بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1390/11/29
خلاصه: پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
با توجه به مباحث مطرح شده ، ترديدي نمي‏توان داشت که «با از ميان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مديريتي ، و انواع مختلف مشاغل تخصصي و پذيرش اصل شايسته‏سالاري در موسسات بخش‏هاي عمومي و خصوصي ، قطعاً زنان تحصيل کرده و لايق ايراني در آينده نزديک جايگاه واقعي خود را در بازار کار کشور ، به ويژه در بخشهاي مدرن و مشاغل تخصصي به دست خواهند آورد . » از ديد نگارنده ، براي تداوم يافتن جريان مثبتي که در زمينه حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است و به منظور از ميان بردن آثار منفي ناشي از حذف مناصب قضايي براي زنان در گذشته که پيامدهاي آن همچنان باقي است و نيز براي ايجاد برابري جنسيتي در حرفه وکالت ، مناسب است از نظام سهميه‏بندي بهره گرفته شود . بدين ترتيب که در آغاز دست کم 30 درصد از سهميه ورود به اين حرفه به زنان اختصاص يابد تا زنان نيز بتوانند سهم شايسته خويش را در اين حرفه به دست آورند . زيرا هم اکنون بخش زيادي از مراجعان به دادگاه‏ها را زنان تشکيل مي‏دهند و طبيعتاً گرايش اين زنان به وکلاي زن بيشتر خواهد بود . به همين خاطر ، بايد با افزايش شمار وکلاي زن اين امکان را براي مراجعان دادگاه‏ها فراهم کرد که خود وکيلي را که شايسته‏تر مي‏دانند ، برگزينند ، نه اينکه به خاطر عدم حضور کافي وکلاي زن وادار به انتخاب وکيل ديگري باشند که شايد چندان هم از توانمندي و احساس همدردي مورد نظر موکلان برخوردار نيست .

نکته ديگر اينکه ضرورت دارد که اين نوع نظام سهميه‏بندي در سطح مديريت کانون وکلاي دادگستري نيز مورد استفاده قرار گيرد . در اينجا براي نمونه مي‏توان در نظام انتخابات کانون وکلاي دادگستري اين امر را به صورت الزامي درآورد که وکلاي زن 4 نفر از 12 نفر عضو اصلي هيات مديره را تشکيل بدهند . بدين ترتيب ، هيات مديره به خوبي مي‏تواند همه وکلايي را که عضو کانون وکلا هستند ، نمايندگي کند و به برابري جنسيتي ياري برساند . مطمئناً اگر در آغاز اين گونه سهميه‏بندي در همين حد هم انجام شود ، روندي مثبت و رو به رشد در جهت افزايش حضور و فعاليت زنان در حرفه وکالت و نيز در سطوح مديريتي آن صورت خواهد پذيرفت و دستاوردها و موفقيت هايي که زنان ايراني در حرفه وکالت دادگستري به دست آورده‏اند ، روندي شتابان‏تر و فزاينده‏تر پيدا خواهد کرد .

نويسنده: بهناز اشتري
بهناز اشتري
وکيل پايه يک دادگستري
ashtari@lawyer.com
يادداشتها
نگارنده مايل است از خانمها مينو افشاري ، کتايون پوررمداني ، معصومه رضايي ، فريده غيرت و کافيه نظيري که امکان مصاحبه نگارنده را با خود فراهم آوردند و رهنمودهاي ارزشمندي در جهت انجام بهتر اين پژوهش ارائه کردند ، صميمانه سپاسگزاري کند . طبيعتاً مسووليت ديدگاه هاي مطرح شده در اين مقاله و کاستي هاي موجود در آن ، صرفاً بر عهده نگارنده مي باشد .
------------
پي نوشتها :
- مهرانگيز کار ، زنان در بازار کار ايران ، تهران : روشنگران ، 1373 ، ص 175 .
- مهرانگيز کار ، رفع تبعيض از زنان ، تهران : انتشارات پروين ، 1378 ، ص 160 .
- نسرين مصفا ، مشارکت سياسي زنان در ايران ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375 ، ص 1380 .
- مجله زن روز ، شماره 1437 ، ص 17 .
- محمد وحيد قلفي ، «توانمندسازي زنان در فرايند توسعه روستايي ، » در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازي زنان ، تهران : مرکز امور مشارکت زنان ، 1380 ، ص 271 .
- فاطمه خادم شيرازي ، «محورهاي توانمندسازي زنان : تامين اجتماعي ، کاهش فقر ، امنيت شغلي ، » در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازي زنان ، پيشين ، ص 155 .
- همان ، ص 156 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني ، وکيل دادگستري ، شاغل در تهران ، 24/6/1381 ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت ، وکيل دادگستري و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز ، شاغل در تهران ، 14/7/1381 ، در کانون وکلاي دادگستري مرکز .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافيه نظيري ، وکيل دادگستري ، شاغل در تهران ، 29/5/1381 ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مينو افشاري ، وکيل دادگستري و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز ، شاغل در تهران ، 2/6/1381 ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضايي ، وکيل دادگستري ، شاغل در قزوين ، 7/7/1381 ، در دفتر وکالت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني .
- Jane S . Jacket , “Women in Power , ” Foreign Policy , Fall 1997 , p . 33 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت .
- ژرژ کوهندي ، اسرار دفاع ، ترجمه ابوالقاسم تفضلي ، تهران : کتابخانه گنج دانش ، 1377 ، ص ص 39 - 38 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضايي .
- Stereotyping
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربه زن ايراني ، » فصلنامه مطالعات خاورميانه ، سال هشتم ، ش 2 ، تابستان 1380 ، ص ص 33 - 32 .
- همان ، ص ص 41 - 40 .
- محمد حسين حافظيان ، «افزايش مشارکت زنان در دانشگاه ها : راهکارهاي عملي ، » در مجموعه جنس دوم ، جلد هشتم ، تهران : نشر توسعه ، 1379 ، ص 149 .
- پرويز صانعي ، «نقش اجتماعي وکيل دادگستري ، » ماهنامه وکالت ، ش 1 ، بهمن 1378 ، ص 21 .
- نادر ذوالعين ، «وکالت دادگستري در فرانسه ، » ماهنامه وکالت ، ش 4 ، آذر 1379 ، ص 36 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت .
- «وکالت و حاکميت ، » ماهنامه وکالت ، ش 8 ، آذر و دي 1380 ، ص 8 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضايي .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني .
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربه زن ايراني ، » پيشين ، ص 28 .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فريده غيرت .
ـ مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضايي .
- زهرا کريمي ، «سهم زنان در بازار کار ايران ، » اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، سال شانزدهم ، مرداد و شهريور 1381 ، ص 218 .

نويسنده:بهناز اشتري-وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان