بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,371

ازدواج و طلاق-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/9/19
خلاصه: ازدواج و طلاق-قسمت سوم(قسمت پاياني)
اشتغال زنان
زن ميتواند همانند شوهر در بيرون از خانه به کار مشغول شود و مرد حق منع او را ندارد. اما اگر کار زن به گونه‌اي باشد که با حيثيت زن يا شوهر در تضاد باشد، شوهر ميتواند با رجوع به دادگاه، منع زن را از آن شغل بخواهد

درآمدهاي زن
اگر زن از طريق کار کردن يا به ارث بردن، داراي اموالي باشد، آن اموال به خود او تعلق دارد و شوهر حقي در آن اموال ندارد. زن ميتواند با اموال خود هر کاري که بخواهد انجامـ دهد مثل اينکه اموال خود را ببخشد يا بفروشد يا قرض بدهد وغيره

جهيزيه
در هنگامـ ازدواج مرسومـ است که خانواده عروس برخي از وسائل زندگي را براي دختر خود فراهمـ کرده و به او تقديمـ کنند. اين اموال همـ به زن تعلق دارد و شوهر در زندگي مشترک فقط حق استفاده از آن را دارد. در زمان جدايي، زن ميتواند جهيزيه خود را از شوهر مطالبه کند و آن‌هـا را از شوهر پس بگيرد

تکاليف زن
در برابر حقوقي که زن در اثر ازدواج بدست ميآورد، وي داراي وظايفي نيز ميباشد
- همکاري با شوهر در نگهداري و تربيت کودکان
- تمکين از شوهر: يعني برآورده کردن نيازهاي جنسي شوهر و ساير تکاليف زناشويي
- زن بايد در منزلي که شوهر تعيين ميکند ساکن شود. مگر اينکه در عقد بر خلـاف اين تعيين شده باشد
- زن نبايد شغلي را که منافي با حيثيت خانوادگي خود يا شوهر باشد انتخاب کند

تکاليف شوهر
- دادن مهريه زوجه
- دادن نفقه به زوجه
- همکاري با زن در نگهداري و تربيت کودکان

ارث زن و شوهر
1- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث ميبرد؟
- ضمن توجه به اين که زوجين فقط در ازدواج دايمـ از يکديگر ارث ميبرند، اگر زن فوت کند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش ميرسد و در صـورتي که فرزند داشته باشد، سهمـ شوهر، يک چهــارمـ از اموال زن ميباشد. هرگاه زن هيچ وارث ديـگري نداشته باشد تمــامـ امــوال او به شوهر خواهد رسيد

2- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث ميبرد؟
هرگاه متوفي فرزند نداشته باشد زن، قيمت يک چهارمـ از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث ميبرد و در صورتي که فرزند داشته باشد اين نسبت به يک هشتمـ تقليل پيدا خواهد کرد-

3- وضعيت ارث در صورت جدايي و پيش از انقضاي مدت عدّه چگونه است؟
- هرگاه زن و شوهر با طلـاق رجعي از يکديگر جدا شوند، هر يک از آن‌هـا پيش از پايان عدّه فوت کند، ديگري از متوفي ارث ميبرد ولي اگر فوت يکي ازآن‌هـا بعد از انقضاي مدت عدّه باشد از يکديگر ارث نميبرند. به طور کلي در طلـايق باين که حق رجوع وجود ندارد، از يکديگر ارث نخواهند برد

4- اگر شوهر مريض باشد و در حال بيماري زن خود را طلـاق دهد، آيا زن از او ارث ميبرد؟
- در چنين صورتي، هرگاه مرد ظرف يک سال از زمان طلـاق به دليل همان مرض بميـرد، زن از او ارث ميبرد، حتي اگر طلـاق باين باشد، بدين شرط که زن پس از طلـاق، ازدواج نکرده باشد

- اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديکى نکرده باشد، از او ارث مى‏برد.

- اگر ميت بيش از يک زن داشته باشد، چنانچه اولـاد نداشته باشد، چهار يک مال، و اگر اولـاد داشته باشد، هشت يک مال به شرحى که گفته شد، به طور مساوى بين زن‏هاى عقدى او قسمت مى‏شود، اگر چه شوهر با هيچ يک از آنان يا بعض آنان نزديکى نکرده باشد، ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد کرده و با او نزديکى نکرده است، آن زن از او ارث نمى‏برد و حق مهر همـ ندارد.

- اگر زن بخواهد در چيزى که از آن ارث نمى‏برد تصرف کند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نير ورثه تا سهمـ زن را نداده‏اند، بنا بر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى که زن از قيمت آن‌هـا ارث مى‏برد بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پيش از دادن سهمـ زن اينها را بفروشند در صورتى که زن معامله را اجازه دهد، صحيح و گر نه نسبت به سهمـ او باطل است.

نفقه فرزندان
تعريف نفقه
نفقه يعني فراهمـ کردن خوراک و پوشاک و مسکن و امکان تحصيل فرزند و هزينه درمان او در صورت مريض شدن

چه کسي بايد نفقه فرزند را بدهد؟
بر طبق دين اسلـامـ و قانون مدني ايران، اگر فرزندان داراي اموالي از خود نباشند و درآمدي نداشته باشند، پدر بايد نفقه آن‌هـا را بدهد. اما اگر فرزندان خود داراي درآمد کافي باشند، پدر نفقه آن‌هـا را از مال خود آن‌هـا خواند داد

مادر و نفقه فرزندان
در دين اسلـامـ و قانون مدني ايران، مادر وظيفه‌اي در تامين نفقه فرزندان ندارد. اما اگر پدر کودک و اجداد پدري او در قيد حيات نباشند يا توانايي دادن نفقه کودک را نداشته باشند مادر بايد نفقه فرزند خود را بدهد
اگر مادر همـ توانايي ندارد، اجداد و اجداد مادري (پدربزرگ و مادربزرگ مادري) بايد نفقه کودک را بدهند

خودداري پدر از پرداخت نفقه فرزند
گفتيمـ که پدر وظيفه دارد به فرزندان خود – در صورتي که درآمدي نداشته باشند – اگر پدر از اين تکليف سرپيچي کند، فرزندان ميتوانند با مراجعه به دادگاه، پدر را مجبور به تامين هزينه‌هاي خود نمايند. اگر پدر با وجود حکمـ دادگاه، از پرداخت نفقه خودداري کرد، دادگاه از اموال پدر توقيف و به فرزندان خواهد داد

پدر فقير و نفقه فرزندان
پدر در صورتي مجبور به تامين هزينه فرزندان است که خود داراي درآمد باشد و بتواند مخارج خود و همسرش را تامين کند. بنابراين اگر پدري به علت بيکاري يا از کارافتادگي داراي درآمد کافي نباشد، مجبور به تامين هزينه و مخارج فرزندان نخواهد بود. در اينصورت ساير اقوامـ پدري (پدربزرگ پدري) و در مراحل بعد (مادر و اجداد مادري) بايد نفقه فرزندان پدر فقير را پرداخت کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان