بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,719

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

  1390/6/24
خلاصه: چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه
اگر مهريه وجه نقد يا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي که در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه کند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتي که شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا کند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را که شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانکي او را توقيف کند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نيز يک سوم آن را (در صورتي که زن و شوهر از يکديگر جدا شوند و تا زماني که شوهر زن ديگري اختيار نکرده) توقيف کند. اگر مهريه سکه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي که زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميکند) ملاک اجراي قانوني حکم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
مواد قانوني:
ماده 1078 – هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
مراجع مطالبه مهريه:
1 – دادگاه خانواده:
زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوکاله وکيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.
هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه
بابت يک ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يک ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.
عجز از پرداخت هزينه دادرسي:
در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد که دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.
2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:
زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه کند که البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد که بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد که در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملک) توقيف ميگردد البته به شرط اينکه جزء مستثنيات دين نباشد.
حق حبس: حقي است که به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمکين را منوط به اخذ مهريه نمايد که در اينصورت شوهر مکلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.
مواد قانوني:
ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقي که براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند که مهريه يکصد و چهارده سکه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد که مهريه يکصد و چهارده سکه بهار آزادي بوده و اينکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن سکصد و چهارده سکه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل فيالمهر از کتاب النکاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يکصد و چهارده سکه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مرکز استان ………………. ميباشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان