بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,052

زن، مرد و تفاوت ها-قسمت پنجم

  1390/10/15
خلاصه: زن، مرد و تفاوت ها-قسمت پنجم
2-2-2 : تفاوت‌هاي روحي و رواني در متون ديني
· تفاوت در گرايش به زينت:
اصل گرايش به زينت، امري فطري است و مورد سفارش آيات و روايات متعددي است.[8] البته گر چه زن و مرد در گرايش به زينت با يکديگر مساوي هستند، اما گرايش و تمايل زنان به زيور و زينت بسيار بيشتر از مردان است.[9] اسلام نيز ضمن توجه به اين تفاوت در ميزان تمايل، استفاده از برخي زينت‌ها را براي زنان جايز و براي مردان حرام نموده است.

· حيا
در آموزه‌هاي روايي فراواني، مي‌توان به تفاوت زن و مرد در «حيا» و فزوني اين ويژگي در زنان نسبت به مردان پي برد. در اين روايات بر خاستگاه طبيعي حيا و همراه بودن آن با زن، از بدو خلقت اشاره شده است.[10] همچنين کم حيايي امري ناپسند شمرده شده[11] و از خصوصيات آخرالزمان، کاهش حيا در زنان دانسته شده است.[12]

· تفاوت در ادراک
يکي از بحث‌هاي پردامنه در ميان انديشمندان ديني معاصر، بحث از تفاوت زن و مرد در قو? عقل و ادراک است.[13] در اين خصوص سه ديدگاه قابل تصور است که براي بررسي دقيق آنها، نياز به فرصت مناسب‌تري است.[14]
آنچه قطعي است، وجود خاستگاه طبيعي براي تفاوت عقلي ميان زن و مرد است. اگر ادراک را به معناي پاسخ گزينشي هر فرد به محرک‌هاي بسياري که در هر لحظه با آن روبرو است بدانيم، زنان از ميان محرک‌هاي مختلف، آنچه را با احساسات و عواطف سرشار آنان تناسب بيشتري دارد را برمي‌گزينند.[15]

· خويشتن­داري و صبر در مسايل جنسي
از مشاهده برخي روايات مي‌توان، افزون بودن صبر در زنان نسبت به مردان در روابط جنسي را اثبات نمود. وجود اين ويژگي در زنان سبب شده است که زنان با داشتن شهوت بيشتر و نيروي جسمي کمتر، در برابر ميل جنسي مقاوم باشند و نبود صبر در مردان، با وجود شهوت کمتر و قدرت جسمي بيشتر، آنان را در برابر شهوت جنسي ضعيف­تر گردانيده است.[16]

· آرامش بخشي
گر چه کانون خانواده، محلي براي کسب آرامش براي زن و مرد است، ولي بررسي روايات نشان مي‌دهد که سهم زنان در آرامش بخشي، بيش از مردان مي‌باشد.[17] پرخاشگري جنس نر علاوه بر اينکه در ميان حيوانات قابل مشاهده است، در مقايسه رفتار کودک پسر با کودک دختر از همان طفوليت نيز قابل رؤيت است.

· غيرت
در آموزه‌هاي ديني بر تفاوت زن و مرد در غيرت ورزي تاکيد شده و بر مبناي طبيعي آن صحه گذارده شده است. در روايات به اختصاص غيرت به مردان اشاره شده است.[18]

· عاطفه ورزي، ديگر خواهي و تأثير پذيري
گرچه نگارنده آيه و روايتي که به طور صريح از اين ويژگي‌ها در زنان سخن گفته باشد، نيافته است وليکن علما و انديشمندان متعددي از مضمون تعدادي از آيات و روايات، اين خصوصيات را احصاء و بيان کرد‌ه‌اند:[19]
به تعبير شهيد مطهري، اين يکي از تدابير حکيمانه و شاهکارهاي خلقت است که در غريزه مرد، نياز و طلب و در غريزه زن، ناز و جلوه‌گري قرار داده است.[20] لذا خلقت هدفمند، مرد را مظهر طلب و عشق، و زن را مظهر محبوبيت و معشوقيت قرار داده است.[21]
خواست فطري زن اين است که ديگران دوستش بدارند و به او مهر بورزند؛ در حالي که مرد طبعاً مي‌خواهد که ديگران را دوست بدارد و به آنان مهر بورزد...زن در جستجوي محب است و مرد به دنبال محبوب.[22]
اين احساسات و عواطف موجب شده که جنس مونث، تأثير پذيرتر از جنس مذکر باشد.

3- حکمت تفاوت‌ها و آثار بي توجهي به آنها
راز تفاوت بين زن و مرد در استعدادها و قواي مختلف، آن است که انسان موجودي طبيعتاً اجتماعي است و نمي‌تواند امور خود را به تنهايي انجام دهد و نيازمند برقراري ارتباط با ديگران است. خداوند به واسط? اين تفاوت‌ها، زمين?‌ ايجاد پيوند را برقرار کرده است. لذا در تفکر اسلامي، ارتقاي هر يک از اعضاي خانواده و اجتماع، تا حدود زيادي در گرو ارتقاي اعضاي ديگر است. از اين رو، افراد يک جامعه از جمله مرد و زن، کمال خود را در کمال ساير افراد مي‌دانند.[23] اين حسّ نياز متقابل، موجب ايجاد پيوند متقابل در قالب احساس نياز به مکمل مي­شود که در گرو رفع نواقص خويش در تعامل با فرد ديگر است.
البته هدف خداوند از خلقت زن و مرد يک چيز است، ولي براي رسيدن به اين هدف، مسيرها، استعدادها و ظرفيت‌هاي متفاوتي را در زن و مرد قرار داده است. در واقع نقش‌هايي که طبيعت بر عهده مرد و زن گذاشته متفاوت است و الزاماً بايد ابزار ايفاي اين نقش‌ها را در اختيار او گذارد. وجود تفاوت‌ها ياريگر هر يک از دو جنس در انجام وظايف و نقش‌هاست. به همين جهت در روايات، جهاد مردان، بذل مال و جان در راه خدا و جهاد زنان، شوهر داري نيکو و صبر بر بدخلقي همسر مي‌باشد.[24]
تشريع نيز کاملاً متناسب با اين تفاوت‌هاي تکويني است. به گونه‌اي که خداوند بر اساس هدفمندي، به منظور نيل به غايات آفرينش، تفاوت‌هايي ميان زن و مرد قرار داده و استعدادها و توانايي‌هايي متناسب با مسئوليت‌ها و وظايف به آنها عطا کرده و قوانين خويش را به منظور هموار ساختن راه دستيابي به غايت‌هاي آفرينش تنظيم نموده و در تمام اين قوانين، وضع مقررات را با لحاظ تفاوت‌ها طرح ريزي کرده است.[25]
به طور خلاصه مي‌توان گفت راز تفاوت‌ها، تشکيل نظام خانوادگي و حفظ پيوندهاي اجتماعي از طريق احساس نياز دو جنس به يکديگر است.

نويسنده:علي غلامي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان