بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

قانون تامين اجتماعي-قسمت چهارم

  1391/3/1
خلاصه: قانون تامين اجتماعي-قسمت چهارم
ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه 
خواهد يافت . 
تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب آيين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود. 
ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تامين خدمات درماني مي باشد. 
ماده 10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تامين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آيين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل مي گردند. 
ماده 11- تاسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تامين شده است با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تامين خدمات درماني قرار مي گيرد. 
تبصره - كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامين خدمات درماني منتقل خواهند شد. 

فصل دوم - اركان و تشكيلات 

ماده 12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرات طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد. 
ماده 13- آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و آيين نامه هاي استخدامي كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيات وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. 
وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آيين نامه هاي فعلي قابل اجرا است . 
امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعالي سازمان خواهد بود و تا تصويب آيين نامه استخدامي سازمان كاركنان تامين خدمات درماني تابع آيين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود. 
ماده 14- سازمان براي انجام وظايف خودداري تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود. 
ماده 15- اركان سازمان عبارتند از: 
شوراي عالي . 
هيات مديره . 
حسابرس (بازرس ) 
ماده 16- اعضا شوراي عالي عبارتند از: 
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت . 
وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او. 
وزير بهداري يا معاون او. 
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او. 
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او. 
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او. 
رييس كل بانك مركزي يا معاون او. 
رييس كل بيمه مركزي يا معاون او. 
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او. 
مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او. 
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم مقام او. 
دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران . 
دو نفر نماينده اصناف به معرفي هيات عالي نظارت بر اطاقهاي اصناف كشور. 
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده به معرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعي . 
ماده 17- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شوراي عالي انتخاب مي شوند، تغيير آنها در مدت عضويت شوراي عالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است . 
ماده 18- آيين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
ماده 19- وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان به شرح زير است : 
الف - تصويب آيين نامه هاي اجرايي كه طبق اين قانون به آن محول شده است . 
ب - اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تامين اجتماعي به پيشنهاد هيات مديره . 
ج - رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن . 
د- تعيين حقوق و مزاياي اعضا هيات مديره پس از تاييد شوراي حقوق و 
دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شوراي عالي . 
ه - تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول . 
و - اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيات مديره قادر به پرداخت آن نمي باشند. 
كارفرماياني كه به عللي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي به طور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شوراي عالي مي تواند به پيشنهاد هيات مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد. 
ز - اتخاذ تصميم در ساير اموري كه رييس شوراي عالي طرح آنها را در شوراي عالي لازم تشخيص دهد. 
تبصره 1- وظايف و اختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت عينات به شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل مي شود. 
تبصره 2- هر گاه هر يك از اعضا شوراي عالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان