بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,153

بررسي نقش خانواده با تکيه بر نظم در خانواده-قسمت نوزدهم(قسمت پاياني)

  1390/11/30
خلاصه: بررسي نقش خانواده با تکيه بر نظم در خانواده-قسمت نوزدهم(قسمت پاياني)
5- نتيجه گيري:
مطمئناً اين تحقيق توانسته است برخي از فرضيات متقدمين را مجدداً اثبات نمايد. بدين منظور شايسته است که به مرور فرضيات تحقيق پرداخته و از نظريات ارائه شده بهره جوييم.
• همان طور که اشاره شد نظم در سطح خرد با چهار مشکل ماهوي مواجه است که عبارتند از: همفکري مشترک، همدلي مشترک، همگامي مشترک، همبختي مشترک. هر گروه يا «مايي» اگر اين چهار مشکل را در خود حل کرده باشد داراي نظم مي باشد در غير اين صورت دچار اختلال مي گردد. اختلال در نظم خانواده مي تواند منجر به طلاق و بزهکاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد.
اساساً نقشهاي خانوادگي زماني به مؤثرترين شکل تحقق مي‌يابد که در برگيرنده تمام کارکردهاي ضروري خانواده باشند و به طور عادلانه بين اعضاء تقسيم شود و همچنين درباره انجام وظايف اعضا پي‌گيري مستمري انجام گيرد، در خانواده‌هاي نوجوانان بزهکار به خاطر از هم گسيختگي و غفلت خانوادگي تخصيص نقشها در خانواده به درستي صورت نمي‌گيرد، والدين دچار غفلت شده و به مسائل تربيتي، تحصيلي، اقتصادي و تفريحي کودکان و نوجوانان اهميت نمي‌دهند و آنها را به حال خود رها کرده و فرزندان بيشتر به اجتماع و گروههاي همسالان روي مي‌آورند و نظارت والدين بر روي آنها کم مي‌شود.
عموماً مرزها در خانواده‌هاي نوجوانان بزهکار شرايط مناسبي ندارد، چنين خانواده‌هايي احتمالاً اعضايش را به سمت رفتارهاي مخرب و پرخاشگرانه پنهاني سوق مي‌دهد و مبارزه براي کسب قدرت درخانواده شدت مي‌گيرد. نقشهاي خانوادگي در خانواده هاي نوجوانان غير بزهکار متفاوت مي‌باشند و در خانواده‌هاي نوجوانان غير بزهکار نقشها شرايط مطلوبتري دارند. چون نقشهاي خانوادگي شامل: نقشها و وظايف اعضاي خانواده، چگونگي تقسيم وظايف بين اعضاء، قدرت برنامه ريزي براي اداي وظايف، تبيين نقشها و مرزها براي اعضاء و وضع مقررات براي برقراري نظم در خانواده‌هاي نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غير بزهکار در سطح پايين‌تر مي‌باشد. اين امر تأثير زيادي در ايجاد رفتار بزهکارانه آنان داشته است.
در واقع اين موضوعات باعث شده اند که خانواده‌هاي نوجوانان غير بزهکار محيطي امن براي آنها بوده و نوجوانان با پناه بردن به آن از گزند آسيب‌ها دور باشند. ضعف در اجراي نقشهاي خانوادگي يکي از زمينه‌هاي اصلي بروز اختلالات رفتاري به ويژه بزهکاري در نوجوانان است.
در گروه نوجوانان بزهکار و غير بزهکار در مسائلي نظير قدرت ابداع خانواده در حل مشکلات خويش، حمايت از يکديگر در مواقع بحران، تدبير راههايي براي حل مشکل، ارزشيابي راه حل هاي اعمال شده، ارتباط صريح، اعتماد متقابل، مسئوليت‌پذيري ايجاد مقررات و آگاهي از مسائل ساير اعضاي خانواده با يکديگر تفاوت دارند و اين تفاوت مي‌تواند زمينه‌ساز بروز رفتارهاي ضد اجتماعي در فرزندان نوجوان خانواده گردد.
اصولاً وجود مهر و محبت در کانون خانواده به تقويت ايمان، تلقين ارزشهاي اخلاقي و به وجود آمدن خودپنداري مثبت در نوجوانان کمک مي‌کند و اثر مهمي در رفتار نوجوانان دارد. همچنين ايجاد روابط صميمي در خانواده محيطي مناسب جهت طرح مشکلات و مسائل نوجوانان و وسيله‌اي مناسب براي تسکين ناراحتي‌هاي دوران بلوغ است.
با توجه به متغيرهاي الگويي پارسنز به ويژه متغير عاطفي بودن در برابر خنثي بودن از لحاظ عاطفي نتيجه مي گيريم که بين دلبستگي عاطفي و نظم و ثبات در خانواده رابطه وجود دارد و از متغير نفع شخصي در برابر نفع جمعي نتيجه مي گيريم تمرکز اعضاي خانواده در جهت اهداف همسان با نظم در خانواده رابطه مستقيم دارد و از نظر پارسنز در زمينه سير تکويني و رشد شخصيت نتيجه مي گيريم که وجود رابطه عاطفي ميان والدين و فرزندان و پشتيباني و حمايت از اعضاء خانواده با حفظ نظم در خانواده رابطه مثبت يا مستقيم دارد.
• هيرشي معتقد است کاهش صميميت در روابط متقابل اعضاء خانواده روي ميزان بزهکاري تأثير مثبت دارد.
• در پايان نظر شخصي خودم را به اين مطالب اضافه مي کنم بزهکاري همانطور که تعريف شد و معاني مختلف ان بيان شد نشات گرفته از عوامل فراواني است که يکي از اساسي ترين عوامل به نظر من همانطور که در مطالب قبلي اشاره شده است خانواده مي باشد تاثيرات خانواده بقدري مهم و اثر ساز مي باشد که مي تواند فرد را به موفقيت ويا بدبختي وذلت سوق دهد خانواده به عنوان مهمترين پايگاه
اجتماعي که به عنوان پايگاه اولين فرددران
عضويت دارد نقش اساسي را در تربيت و اجتماعي کردن افراد بر عهده دارد در اين ميان مسائل واحتياجات مادي که گريبان گيرافراد در جامعه مي باشد و مخصوصان قشر جوان که به علت نبودکار و شغل مناسب نمي توانند نيازهاي مادي را پاسخ گويند مجبور به روي اوردن به کارهاي خلاف مي شوند که ممکن است اين کارها هم خود فرد و هم اجتماع را به بزهکار شدن سوق دهد اميد است با ياري خداوند متعال و عنايات مسئولين خدوم کشور عزيزمان هر روز شاهد از بين رفتن ريشه ها و بنيان هاي بزهکاري در کشور اسلامي باشيم
متشکرم

فهرست منابع
منابع :
1- آرون. ريمون، «مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي»، ترجمة باقر پرهام- چاپ سوم، 1372، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (شرکتهاي سهامي).
2- اسکيدموم. ويليام ، 1972«نظريه هاي جامعه شناسي تفکر نظري در جامعه شناسي»، ترجمة علي محمد حاضري و ديگران –چاپ دوم 1375، تهران: انتشارات تابان.
3- اشرف. احمد، 1355، «کژ رفتاري و مسايل انساني و آسيب شناسي اجتماعي، مجموعه گفتارهاي درسي»، تهران: انتشارات آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي.
4- تامين. ملوين، «جامعه شناسي قشر بندي و نابرابري هاي اجتماعي –نظري و کار بردي »، ترجمة عبدالحسين نيک گهر، چاپ اول، 1373، تهران: توتيا.
5- ترنر. جاناتان، اچ 1977، «ساخت نظريه جامعه شناسي»، ترجمة عبد العلي لهسائي زاده -1373، شيراز: انتشارات نويد شيراز.
6- تنهايي. حسين ابوالحسن، 1371، «در آمدي بر مکاتب و نظريه هاي جامعه شناسي»، چاپ اول، مشهد: نشر مرنديز.
7- توسلي. غلام عباس، 1370، «نظريه هاي جامعه شناسي»، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
8- چلبي. مسعود، 1373، «تحليل شبکه در جامعه شناسي»، فصلنامه علوم اجتماعي، دوره دوم شماره 5 و 6 (پاييز و زمستان)، 42-9 ، دانشگاه علامه طباطبايي.
9- چلبي. مسعود، 1376، «تعهد کار»، نامه پژوهش، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، فرهنگ و اخلاق کار، سال دوم، شماره 5، 104-75، تابستان.
10- چلبي. مسعود، 1375، «جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري اجتماعي»، چاپ اول، تهران: انتشارات نشرني.
11- چلبي. مسعود، 1375، «جزوه کلاس ‹روش تحقيقي2› گروه جامعه شناسي، دانشگاه الزّهرا.
12- چلبي. مسعود ، 1372، «وفاق اجتماعي»، نامه علوم اجتماعي، دوره جديد جلد دوم شماره سوم، 28-15، تهران: دانشگاه تهران.
13- دواس. دي. اي، 1991، «پيمايش در تحقيقات اجتماعي»، ترجمة هوشنگ نايبي، چاپ اول، 1376، تهران: نشرني.
14- دور کيم . اميل، «درباره تقسيم کار اجتماعي، «ترجمة باقر پرهام –چاپ اول 1369، نقش جهان (کتابسراي بابل).
15- دور کيم. اميل، «قواعد روش جامعه شناسي»، ترجمة علي محمد کاردان، چاپ پنجم، 1373، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
16- رابر تسون. يان، 1372، «در آمدي بر جامعه»، ترجمة حسين بهروان، مشهد: آستان قدس رضوي.
17- رفيع پور. فرامرز، 1372، «سنجش گرايش روستائيان نسبت به جهاد سازندگي »، پژوهشي در سه استان اصفهان، فارس و خراسان، تهران: مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي جهاد سازندگي، نشر ارغنون.
18- روزن باوم. هايدي، 1973، «خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه»، ترجمة محمد صادق مهدوي، چاپ اول، 1367، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.
19- روشه. گي، 1972، «جامعه شناسي تالکوت پارسنز»، ترجمة عبدالحسين نيک گهر، چاپ اول 1376، تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.
20- ساروخاني، باقر 1376، «طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن»، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
21- ساروخاني. باقر، 1375، «مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده»، تهران: انتشارات سروش.
22- ستوده. هدايت الله، 1374، «مقدمه اي بر آسيب شناسي اجتماعي»، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات آواي نور.
23- سرايي.حسن، 1372، «مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق»، تهران: انتشارات سمت.
24- صديق. رحمت الله، 1367، «تحليل نظريه هاي مربوط به کجروي هاي اجتماعي»، نشريه علوم تربيتي، فصلنامه علمي و پژوهشي دانشکده علوم تربيتي، سال يازدهم شماره1و2: 66-55، تهران: دانشگاه تهران.
25- صفوي. امان الله، 1370، «تئوري هاي انحراف»، رشد آموزش علوم اجتماعي سال دوم و سوم، شماره 6 و 7 و8 و 9، آموزش و پرورش، تهران.
26- کر لينجر. پدهازور، 1973، «رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري»، ترجمة حسن سرايي، جلد اول، چاپ اول، 1366، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.
27- کوزر. ليوييسن، 1971، «زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي»، ترجمة محسن ثلاثي، چاپ دوم، 1369، تهران: انتشارات علمي.
28- گسن. ريموند، 1988، «مقدمه اي بر جرم شناسي»، ترجمة مهدي کي نيا، چاپ اول پاييز، 1370، تهران: انتشارات مترجم.
29- گلدسته. اکبر و ديگران، 1377، «راهنماي کاربران، SPSS 6.0 For Windows، جلد اول و دوم، تهران: مرکز فرهنگي انتشاراتي حامي.
30- گيدنز. آنتومي، 1988، «دور کم»، ترجمة يوسف اباذري، 1363، تهران: شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.
31- مصطفوي . فرخ، 1375، «روشها، فنون و تکنيک هاي نوين تحليل داده هاي علوم اجتماعي و رفتاري- کاربردهاي لاجيت (Logit) و پروبيت (Probit) در علوم اجتماعي «مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
منابع اينترنتي:
32- سايت دانشگاه تهران
33- سايت دانشکده دانشگاه شهيد بهشتي
34- سايت انجمن جامعه شناسان ايران
35- سايت دانشکده دانشگاه الزهرا
36- سايت دانشگاه آزاد کرج
37- سايت دانشگاه آزاد تهران مرکز
38- سايت دانشکده دانشگاه علامه طباطبايي
39-سايت دانشگاه ازاد رودهن
40-سايت روز نت

نويسنده:عاليه شکربيگي


مشاوره حقوقی رایگان