بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,187

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت شانزدهم(قسمت پاياني)

  1391/2/19
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت شانزدهم(قسمت پاياني)
تسجيل اسناد عادي 

بند 90- سردفتران حق ندارند اسناد عادي را تسجيل يا تاييد نمايند. 

اصلاحي فراز هشت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49 


تعيين تكليف حساب آب و برق و تلفن هنگام انجام معامله 

بند 91- نظر به اينكه بعضي از فروشندگاناملاك حين انجام معامله به سازمانهاي آب و برق و تلفن بابت حق الاشتراك و يا مصرفي آن بدهكارند و بعضي از خريداران غافل از اين مورد مبادرت به انجام معامله مي نمايندكه ممكن ات موجب قطع آب و برق ملك مورد خريداري آنها گردد لذا دفاتر اسناد رسمي موظفند از اين به بعد هنگام تظيم سند برگ مفاصا حساب بدهيهاي انشعاب آب و اشتراك برق و تلفن را مطالبه نموده پس از دريافت آن مبادرت به تنظيم سند نمايند چنانچه انجام اين امر ميسر نبود قبلاً تكليف اين بدهيها د سند روشن و قيد گردد كه خريدار مكلف بپرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمان مربوطه نگردد. 


الغاء مقررات مخالفبا قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت و رعايت قانون حق حضانت 

بند92- چون بموجب ماده واحده مصوب 15/7/1358 كليه مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت در مورد اطفال ملغي گرديده لذا واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند هنگام مراجعه احتمالي مادران ضغار قبل از هرگونه اقدامي آنان را در اجراي مقررات مربوطه به اداره سرپرستي دادسراي عمومي ارشاد نمايند مگر مواردي كه مشمول قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور بمادران آنها (مصوب 23/5/1364 مجلس شوراي اسلامي ) است كه ماده واحده مرقوك و تبصره هاي ذيل آن تكليف را روشن نموده. 

با اصلاح و تجدد نظر كلي در بخشنامه شماره 621/2-10/2/59 


فرم تهيه آمار از سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران 

بند93 
(1) چون در نظر است آمار كاملي از سردفتران اناد رسم ازدواج و طلاق و دفترياران در سطح كشور فراهم و بر اساس آن دفاتر مخصوص تهيه شود لذا سه نمونه فرم پرسشنامه مربوط به مشخصات آنان به پيوست ارسال مي گردد مقتضي است نسبت به تكثير آن به تعداد لازم اقدام و با ضرب الاجل پانزده روزه به واحدهاي مربوط دستور دهيد تا هر يك از سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران آن حوزه ثبتي دو نسخه از فرم را دقيقاً و بدون قلم خوردگي تكميل و پس از تاييد مندرجات آن وسيله رئيس واحد ثبتي يك نسخه از آن را در ثبت منطقه نگهداري و نسخه ديگر را حداكثر ظرف مدت يكماه به اداره كل امور اسناد و سردفتران ارسال نمايند و نسبت به دفاتري كه در آيندهتشكيل خواهد شد نيز بنحو مذكور عملي شود ضمناً ثبت منطقه بايد با توجه به پرسشنامه هاي مزبور دفتر مخصوص تهيه و هر برگ آن را به يك سردفتر يا دفتريار اختصاص و بر طبق مفا پرسشنامه صفحات آن را تكميل نمايد و در آينده نيز هر نوع تغييراتي كه در وضعيت سردفتر يا دفتريار حاصل مي شود در آن دفتر منعكس و مراتب را به اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز گزارش نمايند. 

(2) نر به اينكه درخواست بازنشستگي اغلب سردفتران دفاتر اسناد رسمي يا فترياران داراي نواقصي است و در عمل مشكلاتي فراهم ميسازد بنابراين به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به اين امر نيز دو نسخه فرم مربوط به تقاضاي بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي به پيوست ارسال مي شود دستور دهيد به تعداد كافي تكثير و در اختيار واحدهاي تابعه قراردهند كه در آينده درخواستهاي مذكور بر طبق آن تنظيم و ارسال گردد. 

بخشنامه شماره 4369/2-15/7/60 


فرم رسيدگي دوران تصدي سردفتر يا دفتر يار متقاضي بازنشستگي 

بند 94 – اين فرم بايستي با توجه به تقاضاي بازنشستگي سردفتر و يا دفتريار فتر اسناد رسمي پس از رسيدگي بدوران تصدي آنها وسيله ثبت محل تنظيم و به تاييد ثبت منطقه رسيده و به انضمام صورت مجالس لازم به اداره امور سردفتران ارسال گردد : 


تذكر- اصل يا فتوكپي صورت مجالس بازرسي كامل مالي و مالياتي و ر صورت معرفي جانشين مدارك كامل جانشين برح زير: 

1-دانشنامه ليسانس با تاييديه آن از دبيرخانه دانشگاه مربوطه. 2- فتوكپي شناسنامه 2 برگ. 3-شش قطعه عكس(4*6). 4-گواهي عدم سوء پيشينه. 5-گواهي سلامت كامل از بهداري محل. 6-تقاضاي بازنشستگي سردفتر كه حاوي معرفي جانشين هم باشد. 7-گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت يا تاييد آن. 8-گواهي عدم اشتغال بكار در ساير موسسات دولتي كه بتاييد ثبت محل رسيده باشد. 

اين فرم با توجه بمدارك متقاضي دفترياري بوسيله ثبت محل تنطيم و پس از تاييد اداره كل ثبت منطقه با اصول مدارك تسليمي به اداره امور سردفتران ارسال شود: 

1-نام و نام خانوادگي 

2-شماره شناسنامه و محل صدور آن 

3-تاريخ تولد 

4-نام پدر متقاضي 

5-مدرك تحصيلي 

6-وضع خدمت زير پرچم 

7-نام سردفتر معرف دفتريار 

8-شماره دفترخانه اسناد رسمي 

9-دفترياربراي دفترياري اول است يا دوم؟ 

10-دفترخانه قبلاً دفتريار داشته است يا خير؟ در صورتيكه دفتريار داشته وصع استخدامي مشاراليه چيست؟ و امور مالي دفترخانه بوسيله چه كسيس اداره مي شود؟ 

اصول مدارك زير بايستي از متقاضي اخذ و بضميمه اين فرم ارسال گردد: 
1-فتوكپي مصدق شناسنامه 2 برگ 

2-گمراهي يك سال كارآموزي از دفترخانه اسناد رسمي كه در تهران بتاييد كانون سردفتران و در شهرستانها بتاييد دادستان و يا دادگاه بخش مستقل رسيده باشد. 

3- شش قطعه عكس 4*6 

4-گواهي بهداري دال بر سلامت كامل و عدم اعتياد 

5-حداقل ديپلم كامل با تاييد اداره كل آموزش و پرورش رسيده باشد. 

6-تقاضاي دفترخانه دال بر معرفي دفتريار 

7-گواهي پايان خدمت نظام يا معافيت از خدمت زير پرچم كه در شهرستان بتاييد پاندارمرري محل و در تهران بتاييد اداره نظام وظيفه رسيده باشد. 

8-گواهي عدم سوء پيشينه كيفري كه از تاريخ صدور آن بيش از 6 ماه منقضي نشده باشد. 

9-در صورتيكه پيشنهاد مربوط به دفترياري دوم است گواهي پرداخت حقوق از ناحيه سردفتر شده باشد. 

اظهار نظر مدير كل ثبت منطقه 
مدير كل ثبت منطقه 
رئيس ثبت

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان