بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,048

حقوق خانواده-قسمت اول

  1390/11/18
خلاصه: حقوق خانواده-قسمت اول
مقدمه

درجهان امروزکه اساس وبنيان خانواده دستخوش تحولات قرار گرفته وهريک به اصطلاح انديشمندان جهان با ارائه نظرات خود بر آن شدند که شايد با ارائه مقاله ها وبر گزارنمودن سمينارها در جهت تحکيم اين نهاد مقدس برآيند اما از آنجا که همه نظرات آنان برداشتي محدود از ابعاد وجودي انسان بوده ، نتوانسته اند به اين مقوله مهم برسند .
با نگاهي به جوامع غربي چه بسيار کودکان خياباني را شاهد هستيم ، که اين ازبنيان سست خانواده ها نشاًت مي گيرد ، چه بسيار زماني که هنوز چند صباحي از ازدواج آنها نگذشته که برروي صندليهاي دادگاه با ضجه و التماس خواهان طلاق هستند ، نگاه نگران کودکان در راهروهاي منتهي به اتاق طلاق همچنان بيداد مي کند و همواره به آينده مبهم خود فکر مي کنند .
اينها همه گواه اين موضوع است که اين فلاسفه نتوانستند نقش متقابل اعضاي خانواده را آن گونه بيان کنند که حقوق هر کدام بر اساس ظرفيت و شخصيت آنان ادا گردد اما چنانچه لحظه اي با فراغت و دور از هياهوي زندگي ماشيني از چشمه زلال حقيقت و اساس معرفت « قرآن کريم» ياري جوييم و خواهان هدايت گرديم در بيان حقوق متقا بل اعضاي خانواده ، حضرت حق او که آفريننده انسان و هادي ودر جهت ميل به سعادت و اصول به خفيفت است طريق هدايت را به انسانها نشان داده و علماي اسلام با مطالعه و تعمق در علوم الهي و آيات و روايات بهترين نظريه پردازان در اين زمينه هستند از آنجا که هر انساني داراي حقوقي است و هر کدام از انسانها در جهت احقاق حقوق حقه خود نبايد چشم پوشي کنند در خانواده هم به عنوان اولين و مقدس ترين نهادي که کودک پا به عرصه جهان نهاد خود را در ميان اعضاي خانواده حس مي کند در اين محفل خانوادگي هر يک حقوقي بر ديگري دارد که من الجمله : حقوق والدين بر ذمه پدر و مادر و بالعکس و همچنين حقوق زن وشوهر بر ذمه يکديگر که اگر اين حقوق رعايت گردد زمينه رشد و تعالي انسان رااز همان بدو تولد فراهم مي سازد و اين تعالي و ترقي در نهايت رضايت الهي را به دنبال خواهد داشت در اين مقاله پژوهشي سعي بر آن شده که اين موضوع مهم مورد بررسي قرار گيرد .

باشد که اين مجموعه بتواند بعنوان اولين گام در جهت بهينه سازي امر مطالعه و پژوهش در مراحل بعدي مؤثر افتد . انشا، ا...

فصل اول:

حقــوق

حقوق والدين نسبت به فرزندان

1 ـ حق پدر و مادر از ديدگاه امام سجاد (ع)

2 ـ احترام والدين از ديدگاه آيات و روايات

3 ـ جايگاه خانواده در جوامع غربي
حقوق مادر از ديدگاه امام سجاد :
امام سجاد (ع) مي فرمايند : پس حق مادر تو اينست که بداني : او ترا بگونه اي حمل کرده است که هيچ کس حاضر نبود ديگري را اينگونه حمل و نقل کند و از ثمره دل وشيره جانش آنسان به تو خورانده است که ، هيچکس به کس ديگري نمي خوراند و ترا با گوش و چشم و دست و پا و مووشبره و همه اعضاء خود حفظ و نگهداري کرده است و او اين کار سخت و مهم را با شادي و بدون منت انجام داده است و در مواظبت و نگهداري تو همه بديها و سختيها و دردها وسنگينيها و غمها وغصه ها را تحمل کرده است تا وقتي که دست قدرت ، ترا از شکم او بيرون آورده و از مادر متولد شده ايد .
پس باز هم مادرت راضي بود که تو سير باشي ، هرچند خود گرسنه بماند وتو پوشيده باشي اگر چه خودعريان باشد، و توسيراب باشي هر چند خود تشنه باشد .
و تو را در سايه نگهدارد ، هر چند خود در آفتاب باشد وتو را به آسايش و راحت رساند ، اگر چه خود در زحمت و ناراحتي باشد ؛و تر به خواب راحت برد ، هر چند خود بي خواب گردد .
شکمش حفظ و ظرف وجود تو باشد و دامنش آسايشگاه تو ، آغوشش پنلهگاه تو باشد و پستانش منبع آب وغذاي تو و جانش سپر بلاو فداي جان تو،گرما و سرماي روزگار را براي تو و نگهداريت بطيب خاطر تحمل مي کرد .
پس تو هم بايد به همين اندازه از او سپاسگذاري کني ، واين کاربسيار مهم و دشواراست و جز با ياري خدا و توفيق او انجامش ميسر نيست .
حقوق پدر از ديدگاه امام سجاد (ع):
اما حق پدرت اين است که بداني : او اصل و ريشه توست ، و تو فرع و شاخه او هستي بطوريکه اگر او نبود تو هم نبودي ، بنابر اين هر وقت که چيز خوشايندي در خود ديدي بدانکه پدرت اصل آن نعمت است و آنگاه خدا را سپاس و ستايش کن ، به همان اندازه شکر او را بجا ي آور .
همچنان که در گفتار امام سجاد مشاهده مي کنيم ، حق مادر و پدر به ترتيب اولين و دومين حق از حقوق خويشاوندان است که مورد توجه وبيان امام سجاد (ع) قرار گرفته است .
براي خود ما نيز بي هيچ شک و شبه اي آشکار است که اين دو حق بزرگي در صدر تمامي موارد مربوط به حقوق خويشان قرارگرفته است ، بطوريکه حتي اگر بدون توجه به مطالب امام سجاد (ع)از خود ما نيز سؤال مشد که کدام حق از حقوق خويشاوندان در صدر تمام حق ها قرار مي گيرد ، بي درنگ به همين دو حق اشاره مي کرديم ، واين خود دليلي بر بديهي بودن و روشنائي کامل موضوع است .
در اينجا لازم است به يک تذکر مهم اکتفا کنيم و آنهم اينکه : براستي محبت و عنايت مادر و پدر نسبت به فرزندان خود بي نظير است . و اين يک حقيقت است که : اگر خاري به چشم پدر و يا مادر فرو برود از نظر آنها بهتر است تا اينکه به دست يا پاي فرزندشان فرو رود .
و اين چيزي نيست که هر کس بتواند آنرا درک کند . هر چند که بتواند خوب حرفش را بزند و تنها پدر ومادر هستند که در رابطه با فرزند خود مي توانند آنرا چنانکه هست و بايد احساس کنند ، واين بي دليل نيست . چرا که گويي : مادر و پدر که روز بروز خود را به تحليل بيشتر مي بينند انگار احساس مي کنند که هر چه بمرور تحليل مي روند از نو و در جاي ديگر، که پيکره فرزندشان باشد ، رشد مي کندو اينست که : فرزند را ادامهً بقاء خود مي دانند و حاضر ند همه چيز خود را فداي او کنند و او را حتي از خود نيز بيشتر دوست مي دارند
اماآيا اين چيزي هست که عاقلترين افراد «مجرد » و کساني که با داشتن قويترين نيروي درکي وتحليلي خود مادر يا پدر نيستند ،درکش کنند و احساس «مادري »و يا«پدري »را دريابند . بجراًت مي توانم بگويم : نه ! و اگر چنين کساني پيدا بشوند بهمان اندازه کم و اندکند که انبياء و اوصياء الهي بوده اند.

نويسنده:محمد علي محسن زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان