بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت ششم

  1390/11/13
خلاصه: پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وکالت-قسمت ششم
* توانمنديهاي زنان در سطوح مديريتي کانون وکلا

برخي از صاحب‏نظران حتي حضور نمادين زنان را در اين گونه رده‏هاي مديريتي سودمند مي‏دانند :
«شايد هر چه تعداد بيشتري از خانمهاي وکيل در هيات مديره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولي براي ايجاد باور در توانمندي زنان در جامعه حضور يک نفر هم مي‏تواند کافي باشد . »
در خصوص اهميت حضور حتي نمادين زنان در پستهاي مديريتي پيش از اين به تفصيل سخن گفته‏ايم و در اينجا به تکرار آن نيازي نيست . اظهارات بالا نيز به گونه‏اي ديگر تاکيدي بر همين عقيده مي‏باشد .
از ميان معتقدان به ديدگاه دوم که مخالف با حضور نمادين زنان در هيات مديره کانون هستند ، يکي از مصاحبه شوندگان بيش از هر چيز بر حرکت کلي اجتماعي و دگرگوني و تحولي که در بستر اجتماعي پديد آمده است ، از يک سو و افراد واجد شرايط از سوي ديگر تاکيد دارد . وي اظهار مي‏دارد :
«صرف وجود زنان در هيات مديره به نظر من امتيازي نيست و اين امر اگر صوري و براي حفظ ظاهر باشد ، حتي ممکن است تالي فاسد نيز داشته باشد . مهم اين است که به رغم وجود مشکلات تاريخي و موانع فرهنگي ، زنان مي‏توانند چنان توانايي علمي و شخصيتي از خود بروز دهند که با شايستگي و در يک رقابت برابر و با راي همکاران اعم از زن و مرد اين موقعيت را کسب نمايند . اين نحوه رسيدن به عضويت هيات مديره کانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنين حضور وکلاي زن در هيات مديره مي‏تواند در درجه اول باور همکاران اعم از وکلاي زن و يا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غيرمستقيم اين تغيير نگرش‏ها چه در حوزه جامعه وکلاي دادگستري و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وکيل و يا غير وکيل خواهد بود . »
يکي از صاحب‏نظران به ابعاد بسيار مهم ديگري از اين قضيه اشاره مي‏کند که بسيار جالب توجه است :
«يک مقداري از نظر افکار عمومي جهان ، راي آوردن زنان بيشتر از جنبه ملاحظات بين‏المللي هم بوده است که ما چند وکيل زن داريم که در هيات مديره عضو هستند . بنابراين ، اين طور نيست که حق و حقوقي نداشته باشند و ديگر اينکه خود قشر تحصيل کرده زن در رشته حقوق بسيار زياد شده‏اند و آنان هم چنين چيزي را مي‏خواهند . »
نکته بسيار مهمي که به آن اشاره شد ، به ابعاد بين‏المللي اين گونه اقدامات مربوط مي‏شود . ترديدي نيست که امروزه در سطح جهاني حضور زنان در سطوح مديريتي به يک ارزش جهاني تبديل شده است و به عنوان يکي از شاخصهاي توسعه انساني کشورها مورد توجه قرار مي‏گيرد . بنابراين ، اين سخن کاملاً درست است که اين گونه موفقيتهاي زنان در ايران کاملاً به ارائه چهره‏اي مثبت‏تر از ايران در سطح جهاني مي‏انجامد . ديگر اينکه ورود زنان به عرصه مديريت کانون وکلاي دادگستري که به نوعي خواسته شمار عظيم زنان تحصيل‏ کرده حقوق تلقي مي‏شود ، خود يک جنبه بسيار مهم ديگر است که معمولاً کمتر به آن توجه مي‏شود . در واقع پاسخ مناسب به افکار عمومي جهاني و داخلي بعد ديگري از ابعاد موفقيت زنان در راه يافتن به سطح مديريت کانون وکلاي دادگستري است که سزاوار توجه و تاکيد بيشتري است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را بايد مهم به شمار آورد و طبيعتاً اين روند ، در صورت تداوم به گونه‏اي که از يک جريان تصادفي و استنثايي به در آيد و به يک قاعده تبديل شود ، بسيار سودمند خواهد بود .


* نتيجه‏گيري و راهکارها

در اين مقاله درباره ويژگيهاي حرفه وکالت و نوع عملکرد و توانمنديهاي زنان در اين حرفه نکاتي به صورت اجمالي بيان شد . همچنين محدوديتها و مشکلاتي که زنان در اين حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسي قرار گرفت . در اين مقاله روشن شد که به رغم وجود برخي مشکلات که از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، ديدگاه‏هاي نه چندان مثبت جامعه به حرفه وکالت به عنوان شغلي نه چندان مناسب براي زنان ، و نيز محدوديتهاي پديد آمده براي زنان در زمينه ورود به مشاغل قضايي نشات مي‏گيرد ، زنان توانسته‏اند روندي رو به رشد را در زمينه حضور در حرفه وکالت تجربه کنند و اين روند را در خصوص ورود به سطوح مديريتي کانون وکلاي دادگستري نيز ادامه بدهند .
1 . در مقايسه با وکلاي مرد ، وکلاي زن با چه مشکلاتي روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود اين مشکلات ، توانمنديهاي آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است ؟ 2 . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثيري در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان در سطح جامعه بر جاي مي‏گذارد ؟ 3 . چه تلاشهايي براي حضور زنان در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود 50 سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد ؟ 4 . به نظر شما حضور چند تن از زنان وکيل در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري چه تاثيري در وضعيت کل وکلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان باقي مي‏گذارد ؟ 5 . چه راهکارهايي را براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد مي‏کنيد ؟
هم اکنون ديدگاه‏هاي برخي از صاحب‏نظران در خصوص بهترين راهکارهايي که مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد کرد ، مطرح مي‏گردد . يکي از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد که اساساً همه راهکارهايي که براي افزايش توانايي‏هاي وکلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، مي‏تواند سودمند باشد . همچنين وي بار ديگر تاکيد مي‏کند که اين تفکيک ميان وکلاي زن و مرد نه صحيح است ، نه منطقي و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراين وي اساساً هيچ پيشنهادي را در خصوص راهکارهايي که انحصاراً براي افزايش توانمندي زنان وکيل سودمند باشد ، مطرح نمي‏سازد . يکي ديگر از صاحب‏نظران نيز تقريباً ديدگاهي مشابه ديدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندي زنان با مردان هيچ فرقي ندارد و به عقيده وي اگر مشکلاتي از نظر خانوادگي و غيره نباشد ، و بتوان اين مشکلات را حل کرد ، زنان مي‏توانند توانايي‏هايي اگر نگوييم بيشتر از مردان ، دست کم به اندازه آنان داشته باشند .

يکي از وکلاي دادگستري در اين خصوص پيشنهادهاي زير را مطرح مي‏‎کند :
«ارتقاء توان علمي و تجربي ، برنامه‏هاي منظم حضور در دفترها و پاسخگويي و برخورد مناسب با مراجعين و حضور به موقع در جلسات دادگاه‏ها ، رعايت شوونات زن اصيل ايراني در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابري در مقابل وکيل مرد طرف ديگر دعوي ، حتي الامکان حضور در محافل تخصصي بين‏المللي يا دست کم کسب اطلاعاتي در خصوص شرايط اين گونه محافل . »

همان طور که ملاحظه مي‏شود ، جدا از پيشنهادهاي کلي مطرح شده که مي‏تواند هم براي وکلاي مرد و هم زن سودمند باشد ، در اينجا تاکيد بيش از هر چيز بر خودباوري زنان است و اينکه به هيچ وجه احساس نکنند وکلاي مرد از وضعيت بهتري نسبت به آنان برخوردارند . همچنين بايد وکلاي زن در نظر داشته باشند که حتي در صورت وجود برخي نابرابري‏ها ، بايد بي‏توجه به اين مساله کار خود را به خوبي انجام بدهند و بدين شيوه خود به از ميان بردن اين گونه نابرابري‏ها ياري برسانند .
يکي ديگر از صاحب‏نظران در خصوص راهکارهاي سودمند در اين زمينه ، ابراز مي‏دارد :
«زنان فقط به گرفتن پروانه وکالت اکتفاء نکنند . بلکه بايد وارد عمل شوند . اين کاري نيست که فقط عنوان آن يدک کشيده شود . وکيل زن بايد در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وکالت جدي بگيريم ، مردان هم ما را جدي مي‏گيرند و متوجه مي‏شوند که با يک زن به عنوان زن طرف نيستند ، بلکه به عنوان يک وکيل روبرو مي‏باشند . زيرا اين کار يک کار زنانه نيست ، بلکه يک کار اجتماعي است . وکلاي زن بايد بپذيرند که به عنوان يک زن حقوقدان رسالت روشن کردن افکار عمومي را بر عهده دارند . »

وکيلي ديگر براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت توجه به ابعاد تخصصي اين حرفه را ضروري مي‏شمرد و اينکه نبايد تنها به پرونده‏هاي خانوادگي بپردازند . همچنين مطالعه دائمي و ارتقاء سطح کيفي کار از ديگر مواردي است که مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان مطرح ساخت .

نويسنده:بهناز اشتري-وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان