بسم الله
 
EN

بازدیدها: 766

متن كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر

  1391/2/19
خلاصه: متن كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، اعلـاميه جهاني حقوق بشر را تصويب نمود و اعلـاميه جهاني حقوق بشر، که هدف آن ايجاد تضمين حقوق و آزادي‌هاي برابر براي همه مردمـ بود در 10 دسامبر 1948 به تصويب رسيد، روزي که اينک در سراسر جهان به عنوان روز بين‌المللي حقوق بشر گرامي داشته ميشود.
 
بنا به گزارش کتاب رکوردهاي گينس، اعلـاميه جهاني حقوق بشر رکورد بيشترين ترجمه را در بين مکتوبات در طول تاريخ به خود اختصاص داده‌است.
 
ماده 1: تمامـ افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با همـ برابرند. همه داراي عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يکديگر مانند برادر رفتار کنند.
 
ماده 2: هر کس ميتواند بدون هيچ گونه تمايز، خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولـادت يا هر موقعيت ديگر، از تمامـ حقوق و کليه آزادي‌هـايي که در اعلـاميه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علـاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه اين کشور مستقل، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
 
ماده 3: هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
متن کامل اعلـاميه جهاني حقوق بشر
ماده 4: احدي را نميتوان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.
 
ماده 5: هيچکس را نبايد مورد ظلمـ و شکنجه و رفتار يا کيفري تحقيرآميز، موهن، يا خلـاف انسانيت و شان بشر قرار داد.
 
ماده 6: هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
 
ماده 7: همه در برابر قانون، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلـاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.
 
ماده 8: در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکمـ ملي صالحه دارد.
 
ماده 9: احدي را نميتوان خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.
 
ماده 10: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بيطرفي، منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهامـ جزايي که به او توجه پيدا کرده باشند، اتخاذ تصميمـ بنمايد.
 
ماده 11: الف) هر کس به گناهي متهمـ شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين‌هاي لـازمـ براي دفاع ازاو تامين شده باشد، تقصير او قانونا محرز گردد.
ب) هيچ کس براي انجامـ يا عدمـ انجامـ عملي که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرمـ شناخته نميشده است محکومـ نخواهد شد. به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرمـ بدان تعلق ميگرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد.
 
ماده 12: احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله‌هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسمـ و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلـات و حملـات، مورد حمايت قانون قرار گيرد.
 
ماده 13: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب) هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد.
 
ماده 14: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب) در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرمـ عمومي و غير سياسي و رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
متن کامل اعلـاميه جهاني حقوق بشر
ماده 15: الف) هر کس حق دارد، که داراي تابعيت باشد. ب) احدي را نميتوان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محرومـ کرد.
 
ماده 16: الف) هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همـ ديگر زناشويي و هنگامـ انحلـال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي ميباشند.
ب) ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
 
ماده 17: الف) هر شخص، منفردا يا به طور اجتماعي حق مالکيت دارد.
ب) احدي را نميتوان خود سرانه از حق مالکيت محرومـ نمود.
 
ماده 18: هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسمـ ديني است. هرکس ميتواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.
 
ماده 19: هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيمـ و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلـاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمامـ وسايل ممکن و بدون ملـاحظات مرزي، آزاد باشد.
 
ماده 20: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌هاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب) هيچ کس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد.
 
ماده 21: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد.
ب) هر کس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردمـ است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و به طور ادواري، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريق‌هاي نظير آن انجامـ گيرد که آزادي راي را تامين نمايد
 
ماده 22: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لـازمه مقامـ و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلـات و منابع هر کشور به دست آورد.
 
ماده 23: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب) همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت نمايند.
پ) هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزومـ با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.
ت) هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه‌ها نيز شرکت کند.
 
ماده 24: هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي‌هاي ادواري، با اخذ حقوق، ذيحق ميباشد.
 
ماده 25: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگي او، سلـامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لـازمـ اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضا، بيوگي، پيري يا در تمامـ موارد ديگري که به علل خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاش او از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.
 
ماده 26: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لـااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه‌اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترامـ حقوق و آزادي‌هاي بشري را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهمـ، گذشت و احترامـ عقايد مخالف و دوستي بين تمامـ ملل و جمعيت‌هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت‌هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
 
ماده 27: الف) هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيمـ باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثارعلمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.
 
ماده 28: هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بين المللي، حقوق و آزادي‌هـايي را که در اين اعلـاميه ذکر گرديده، تامين کند و آن‌هـا را به مورد عمل بگذارد.
 
ماده 29: الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد.
ب) هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، فقط تابع محدوديت‌هـايي است که به وسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلـاقي و نظمـ عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
پ) اين حقوق و آزادي‌هـا، در هيچ موردي نميتواند بر خلـاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
 
ماده 30: هيچ يک از مقررات اعلـاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اعلـاميه را از بين ببرد و يا در آن راه، فعاليتي بنمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان