بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,089

تعيين حق مسکن و اشتغال زوجه

  1391/2/28
خلاصه: تعيين حق مسکن و اشتغال زوجه

تهيه مسکن مستقل براي زن يکي از وظايف شوهر در زندگي مشترک است و زن مي تواند از زندگي مشترک با ديگران در يک مسکن خودداري کند. مسکن بايد متناسب با شان و موقعيت خانوادگي و اجتماعي زن باشد.اصل برآن است که زن و مرد زير يک سقف زندگي را بگذرانند و زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند، زندگي کند و شوهر وظيفه دارد مسکن مناسبي براي زن تهيه کند و تهيه مسکن جزو نفقه است.
در انتخاب مسکن، زن مي تواند در ضمن عقد نکاح اختيار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسکن و اين را که در کدام شهر زندگي کند، دارد. اگر شوهري از تهيه مسکن براي همسر خود کوتاهي کند دادگاه مي تواند الزام به تهيه مسکن را از مرد تقاضا کند.
يک کارشناس حقوق در اين باره گفت: به طور معمول زوج هاي جوان در اوايل زندگي در مورد مسکن و زندگي با خانواده زوج يا زوجه و نيز نوع شغل يکديگر دچار مشکلاتي مي شوند که چنان چه به حقوق يکديگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه قيد کنند، از بروز اختلاف هاي بعدي جلوگيري مي شود.
«مهدوي» ادامه داد: در مواردي که زن اختيار تعيين منزل را ندارد بايد در منزلي که شوهر تهيه کرده است سکونت کند و در صورت امتناع حق دريافت نفقه از شوهر خود را ندارد.
وي با بيان اين که اگر زن از شوهر اجازه اختيار مسکن داشته باشد اين حق محدود به زمان خاصي نيست، اظهار داشت: زن مي تواند چندين بار از اين حق استفاده کند اما اين اختيار به آن مفهوم نيست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگي با خانواده خود يا اقامت در خارج از کشور کند. هر چند که مسکن پدر و مادر يا محل مسکوني در خارج از کشور متناسب با وضعيت زن باشد، زيرا هيچ فردي نمي تواند استفاده از حق خود را وسيله ضرر ديگري قرار دهد.
وي عنوان کرد: اگر چه طبق شرع و قانون زن بايد در محلي که شوهر تعيين مي کند سکونت کند اما مسکن بايد به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و زن مي تواند تقاضاي مسکن مستقل را کند. زن مي تواند با اثبات تناسب نداشتن مسکن با وضعيتش از تمکين خودداري کند؛ حتي اگر مدتي هم در آن منزل سکونت کرده باشد.
وي افزود: اختيار تعيين منزل بايد ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عين حال شوهر مي تواند اختيار تعيين منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج يا بعد ازآن به همسرش بدهد.
وي بيان کرد: اگر زندگي با شوهر در يک منزل براي زن همراه با بيم ضرر بدني يا مالي يا شرافتي باشد زن مي تواند مسکن جداگانه اي اختيار کند و نفقه اش برعهده شوهر است.
«مهدوي» افزود: در اين حالت تا زمان پايان محاکمه محل اقامت زن با توافق آن ها معين مي شود. در صورت توافق پيدا نکردن، دادگاه با مشورت بستگان زن و شوهر منزل زن را تعيين مي کند و در صورت نبود بستگان يا همکاري نکردن آن ها، دادگاه محل مورد اطميناني را براي سکونت زن تعيين مي کند.
وي درباره اشتغال زن بيان کرد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که مخالف مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمي تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و بايد به دادگاه مراجعه کند و تقاضاي منع اشتغال زن را به دليل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگي بدهد و اين موضوع را در دادگاه ثابت کند.
وي ادامه داد: اشتغال زن در سازمان هاي دولتي را نمي توان منافي با مصالح خانوادگي زن يا شوهر دانست و در حالتي که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضايت کامل از اين موضوع ازدواج کرده است اما بعد خواستار کارنکردن او باشد، مي تواند از اختيار قانوني اش استفاده کند اما به اين معنا نيست که دادگاه ادعاي او را بپذيرد، چرا که بايد به اين موضوع رسيدگي کند و صرف ادعاي شوهر کافي نيست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان