بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,170

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت ششم

  1390/8/7
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت ششم
6-1-5) مرخصي‌‌هاي ديگر

ماده 71: «زنان شاغل مي‌توانند در دو حالت از مرخصي‌هاي ديگر استفاده نمايند: مرخصي تحصيلي، طبق قوانين اعزام‌هاي تحصيلي و مرخصي ازدواج.2-5) پاداش

1-2-5) پاداش پايان خدمت

ماده 118: «پاداش پايان خدمت زنان شاغل به صورت ذيل احتساب مي‌شود:ـ حقوق يک ماه کامل براي هر سال از پنج سال اول خدمت؛ـ حقوق يک ماه ونيم براي هر سال از پنج سال دوم خدمت؛ـ حقوق دو ماه کامل براي هر سال پس از ده سال خدمت».پاداش پايان خدمت زنان شاغل که تبعه قطر نيستند بر اساس يک ماه براي هر سال خدمت تا ده ماه احتساب مي‌گردد».2-2-5) يارانه اجتماعي

زنان شاغل مي‌توانند از يارانه اجتماعي ماهانه بهره‌مند گردند.

احکام فوق شامل زنان شاغلي که همسران بيکار دارند، نيز مي‌شود. همچنين همسراني که قوانين يا نظام‌هاي خاصي شامل حال آنان مي‌گردد. بر اين اساس هرگاه زوجين در يکي از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي حکومتي مشغول به کار باشند، مي‌توانند از اين نوع يارانه‌‌هاي اجتماعي برخوردار شوند. البته اين يارانه‌ها يک‌مرتبه براي زوج با قيد زوجيت و براي زن با قيد «تجرد» داده مي‌شود.3-2-5) فوق العاده جابجائي محل خدمت

ماده 29: «زن شاغل به طور ماهانه در قبال جابجائي محل خدمت به ترتيب ذيل فوق‌العاده دريافت خواهد نمود:ـ شاغليني که حقوق ماهيانه آنان بيشتر از 8000 ريال است، به ميزان 800 ريال؛ـ شاغليني که حقوق ماهيانه آنان 3730 ريال تا 7850 ريال باشد؛ به ميزان 600 ريال؛ـ شاغليني که حقوق ماهيانه آنان کمتر 3730 ريال است؛ 500 ريال».ماده39-30: «براي زنان شاغل در مأموريت خارجي يا سفر رسمي، فوق‌العاده پرداخت مي‌شود. حقوق فوق‌العاده شامل يارانه اجور مسکن، خوارک، اسباب‌کشي، اياب و ذهاب خارج شهري مي‌شود و در صورت ادامه مأموريت و مسافرت تجديد مي‌شود».4-2-5) فوق العاده استثنايي

زنان شاغل از فوق العاده حقوق و يارانه در دو حالت ذيل برخوردار مي‌شوند:ـ اگر در يکي از دوره‌‌هاي اشتغال از کارمند زن تقدير به عمل آيد، البته به شرط اينکه نهايتاً مدت دوره از سه ماه کمتر نباشد.ـ در صورتي که در يکي از دوره‌‌هاي اشتغال از کارمند زن تقدير به عمل آيد، در صورتي که به مدت سه سال پي‌درپي به آن کار موظف باشند.همچنين اگر وزير «کار و مسکن» تقاضاي اين نوع فوق العاده نمايد، نيز پرداخت خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان