همين تاريخ 1/2/82 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير راي خود را صادر نمود:

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص واخواهي آقاي محمد علي به طرفيت آقاي غلام حيدر نسبت به دادنامه        70/2220 -  15/7/82   نظر به اينكه واخواه هيچگونه دليل و دفاع محكمه پسندي كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده است لذا با رد واخواهي دادنامه معترض عنه عيناً تاييد و ابرام ميگردد و در مورد دادخواست وارد ثالث خانم فاطمه به طرفيت آقايان محمد علي و غلام حيدر به خواسته  ابطال معامله فضولي بين خواندگان به انضمام مطالبه هزينه دادرسي نظر به اينكه اولاً دليلي بر مالكيت معترض ثالث نسبت و مبيع (منزل مورد معامله ) وجود نداشته و مستندات موجود دال بر مالكيت اوليه آقاي محمد علي نسبت به منزل مذكور دارد و ثانياً اظهارات واسطه معامله بعنوان گواه مغاير ادعاي معترض ثالث مي باشد لذا دعوي مشار اليها غير وارد تشخيصي به استناد مواد 1257 ق م و 197 ق آدم  حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد راي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد                                                                             شيعه علي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان