بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,440

مقام زن در اسلام-قسمت چهارم

  1390/7/20
خلاصه: مقام زن در اسلام-قسمت چهارم
زن و امنيت اجتماعي
« زن مربي جامعه است، از دامن زن انسانها پيدا مي شوند، مربي انسانها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربيت خودش انسان درست مي کند و با تربيت صحيح خودش کشور را آباد مي کند. مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند مي شود. زن مبدأ همه سعادتها بايد باشد...» امام خميني (ره)

اهميت وجود امنيت در زندگي جمعي تا حدي است که برخي متفکران اجتماعي در تعاريف خود کلمه امنيت را مترادف با مفهوم سلامتي به کار گرفته‌اند و وجود آن را ضامن بقا و پايداري جامعه سالم پنداشته اند.
مهمترين نياز امروز زنان براي گسترش فعاليت هاي اجتماعي آنها ايجاد امنيت است وهرچه حضور زنان در عرصه هاي مختلف جدي تر وپر رنگتر باشد امنيت آنها بيشتر خواهد شد درحاليکه تصور برخي افراد براين است که امنيت زنان با انزوا وحاشيه نشيني آنها تامين مي شود. از آنجا که امروزه بدون حضور ومشارکت زنان در اجتماع اداره امور منزل وتربيت فرزندان نيز غيرممکن به نظر مي رسد زنان ناچار به اداره امور اقتصادي منزل ،رفت وآمد داخل شهري وانجام کارهاي اداري وامور آموزشي ودرماني خانواده مي باشند در نتيجه فضاهاي اجتماعي صرفا مردانه ،احساس امنيت واطمينان را از زنان سلب مي کند از طرفي اختلاط زنان ومردان درمحيط کاري به طوريکه زنان در اقليت قرارگيرند، نيز به زيان زنان کارمند تمام مي شود لذا ايجاد محيط امن کاري ووجود همکاران زن در همه سطوح به تعداد کافي در نهادها وسازمانهايي که امکان رجوع زن ومرد به آنها يکسان است يک ضرورت اجتماعي است وعلاوه بر آن جلوي بسياري از مفاسد وکارشکني هايي که ناشي از عدم نظارت ياهمبستگي جنسي ورابطه هاي ناسالم وپارتي بازي است گرفته مي شود.
حجاب و امنيت اجتماعي
مقوله «پوشش و استتار بدن» به عنوان جزء جدايي ناپذير حيات انساني و مصداق اصلي حجاب، امري کاملاً مشهود و بي نياز از تعديل است. براي حجاب کارکردهايي در دو حوزه فردي و اجتماعي، قابل تصوّر است.
هويّت بخشي و ايجاد امنيّت اجتماعي از جمله اين کارکردهاست، چراکه نوع پوشش و حجاب، نشان دهنده سنّت ها، ارزش ها و باورهاي يک جامعه است.
اسلام، حجاب را از مصاديق مهمّ تحقق امنيّت اجتماعي در جامعه معرّفي کرده است و چالش ها، زمينه ها و راهبردهاي بسيار مهمّي را براي شکوفايي ذهن نوانديش افراد جامعه در اين مورد تبيين نموده است.
امنيّت اجتماعي، فلسفه حقيقي وجوب حجاب
يکي از فلسفه هاي حقيقي وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونيّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشيدن به امنيّت اجتماعي با توسعه آن مي باشد.
ارائه زيبايي ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان، دامن مي زند و آنها را به يک کانون جدّي خطر، مبدّل مي سازد که به سلب آرامش زن و امنيّت اجتماعي منتهي مي گردد. آنچه مي تواند از اين ناامني پيشگيري کند، پوشش زن از چشمان نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامي، عملي خواهد شد.
پوشش ديني، پيام عفت، شخصيّت و خداترسي زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنين بانويي چشم نخواهند داشت که او را نيرويي بالفعل در هرچه وسعت بخشيدن امنيّت اجتماعي دانسته و نجابتش را مي ستايند. در اين صورت است که زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تير نگاه هاي زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهاي اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنيّت و آرامش دروني خود و اجتماع خويش را برقرار خواهد کرد.

متغيرهاي موثر بر نشاط اجتماعي:
1. محبت و مهرورزي
2. معاشرت و روابط انساني
3. خلاقيت، توکل و نوجويي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان