بسم الله
 
EN

بازدیدها: 818

قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/2/31
خلاصه: قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور-قسمت سوم(قسمت پاياني)

آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور 

به تجويز قسمت اخير ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/72 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون مذكور مشتمل بر هفت ماده  به شرح زير به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد:
ماده 1- سازمان پزشكي قانون كشور كه به اختصار در اين آيين نامه «سازمان» ناميده مي شود مي تواند به تعداد پست هاي سازماني بلاتصدي خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 30/1/1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن استفاده نمايد.
ماده 2- سازمان نيروهاي مورد نياز خود را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي نمايد و مركز مذكور موظف است با رعايت اولويت نسبت به تامين نيروهاي واجد صلاحيت براي سازمان اقدام نمايد.
ماده 3- معرفي‌نامه صادر شده از طرف مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مفاد ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و اصلاحيه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاييديه مدرك تحصيلي معيار استخدام مشمولين براي سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولين، محل خدمت هر يك را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد نمود و تغييرات بعدي در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مركز مذكور اطلاع خواهد داد.
 ماده 5- در صورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مشمولين به هر علتي با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامي مشمول مورد نظر توسط سازمان به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غير مجاز توسط هر يك از مشمولين، مدرك مربوط به انجام خدمت و تعهدات وي با امضاي رييس سازمان يا مقامات مجاز از طرف وي جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مركز تامين وتوزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و ساير مراجع ذيصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذكور موظفند برابر آيين نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به صدورپايان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پيراپزشكي بر اساس مصوبه 22/6/71 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن مي باشد.                                                                                       

آيين نامه اجرايي كميسيون هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور 

به منظور اظهار نظر دقيق و کارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخش‌هاي مختلف سازمان پزشکي قانوني کشور، در زمينه‌هاي تخصصي پزشکي و رشته‌هاي وابسته، کميسيون‌هاي تخصصي در اين سازمان تشکيل مي‌گردد که در اين دستورالعمل « کميسيون » ناميده مي شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوي معاون پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان متناظر با هر يک از موضوعات تخصصي کميسيون ايجاد مي‌گردد.
ماده 2- کميسيون‌ها در اداره کل امور کميسيون‌هاي پزشكي سازمان تحت عنوان کميسيون‌هاي مرکزي و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکي قانوني استان‌ها و نيز مراکز پزشکي قانوني شهرستان‌هاي درجه يک در صورت امکان با پيشنهاد مديرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان ايجاد مي گردد.
ماده 3 - مسوول كميسيون در ستاد مديركل امور كميسيون‌هاي پزشكي و در مركز استان مديركل استان يا رييس اداره كميسيون‌هاي پزشكي و در شهرستان رييس مركز مي‌باشد و كارشناس مسوول پرونده مسوول كميسيون يا فردي است كه از طرف ايشان به عنوان مسوول تكميل پرونده براي طرح در كميسيون تعيين مي‌شود.
ماده 4- اعضاي کميسيون از ميان متخصصين و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، داراي تسلط بالاي علمي، داراي حسن خلق و شهرت متناظر با زمينه تخصصي کميسيون و ترجيحاً از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصي رشته مربوطه انتخاب مي شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسي به متخصصين و کارشناسان متناظر هر کميسيون پرونده‌ها به نزديکترين استان مجاور داراي کميسيون مربوطه با هماهنگي مديرکل استان مقصد ارجاع مي‌شود. 
ماده 5- عزل و نصب اعضاي کميسيون در کميسيون مرکزي با پيشنهاد مديرکل امور کميسيون‌هاي پزشكي و در استان‌ها به پيشنهاد مديرکل استان و پس از بررسي در معاونت امور پزشکي و باليني با حکم رييس سازمان صورت مي‌گيرد.
ماده 6- فرآيند ارجاع پرونده‌هاي پزشکي به کميسيون با يکي از روش‌هاي ذيل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضايي
ب- با دستور رييس سازمان، معاون پزشکي باليني، مديرکل امور کميسيون‌هاي پزشکي و مديران‌کل استان‌ها و يا درخواست رؤساي مراکز پزشکي قانوني شهرستان‌ها و موافقت مديرکل استان. 
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کميسيون متناظر با موضوع تشکيل مي‌گردد. تعداد اعضا در هر کميسيون بايد فرد باشد و جلسه کميسيون حداقل با حضور سه نفر رسميت دارد.
تبصره1: حضور حداقل يک نفر از متخصصين پزشکي قانوني در جلسات کميسيون به عنوان کارشناس و امضاي وي ذيل صورت‌جلسه الزاميست و وظيفه اداره جلسات و تنظيم صورتجلسه با ايشان است.
تبصره2: در مراکزي که متخصصين پزشکي قانوني واجد حکم کارشناسي وجود ندارد حضور حداقل يک نفر پزشک قانوني با تشخيص مديرکل در کميسيون الزاميست.
تبصره3: در صورت نياز به نظريه کارشناسي ساير تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌هاي ديگر با حق رأي در جلسه کميسيون حضور خواهند يافت.
ماده 8- پيش از تشکيل پرونده در دفتر کميسيون‌هاي پزشكي هزينه برگزاري کميسيون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومي کشور واريز و فيش مربوطه به آن ضميمه مي‌گردد.
ماده 9- پيش از برگزاري جلسه کميسيون ضمن احراز هويت، توضيحات ضروري از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامي سوابق و مدارک مربوطه توسط كارشناس مسوول پرونده گردآوري و در پرونده نگهداري مي‌شود.
ماده10- زمان برگزاري جلسات کميسيون پس از تکميل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگي مسوول کميسيون تعيين مي شود.
ماده 11- تاريخ برگزاري کميسيون پس از تعيين نوبت کتباً به نشاني اعضاي کميسيون و طرفين پرونده ارسال مي‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحديد مسوول كميسيون دعوت از افراد فوق به صورت تلفني، نمابر يا ساير راه‌هاي اطلاع‌رساني متعارف نيز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج مي‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضاي کميسيون که در پرونده مورد بررسي ذينفع مي‌باشند در جلسه مجاز نيست.
ماده 13- در هر جلسه اعضاي كميسيون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسي، نظريه کارشناسي خويش را ذيل خلاصه پرونده‌اي كه به آنها ارايه شده درج مي‌نمايند تا به عنوان مستند ضميمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کميسيون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهيه و تنظيم مي‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کميسيون پس از تنظيم بلافاصله تايپ شده و در همان جلسه توسط کليه اعضا امضا مي‌شود و سپس طي نامه‌اي با امضاي معاون پزشکي و باليني و يا مديرکل يا رييس مركز مربوطه به مرجع يا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترين و سريع‌ترين طريق ممکن و در قبال دريافت رسيد ارسال مي‌گردد.
تبصره: تصوير استعلام مرجع ذيربط همراه با صورتجلسه کليه کميسيون‌هاي انجام شده به صورت ماهيانه از ادارات‌کل به دبيرخانه اداره‌کل امور کميسيون‌هاي پزشكي در ستاد مرکزي سازمان ارسال مي‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلي در نظـريه کميسيون بنا به پيشنهـاد مديرکل و با دستور رييس سازمان يا معاون امور پزشکي و باليني بازنگري نظريه ارايه شده در کميسيون ديگر امکان‌پذير خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظريه کميسيون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکيل کميسيون مجدد منوط به هماهنگي با مرجع ذيربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظريه کميسيون و ارجاع از مرجع ذيربط برگزاري کميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يک بار در کميسيون مرکز استان يا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذير است.
ماده 18- پس از برگزاري دو نوبت کميسيون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکميل شده با کليه مستندات جهت کارشناسي و اعلام نظر به کميسيون مرکزي ارجاع مي‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کميسيون مطابق ضوابط و تعرفه‌هاي مصوب رييس محترم قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود.
تبصره: در صورتي‌که بدنبال کالبدگشايي و بررسي‌هاي لازم درپزشکي قانوني امکان تعيين علت فوت توسط بخش تشريح نباشد و بنا به تشخيص مديرکل نياز به تشکيل کميسيون به منظور تعيين علت فوت باشد، اخذ تعرفه کميسيون لازم نيست.
اين دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي‌باشد و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي قبلي کان لم يکن تلقي مي‌گردد.


مشاوره حقوقی رایگان