بسم الله
 
EN

بازدیدها: 743

قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و ششم(قسمت پاياني)

  1391/2/28
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و ششم(قسمت پاياني)
باب دوازدهم - ديه سقط جنين 

ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است - 
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار0 
2 - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار0 
3 - ديه مضعه كه بصورت گوشت درآمده است شصت دينار0 
4 - ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار. 
5 - ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده وهنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار. 
تبصره - در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر وپسر نمي باشد . 
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود . 
ماده 488 - هرگاه در اثر كشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود . 
ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را درهر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد . 
ماده 490 - هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك ازآنها ديه جداگانه خواهد بود . 
ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است . 
ماده 492 - ديه سقط جنين در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد . 
ماده 493 - اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود . 

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود 
ماده 494 - ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است - 
الف - بريدن سر يكصد دينار0 
ب - بريدن هر دو دست يا هر دوپا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار وقطع يا نقص ساير اعض - اء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد . 
تبصره - ديه مذكو در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميث محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد ودر راههاي خير صرف مي شود . 
ماده 495 - در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود . 
ماده 496 - در اين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد . 
ماده 497 - كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشندملغي است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان