بسم الله
 
EN

بازدیدها: 706

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت شانزدهم

  1391/2/29
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت شانزدهم

‌باب دوم

‌در جنحه و جنايت و كيفر آن

‌فصل اول

‌خيانت - جاسوسي - تحريك به خيانت
‌ماده 310 - هر نظامي اعم از اينكه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ايران باشد و بر عليه ايران حمل سلاح نمايد اعدام مي‌شود.
‌هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحاً دستگير شود محكوم به اعدام است.
‌ماده 311 - نظاميان مشروحه پايين محكوم به اعدام مي‌شوند:
1 - هر نظامي كه عده تحت فرماندهي خود يا قلعه و مكاني كه حفاظت آن به مسئوليت او سپرده شده باشد يا ذخيره و تخشايي و آذوقه و مهمات‌ارتش يا نقشه‌جات قلاع و امكنه و بنادر يا اسم شناسايي و عبور يا اسرار راجعه به عمليات نظامي يا مذاكرات نظامي يا سياسي را به دشمن يا به نفع‌دشمن تسليم يا افشاء نمايد.
2 - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني نمايد.
3 - هر نظامي كه داخل در توطئه شود براي اينكه فرمانده يك مكان محصور را مجبور نمايد كه به نحوي از انحاء تسليم دشمن گردد.
4 - هر نظامي كه در مقابل دشمن افراد را تشويق به فرار كرده يا باعث تفرقه آنها بشود.
‌ماده 312 - هر كسي كه نظاميان را به الحاق به دشمنان و ياغيان يا به ارتش متمرد اغوا و تشويق كند و يا عمداً وسائل تسهيل الحاق آنها را فراهم‌آورد يا براي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمع‌آوري استعداد نمايد محرك به خيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است.
‌ماده 313 - اشخاص مشروحه پايين جاسوس شناخته شده به اعدام محكوم مي‌شوند:
1 - هر كسي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به يك قلعه يا مكان مستحكم يا پاسگاه يا هر بنگاه نظامي يا استحكامات و‌اردوگاه‌ها يا منزلگاه‌هاي ارتش داخل شده باشد.
2 - هر كس كه براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي به دست آورد كه ممكن است نسبت به عمليات ارتش يا نسبت به تأمين قلاع يا امكنه مستحكم يا‌پاسگاه‌ها يا بنگاه‌هاي نظامي مضر باشد.
3 - هر كس كه جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفي نموده يا سبب اختفاء آنها گردد.
4 - هر كسي كه اسرار نظامي يا سياسي يا مفاتيح رمز را برخلاف مصالح كشور به اجنبي تسليم نمايد.
‌ماده 314 - هر دشمني كه به طور ناشناس به يكي از محلهاي مذكوره در ماده فوق داخل شود محكوم به اعدام است.
‌ماده 315 - در كليه موارد مذكور در دو ماده قبل چنانچه بزهكار نظامي باشد به خلع درجات و علائم نظامي نيز محكوم مي‌شود.

‌فصل دوم

‌سوء قصد نسبت به حيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا والاحضرت همايون ولايتعهد
‌ماده 316 - هر كسي كه نسبت به حيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا والاحضرت همايون ولايتعهد سوء قصد نمايد پس از دادرسي و ثبوت‌بزه محكوم به اعدام است.
‌ماده 317 - هر كسي كه مرتكب سوء قصدي شود كه منظور از آن خواه به هم زدن اساس حكومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و خواه تحريص‌مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محكوم به اعدام است.
‌ماده 318 - در دو مورد پايين عمل مرتكب سوء قصد شناخته مي‌شود:
1 - در صورتي كه شروع به اجراء شده ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند.
2 - در صورتي كه تهيه مقدمات به اندازه‌اي باشد كه قصد جنايت از ناحيه مرتكب محرز و مسلم گردد.
‌ماده 319 - هر گاه اشخاصي مرتكب توطئه شوند كه منظور از آن جنايات مذكور در مواد 316 و 317 اين قانون باشد در صورتي كه براي تهيه‌مقدمات جنايت امري را انجام يا شروع كرده باشند محكوم به اعدام مي‌شوند.
‌ماده 320 - توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيشتر اتخاذ شده باشد.

‌فصل سوم

‌جنحه و جنايت برخلاف تكاليف نظامي
‌ماده 321 - هر حاكم نظامي يا فرماندهي كه بدون صرف تمام وسائل دفاعيه كه به اختيار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت‌نظامي او ايجاب مي‌كرده است به نحوي از انحاء قلعه يا استحكامي را كه به او سپرده شده است به دشمن تسليم نمايد محكوم به اعدام است.
‌ماده 322 - هر فرمانده قسمت نظامي كه در خارج از قلاع و استحكامات نظامي با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد به كيفرهاي مشروحه پايين‌محكوم مي‌شود:
1 - هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت نظامي او ايجاب مي‌كرده قرارداد تسليم منعقد‌كرده باشد محكوم به اعدام مي‌شود.
2 - در ساير موارد بر حسب اهميت موضوع محكوم به حبس موقت يا دائم با كار است.
‌ماده 323 - كيفر هر نظامي كه نگهبان سوار يا پياده بوده و پاسگاه خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترك نمايد به قرار پايين است:
1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد محكوم به اعدام است.
2 - اگر در غير مورد مذكور فوق در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است محكوم به دو الي پنج سال حبس با كار است.
3 - در ساير موارد به دو ماه الي يك سال حبس عادي محكوم مي‌گردد.
‌ماده 324 - هر نظامي كه در موقع نگهباني يا پاسباني در حال خواب ديده شود به شرح پايين محكوم مي‌گردد:
1 - هر گاه در مقابل دشمن و ياغيان مسلح باشد از دو الي پنج سال حبس با كار.
2 - اگر در غير مورد مذكور فوق در ناحيه‌اي باشد كه به حال جنگ يا حكومت نظامي است از شش ماه تا دو سال حبس عادي.
3 - در ساير موارد از يك الي شش ماه حبس عادي.
‌ماده 325 - هر نظامي كه پاسگاه خود را ترك كند به قرار پايين محكوم مي‌شود:
1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد به اعدام.
2 - اگر به غير از مورد منظور در فوق در نقاطي كه به حال جنگ و حكومت نظامي باشد به يك الي سه سال حبس عادي.
3 - در ساير موارد از دو تا شش ماه حبس با خدمت و اگر مقصر رييس پاسگاه باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
‌ماده 326 - در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحي كه تحت حكومت نظامي باشد هر نظامي كه موقع شيپور حاضرباش يا آشوب در‌پاسگاه خود بدون عذر موجه حاضر نشود به شش ماه تا يك سال حبس عادي محكوم است اگر مقصر افسر باشد كيفر او اخراج از خدمت و يك الي‌سه سال حبس عادي است.
‌ماده 327 - مقررات مواد 118 و 119 و 121 و 122 و 123 و 124 قانون كيفر عمومي درباره نظامياني كه اسراء جنگي يا اشخاص ديگر را كه براي‌حبس يا بازداشت به آنها سپرده باشند فرار دهند يا موجبات فرار آنها را تسهيل يا فراهم كنند يا در صورت فرار آنها را مخفي نمايند نيز مجري خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان