بسم الله
 
EN

بازدیدها: 808

سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/2/28
خلاصه: سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت چهارم(قسمت پاياني)--- پاسخ سئوالات به صورت مستند وبر اساس قانون ايين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مي باشد.
1-دادگاه قبل از صدور دستور موقت .....

1-بايد از خواهان تامين به صورت وجه نقد اخذ نمايد.

2-بايد از خواهان تاميني اخذ نمايد که ممکن است وجه نقد نباشد.

3-مختار است که از خواهان تامين اخذ نمايد .نوع تامين نيز به نظر دادگاه است.

4-مختار است که از خواهان تامين اخذ نمايد در صورت اخذ تامين بايد به صورت وجه نقد باشد.

پاسخ:گزينه 2مستفاد از ماده 319ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************

32-در صورتي که تعداد يکصد عدد سکه در محل سکونت محکوم عليه و همسر او جهت بازداشت معرفي شود .....

1-نصف ان بايد بازداشت شود.

2-در هر حال تمام ان بايد بازداشت شود.

3-اگر محکوم عليه مستاجر ملک باشد قابل بازداشت نمي باشد.

4-اگر حکم عليه شوهر باشد و مالک محل سکونت باشد .تمام ان بايد بازداشت شود.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 63قانون اجراي احکام مدني .

******************************************************************

33-چنانچه دعوا مستند به سند رسمي و درخواست تامين خواسته شده باشد...

1-صدور قرار تامين خواسته منوط به توديع خسارات احتمالي است.

2-چنين دعوايي از صلاحيت محاکم دادگستري خارج است.

3-صدور قرار تامين خواسته منوط به توديع خسارات احتمالي نيست.

4-تامين خواسته فقط با دستور اجراي ثبت امکان پذير است.

پاسخ: گزينه 3به استناد ماده 108ق ا د م. مصوب سال 1379

******************************************************************

34-چنانچه درخواست دستور موقت شود.....

1-فقط قضات مجوز دار دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به ان را دارند.

2-رسيدگي قضات دادگاه عمومي منوط به اعطاي صلاحيت توسط رئيس حوزه قضائي است.

3-دستور موقت از صلاحيت قضات دادگاه عمومي خارج است.

4-قضات دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به ان را داردند.

پاسخ: گزينه 4به استناد ماده 310الي 325 ق ا د م .مصوب 1379.

******************************************************************

35-در ورشکستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي درخواست کننده قرار تامين باشد....

1-تفاوتي بين درخواست کننده و ساير طلبکاران نيست.

2-درخواست کننده بر ساير طلبکاران حق تقدم دارد.

3-تقدم او بستگي به نظر دادگاه دارد.

4-تقدم او بستگي به نظر اداره تصفيه دارد.

پاسخ:گزينه 2

******************************************************************

36-قرار تامين خواسته پس از ابلاغ به خوانده .......

1-ظرف ده روز قابل تجديد نظر است.

2-ظرف ده روز قابل اعتراض است.

3-ظرف بيست روز قابل تجديد نظر است.

4-غير قابل شکايت است.

پاسخ:گزينه2 به استناد ماده 116ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************37-دستور موقت قابل شکايت است يا خير؟

1-فقط قابل شکايت نزد رئيس حوزه قضائي است.

2-قابل اعتراض و تجديد نظر نيست.

3-مستقلا قابل تجديد نظر است.

4-مستقلا قابل شکايت نيست.

پاسخ:گزينه4به استناد ماده 325ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************

38-مال منقولي است که در تصرف ثالث به عنوان مال محکوم عليه براي بازداشت معرفي مي شود...

1-در صورتي که دليلي بر مالکيت محکوم عليه ارائه شود درهر حال بايد بازداشت گردد.

2-در صورتي که ثالث ان را متعلق به خود يا شخصي غير از محکوم عليه معرفي نمايد قابل بازداشت نمي باشد.

3-در هر حال قابل بازداشت است.

4-در هيچ صورتي قابل بازداشت نيست.

پاسخ :گزينه 2به استناد ماده 61قانون اجراي احکام مدني

******************************************************************

39-جهت بازداشت مال غير منقول ثبت شده :.

1-کافي است که دستور بازداشت در اداره ثبت اعمال گردد.

2-علاوه بر اعمال دستور بازداشت در اداره ثبت ملک بايد به حافظ سپرده شود.

3-علاوه بر اعمال دستور بازداشت در اداره ثبت محکوم عليه بايد از ملک خلع يد شود.

4-علاوه بر دستور بازداشت در اداره ثبت مراتب بايد در روزنامه اگهي شود.

پاسخ :گزينه 1به استناد مواد 99 و103قانون اجراي احکام مدني .

******************************************************************40- چنانچه ميزان خواسته معلوم نباشد اما عين معين باشد .صدور قرار تامين خواسته .......

1-امکانپذير نيست.

2-امانپذير است.

3-فقط در غير منقول امکانپذير است.

4-فقط در غير منقول امکانپذير نيست.

پاسخ:گزينه 2به استناد ماده 113ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************

41-ايا صدور قرار تامين خواسته نسبت به مطالبات مشروط امکان دارد.....

1-فقط در صورتي که مستند دعوي سند رسمي باشد و ثابت شود که خواسته در معرض تضييع و تفريط است.

2-فقط در صورتي که مستند دعوي سند رسمي باشد و خواهان خسارت احتمالي را توديع کند.

3-خير در هيچ حالتي.

4-بلي در تمام موارد.

پاسخ:گزينه 3.به استناد ماده 114ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************

42-دستور موقت چه نوع تصميمي است...

1-حکم                          2-دستور توقيف موقت دادرسي

3-قرار                          4-دستور اجرايي

پاسخ:گزينه3به استناد ماده 310الي 325ق ا د م .مصوب 1379

******************************************************************

43-در صورتي که مال غير منقول معرفي شده بازداشت شده باشد......

1-درهيچ صورتي قابل بازداشت مجدد نيست.

2-با معرفي محکوم له يا خواهان قابل بازداشت مجدد است.

3-در صورتي درخواست بازداشت مجدد پذيرفته مي شود  که به اندازه کافي ارزش داشته باشد.

4- منحصرا با موافقت بازداشت کننده قبلي قابل بازداشت است.

پاسخ:گزينه2 به استناد ماده 54 قانون اجراي احکام مدني.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان