بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,149

بررسي جايگاه حقوقي زنان-قسمت سوم

  1390/11/24
خلاصه: بررسي جايگاه حقوقي زنان-قسمت سوم
اين بسترسازي ها از صدر اسلام تاکنون زمينه را براي عملياتي تر کردن حضور هر چه بيشتر و بهتر زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و سياسي، مخصوصا در نظام اسلامي ما بيش از هر زماني فراهم ساخته است. اکنون بحمدالله زنان درکنار مردان در تعيين سرنوشت کشور و آب و خاک و آباداني خويش سهيم شده همگان از کرد و بلوچ و ترک و عرب، در مشارکت هاي سياسي و اجتماعي و رفراندوم هاي عمومي جامعه حضور جدي يافتند. از ديگر حقوق مبرهن زنان که قبل از اسلام به فراموشي سپرده شده و در زمان حکومت هاي ظلم در طول عالم گوشه هايي از آن تداوم يافته و هنوز هم آثار مخربش به موازات تاريخ درگوشه کنارهاي دنيا بر جاي مانده حق فراگيري علم و دانش بود. پيامبراسلام با تبيين«طلب العلم فريضه علي کل مسلم ومسلمه»16آن را نه تنها به-عنوان يک حق بلکه يک تکليف و فريضه براي زنان در کنار مردان احياء و برقرار ساخت. و درست به يمن همان تعليمات فراگير اسلام بود که نظام اسلامي ما بر اين اصل صحه گذاشت و عرصه را براي جولان زنان در سنگرهاي مختلف علمي وکاربردي فراهم ساخت و بدين وسيله نخبگان علمي فراواني از زنان را در تئوري هاي مختلف علمي وارد جامعه ساخت.

اسلام علاوه بر اين حق مديريت و اداره ي جامعه را نيز در کنار مردان به زنان داده و اکتساب چنين جايگاهي را منوط به کسـب توانايي افراد، فارغ از جنسيت ايشان ساخته است. البته در اين مسير، از مقتضيات و ظرافت ها و تناسبات زنان غافل نمانده است. بنابراين در خصوص تعيين حدود ولايي و وراثتي و قضائي زنان که اخيرا دست مايه ي جدل آفرينان کم خرد و مخاطبان ضعيف النفس شده، بايد همين مقتضيات و حکمت نهفته در آن و نيز تدبير الهي حاکم بر طبيعت و تقسيم کار و تعيين حدود و ظرفيت هاي افراد را بررسي کرد و از پيش داوري ها و قضاوت هاي جاهلانه در اين خصوص، پرهيز کرد. براي اين منظور اولين بار در طول تاريخ اديان و جهان، جهاد را در کنار مردان به زنان بخشيد و حضور آن ها را در جنگ از جمله غزوه ي بدر و ... عملي ساخت. براين اساس، مشارکت زنان در امور سياسي جامعه و نهضت هاي تاريخي اسـلام، مخصوصا در چند دهه ي اخير به سان نهضت تنباکو و نهضت توابين و نهضت ملي نفت، از خاستگاه آن به خوبي رقم خورد.

در زمان معاصر، مخصوصا در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و نيز در طول جنگ تحميلي هشت ساله، نقش و
حضور مؤثر آن ها بيش از هر زماني به چشم مي خورد و درست بر همين مبناست که طبق تصريح متون ديني اسلام کامل يعني تشيع، زنان در انقلاب جهاني حضرت مهدي(عج) از جايگاه خاص و نقش به سزايي برخوردارنـد. (انشاءالله)

از ديگر حقوق احياء شده ي زنان که در صدر اسلام و به تبع آن درگوشه وکنار بلاد اسلامي نيز به غفلت سپرده شده بود، حق ازدواج و انتخاب همسر بود که اسلام آن را تحت عنوان حق تکامـلي بشر و سنت حسنه، تقدس بخشيده، براي افراد از جمله زنان ايجاد نمود. بدين وسيله با تعيين حقوق و حدود و جايگاه شايسته براي زنان در حريم مقدس خانواده و تبيين و تفضيل جايگاه مادري و تربيت فرزند براساس تناسب روح و طبع و احساسات پاک و مادرانه - نه به عنوان يک تکليف تحميلي بلکه حقي خدادادي - به آن ها عزت و حرمت بخشيد.

اين همان چيزي است که اخيرا برخي دگرانــــديشان و روشن فکران غرب زده، با شيوه هاي مختلف و با ژست حق به جانبي و شعار طرف داري از حقوق زنان، به دنبال القاء شک و شبهه در آن با طرح فمينيسم و ... هستند و براي ريشه کني امر مقدس ازدواج و ايجاد سستي در رکن رکين خانواده برآمده اند. بنابراين خداوند متعال از اين امر به عنوان يک آيت زيبا تعبير مي فرمايد و زن و مرد را مکمل هم براي تسکين خانواده و تزويج و تداوم و تربيت نسل قرار داده و مي فرمايد: «ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک لايات لقوم يتفکرون»17ترجمه: و از نشانه هاي قدرت الهي اين است کــه براي شما از جنس خودتان، جفتي بيافريد تا در برابر او آرامش يابيد و با هم انس گيريد و ميان شما رافت و مهرباني برقرار فرمود همانا در اين امر براي مردم با خرد، علم و حکمت حق آشکار است.

شهيد مطهري(ره) همچنين در اين باره ميگويد: «به هر حال، تفاوت هاي زن و مرد، تناسب است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت ها، تناسب بيشتري ميان زن و مرد که قطعا براي زندگــي مشترک ساخته شده اند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت است، به وجود بياورد.» 18علاوه بر اين خداوند بر مردان در قبال زنان، تکليف ايجاد کرد و با قرار دادن حق مِهر و حراست از حريم آن ها، به زنان کرامت بخشيد و مردان را حاکم بر زنان ندانست چنان که فرمود:

«الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانــــتات حافظات للغيب بماحفظ الله..»19 يعني: مردان بر زنان قائم و متکمل از وجود ايشانند و در قبال زنان تکليف نگهباني دارند به واسطه ي آن شايستگي که خدا بر بعضي مقرر داشته و نيز از آن جهت که مردان از مال خود بايد به زنان، نفقه بدهند. پس زنان هم بايد در قبال چنين تقسيم مسئوليت و تکليف بر مردان شايسته و مطيع و حافظ حقوق شوهران در غيبت شان باشند و .... و نيز در خصوص پرداخت مهريه فرموده است: «وآتوا النساء صدقاتهن نهله ...» 20 يعني: مهريه ي زنان را يک جا بدهيد نه ذره ذره که در مقابل شان و جايگاه حقوقي آن ها در خانواده سزاوار نيست. و نيز فرمود: «و علي المولود له رزقهن بالمعروف»21 يعني: مخارج زنان را بي دغدغه و منت بپردازيد..

نويسنده: سيدمحمدابراهيم حسني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان