بسم الله
 
EN

بازدیدها: 992

حقوق خانواده-قسمت پنجم

  1391/2/8
خلاصه: حقوق خانواده-قسمت پنجم
فصل سوم :
وظايف زن وشوهرنسبت
به يکديگر
1ـ رعايت احترام متقابل و حفظ حريم شخصيت زوجين
2 ـ وظايف مرد
3 ـ وظايف زن
1 ـ رعايت احترام متقابل و حفظ حريم شخصيت زوجين:
ـ شناسايي حقوق متقابل در خانواده :
هرانساني از نظر جسمي از سازمانهاي گوناگوني بوجود آمده است ، نکته دقيق اينکه روابط بسيار نيکويي بين همه سازمانهاي موجود در بدن انسان حکمفرماست ، بطوريکه هر سازمان ضمن استقلال تام تابع مجموعه است و باتمام وجوداز حريم مجموعه دفاع مي کند .
تکروي وخودمداري در هيچ يک از سازمانها ي موجود ديده نمي شود وبر اثر همين وحدت وانسجام است که تندرستي و سلامت بدني تاً مين مي شودبراي خانواده که اولين مکتب تربيت اجتماع مي باشد اسلام راهنمائيهاي سودمندي دارد وقوانين ودستورات جالبي وضع کرده است .
اين دستورات حياتبخش ، نظم وآرامش خانواده را تامين مي کند ومحبت وصفا وسعادت و خوشبختي بوجود مي آورد . خانواده در مرحله اول از « زن وشوهر» تشکيل مي شود و خوشبختانه اسلام براي محکم کردن ارتباط بين آنها توجه خاصي مبذول داشته است .
رسول خدا (ص) انسانها را همانند معادن معرفي کرده است . در فرازي فرموده اند : « الناس معادن کمعادن الذهب و الضفعه »1 يعني انسانها معادني همانند معدن طلا ونقره هستند ، بديهي است اولين نکته اي که از اين حديث مي توان استفاده کرد اينست که : انسانها همه داراي ارزش مي باشند ، زيرا معدن ارزشمند است وهر شخص پايبند به شخصيت خود است و هرگز نبايدمورد تحقيرقرار گيرد روي اين اصل زن ومرد بايد حرمت همديگرراحفظ کنند وبا هوشياري کامل از ابراز هر کلمه اي که باحرمت طرف مقابل مغايرت دارد جداً خودداري کنند و به خاطر داشته باشيم زخم شمشيرها به زودي التيام مي يابد ، ولي يک زخم زبان را نمي توان فراموش کرد .همچنين توجه داشته باشيم که بي حرمتي تنها در انحصار کلمات و الفاظ نيست بلکه نوع برخوردها و چگونگي نفي واثبات ها ووضع چهره وقيافه نيز نقش بسزائي در حفظ وياپايمال کردن حرمت ديگران دارد ، به طور کلي در پرتو حفظ حرمت واحترام ، بسياري از مناقشات ودرگيريها خودبخود منتفي مي شود وصفا وصميميت خانوادگي استحکام بيشتري مي يابد .
وظايف مرد :
اسلام در خانواده براي هر يک از مرد وزن حقوق عادلانه ودوجانبه اي مقرر داشته وبااين روش ارتباط انساني بين زن ومرد رابابهترين راه وکاملترين شيوه به اتمام رسانيده است .حقوقي که زن برمرد داردومرد بايد نسبت به آنها وفادار باشد عبارت است از : تامين لباس ـ خوراک ـ مسکن و ... ، بطور کلي مطابق با شان وآبروي زن باشد .
از طرف ديگر ، اسلام مرد را تشويق مي کند که با توسعه دادن وضع زندگي ، وسائل آسايش و آرامش زن را فراهم سازد .
پيامبر اکرم (ص ) فرموده اند : « بهترين افراد در ميان شما کسي است که با خانواده اش نيکوتر رفتار کند ، من از همه شما بيشتر به زن واهل خانه خود ، خوشرفتارم »
اولين وظيفه بزرگ مرد اين است که : تا سر حد توانائي براي زن ، خوراک ، مسکن ،لباس و آنچه را که مطابق با ميل و در حد شان و آبروي زن است ، تهيه کند .
رسول خدا (ص) مي فرمايد : «خوراک ولباس زن يطور معمول بر مرد واجب است »1
وظيفه دوم : با وجود قدرت و توانائي در تهيه وسايل وسعت وراحتي خانواده کوشش وسعي نمايد و تا حد امکان آنها را فراهم کند . امام صادق (ع) مي فرمايند : « کسيکه براي تأمين وسائل زندگي خود کوشش و فعاليت مي کند مانند، سربازي است که شمشير بدست گرفته ودر ميدان جنگ ، در راه خدا ، جهاد مي نمايد .2 وظيفه سوم : مرد وظيفه دارد : زن را احترام کند به او حرف بدوزشت وناسزا نگويد و به او ظلم و اذيت و آزار نرساند و نسبت به او بد گمان نباشد ، رسول خدا ( ص) در غير اعمال واجب ، مثل نماز و روزه ، کتک زدن زن را منع کرده است .
وظيفه چهارم : وظيفة ديگر مرد اين است که کارهاي خارج از قدرت و طاقت زن را به او واگذار نکند ،
امير المؤمنين (ع)به فرزند عزيزش امام مجتبي مي فرمود : « کارهايي را که خارج از طاقت وامور شخصي زن است به او واگذار مکن ، تا طراوتش بيشتر ، لطاوتش زيادتر و زيبائيش پايدارتر باشد ، زيرا زن شاخة گلي است و قهرمان وکار آزموده نيست که طاقت کارهاي سنگين راداشته باشد ، با کارهاي طاقت فرسا ارزش وشأ ن اورا از بين نبريد 3
وظيفه پنجم : وظيفه ديگر مرد ، صبروبردباري در برابر اخلاق بدزن مي باشد ! رسول خدا فرمودند : « کسيکه با بد اخلاقي زن خود بسازد ، براي هر نوبت صبر ، خدامند صبر « صبر ايوب » را به او مي دهد ، وبراي هر روز وشب زن خداوند به اندازه اي ريگهاي « عالج » که سرزمين ريگزاري است ، گناه مي دهد 1

نويسنده:محمد علي محسن زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان