بسم الله
 
EN

بازدیدها: 610

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دوازدهم

  1391/3/2
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دوازدهم

ماده35

گزارش دولتهاي عضو
1. دولت هاي عضو ، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ، گزارش جامعي از تدابير اتخاذ گرديده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت كنوانسيون حاضر  و همچنين پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه براي دولت عضو ، ظرف دو سال پس از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر به كميته تسليم نمايد.
2. پس از آن ، دولت هاي عضو ، گزارشهاي آتي را حداقل هر 4 سال يكبار و از اين زمان به بعد ، هر گاه كه كميته درخواست كند ، تسليم مي نمايند. 
3. كميته ، هر گونه راهنمايي كه در مورد محتوي گزارش لازم باشد را اعمال        مي نمايد. 
4. دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كميته تسليم كرده است ، نياز نيست ، در گزارشات بعدي خود، اطلاعاتي كه قبلا ارائه نموده است را تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي كميته ، از دولتهاي عضو درخواست مي گردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام داده و توجه كافي به مفاد مندرج در اصل 4.3 اين كنوانسيون مبذول نمايند. 
5. مي توان درگزارشات  عوامل و مشكلاتي كه تحت كنوانسيون حاضر ،  بر ميزان اجراي تعهدات تاثير مي گذارند را مشخص ساخت.


ماده36

بررسي گزارشها
1. هر يك از گزارشها توسط كميته مورد بررسي قرار مي گيرد ، و بنا بر اقتضاء ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذيربط ابلاغ     مي نمايد. دولت عضو مي تواند طي اطلاعاتي كه خود برمي گزيند ، به كميته پاسخ دهد.كميته مي تواند اطلاعات بيشتري را از دولت ذيربط در مورد اجراي كنوانسيون حاضر درخواست نمايد.
2. در صورتيكه دولت عضو تاخير عمده اي در ارائه گزارش خود نمايد، كميته مي تواند به دولت ذيربط ضرورت بررسي نحوه اجراي كنوانيسون حاضر در آن دولت برمبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كميته را ابلاغ  نمايد. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ، تسليم كميته نگردد، كميته از دولت ذيربط دعوت خواهد نمود كه در چنين اقدامي مشاركت ورزد.در صورتيكه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگويي بپردازد ، مفاد بند 1 اين اصل نافذ خواهد بود.
3. دبير كل سازمان ملل متحد ، گزارشها را در اختيار تمامي دولت هاي عضو قرارخواهد داد .
4. دولت هاي عضو ، گزارشهاي خود را بطور گسترده ، در كشورشان در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهيل مي نمايند .
5. كميته مي تواند در صورت مقتضي ، گزارشهاي دولتهاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و      توصيه هايي  كه ممكن است كميته در اين زمينه داشته باشد،  براي سازمانهاي تخصصي، صندوقها و برنامه هاي سازمان ملل و ساير نهادهاي واجد صلاحيت ارسال نمايد.

ماده37

همكاري بين دولت عضو و كميته
1. هر يك از دولت هاي عضو با كميته همكاري مي نمايد و كميته اعضاي خود را در ايفاي ماموريتشان ياري مي نمايد.
2. كميته در ارتباط با دولتهاي عضو ، توجه كافي به راهها و روشهاي گسترش ظرفيت ملي در اجراي كنوانسيون حاضر از جمله از طريق همكاريهاي بين المللي را مبذول مي نمايد.

ماده38

ارتباط كميته با ساير نهادها 
بمنظور پيشبرد اجراي موثر كنوانسيون حاضر و ترغيب همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي مورد پوشش كنوانسيون حاضر :
(الف) سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراي مفاد كنوانسيون حاضر تا آنجاييكه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد   ، برخوردار مي گردند. كميته مي تواند از سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي واجد صلاحيت جهت ارائه توصيه هاي كارشناسانه در اجراي كنوانيسيون در زمينه هايي كه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد ، دعوت نمايد.كميته مي تواند از سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متخد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه هايي كه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد ، دعوت نمايد. 
(ب) كميته در صورت مقتضي در اعمال اختياراتش با ساير نهادهاي ذيربط كه بموجب معاهدات حقوق بشري تاسيس گرديده اند،  با هدف تضمين پيوستگي در هدايت گزارش دهي  ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوطه و پرهيز از دوباره كاري و هم پوشي در اجراي عملكرد آنان، به مشاوره مي پردازد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان