بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,262

دادخواست طلاق به استناد بندهاي عقدنامه

  1390/6/12
خلاصه: دادخواست طلاق به استناد بندهاي عقدنامه
احتراماً به استحضار مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست ، اينجانب همسر دائمي آقاي ……… بوده ، حال با توجه به اينکه نامبرده از بندهاي ……… و ……… عقدنامه تخلف کرده و از طرفي زوج ضمن عقد نکاح به اينجانب وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داده است که در صورت تحقق هر يک از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر يک از آنها خود را به يکي از انواع طلاق اعم از رجعي و بائن به انتخاب خودم ، مطلقه نمايم ، اکنون با توجه به موارد فوق‌الذکر و توضيحاتي که بعداً (به صورت لايحه/حضوراً) خدمت رياست محترم تقديم خواهم کرد ، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم طلاق به صورت (رجعي / خلع) با تعيين تکليف فرزندان و حقوق رسمي آنها با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .
دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضاي صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پيوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدني)
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، اينجانب ……… طي عقدنامه پيوست به تاريخ ……… به عقد دائم آقاي ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اينکه زوج از پرداخت نفقه خودداري مي‌نمايد و عسر و حرج در زندگي بوجود آمده و از طرفي سوء رفتار شديد دارد و زندگي مشترک غير قابل تحمل است و پرونده‌اي تحت کلاسه ……… ، نيز در ارتباط با ايراد ضرب و شتم و فحاشي مشاراليه مؤيد آن است لذا تقاضاي صدور حکم طلاق با بخشش تمام مهريه / با بخشش مبلغ ……… از مهريه / بدون بخشش مهريه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدني با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .
دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، با توجه به عقدنامه پيوستي اينجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاريخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگي مي‌گذرد و (حاصل زندگي فرزند ……… مي‌باشد / و هيچ فرزندي نداريم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتي‌هاي پيش آمده و عدم امکان ادامه زندگي مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حکم طلاق نامبرده را دارم . شرايط زير:
1. تقاضاي صدور حکم بر حضانت اينجانب ……… براي فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالي معسر بوده و تقاضاي تقسيط مهريه زوجه را دارم .
3. مهريه را يکجا پرداخت مي‌کنم .
4. اجرت‌المثل کاري همسرم را تا روز طلاق با تعيين مبلغ از طرف دادگاه به صورت يکجا مي‌پردازم .
دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهي عدم امکان سازش براي طلاق
دلائل و منضمات : فتوکپي عقدنامه
احتراماً به استحضار رياست محترم مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست اينجانب با خوانده به تاريخ ……… ازدواج نموده‌ايم و حاصل اين زندگي مشترک ……… فرزند مي‌باشد ، ولي با توجه به اختلافات پيش آمده و عدم امکان ادامه زندگي مشترک و ناراحتي‌هاي روحي تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امکان سازش با احتساب قانوني مورد استدعاست .
دادخواست طلاق توافقي
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حکم طلاق توافقي
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانبان خواهانهاي فوق در تاريخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ايم . حال با توجه به مشکلات پيش آمده و عدم تفاهم اخلاقي و عدم امکان ادامه زندگي مشترک و مسالمت‌آميز تصميم به جدايي گرفته‌ايم و تقاضاي صدور حکم طلاق با شرايط ذيل را داريم .
1. زوجه مهريه و تمام حق و حقوق خود را (مي‌بخشد / دريافت مي‌کند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهاي ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهيانه مبلغ ……… ريال به عنوان نفقه فرزندان مي‌پردازد .
3. زوجه جهيزيه خود را قبل از صدور حکم طلاق و يا اجراي حکم دريافت مي‌کند .
4. زوجه مبلغ ……… ريال از مهريه خود را به زوج بخشيده و تقاضاي طلاق خلع دارد .
5. زوجين فرزند نداشته و زوج تعهد مي‌کند نفقه زوجه را در ايام عده طلاق ماهيانه مبلغ ……… ريال بپردازد .
درخواست فسخ نکاح با توجه به عيوب مذکور در مواد 1122 يا 1123 قانون مدني
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده و بروز عيب (عنن يا خصاء يا …) و مدارک تقديمي و گواهي پزشکي، به استناد ماده (1122 يا 1123) تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر فسخ نکاح مذکور با احتساب خسارات مورد استدعاست .
درخواست فسخ نکاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حکم مبني بر فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواري/اطباقي ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوکپي مصدق گواهي پزشکي (پزشک معالج / پزشکي قانوني) و عدم امکان ادامه زندگي مشترک با مشاراليه ، به استناد ماده 1121 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .
درخواست صدور قرار تأمين و وصول مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… في‌مابين اينجانبه و خوانده و تعيين (تعداد سکه / مبلغ) به عنوان مهريه ضمن تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه از اموال آقاي ……… (خوانده) استدعاي صدور حکم مبني بر پرداخت مبلغ ……… ريال بابت مهريه با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .
دادخواست مطالبه مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهريه مقوم به ……… ريال
احتراماً اينجانبه قبلاً نسبت به تأمين مهريه از اموال خوانده دادخواست تقديم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طي دادنامه شماره ……… صادره در پرونده کلاسه ……… قرار تأمين اموال معادل مهريه اينجانبه صادر گرديده است . فلذا با تقديم دادخواست از دادگاه محترم تقاضاي وصول مهريه اينجانب از اموال توقيف شده رسيدگي و حکم شايسته مبني بر محکوميت مشاراليه با احتساب خسارات قانوني ، را دارد .
درخواست تأمين مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمين مهريه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهريه مقرر (به مبلغ / تعداد سکه طلا) تعيين گرديده است . بنابراين چون بيم حيف و ميل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وي وجود دارد لذا استدعاي صدور قرار تأمين و توقف اموال نامبرده به ميزان مهريه فوق‌الذکر به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني مورد استدعاست . (بديهي است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانوني دادخواست راجع به اصل موضوع تقديم مي‌گردد).
دادخواست تعيين مسکن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حکم مبني بر تعيين مسکن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اينکه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاريخ ……… اينجانبه به عقد دائم آقاي ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاريخ ……… در منزل پدري ايشان به همراه خانواده وي زندگي مي‌نمودم که مشکلاتي برايم به بار آورده و منجر به اختلافات شديد و ايراد ضرب و جرح بنده گرديده است . معهذا با توجه به اينکه وجود اينجانبه به همسرم در يک منزل متضمن خوف ضرر جاني برايم دارد و امکان سکونت اينجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر ميسر نمي‌باشد ، بنابراين به استناد ماده 1115 قانون مدني استدعاي صدور حکم مبني بر تهيه مسکن عليحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .
دادخواست مطالبه نفقه ايام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ايام گذشته و صدور قرار تأمين
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه مي‌رساند از تاريخ ……… خوانده همسر قانوني اينجانب بدون دليل موجه اينجانبه را بدون نفقه رها و از تأمين معاش و تهيه مسکن و لباس براي همسرش امتناع کرده است چون اينجانبه حاضر به تمکين از زوج مي‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدني تقاضاي صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضاي صدور قرار تأمين و توقيف خواسته از اموال وي معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني با احتساب خسارات مورد استدعاست .
دادخواست صدور حکم تمکين
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضاي صدور حکم تمکين
احتراماً نظر به اينکه از تاريخ ……… خوانده زوجه قانوني اينجانب بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه ، زندگي مشترک را ترک نموده و در منزل پدري خود به سر مي‌برد با توجه به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه که فتوکپي مصدق آن پيوست مي‌باشد و مشاراليها حاضر به تمکين و بازگشت به منزل مشترک نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدني تقاضاي صدور حکم به تمکين زوجه را دارد.
درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اينجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاريخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولي در ايام عده ، رجوع واقع گرديده لکن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع مي‌نمايد لذا تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .
دادخواست تعيين تکليف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضاي تعيين تکليف
دلايل : ………
احتراماً نظر به اينکه شوهرم از تاريخ ……… منزل را ترک و اينجانبه و فرزندانم به نامهاي ……… و ……… را بلاتکليف رها کرده و تکاليف و وظايف شرعي و قانوني خود را انجام نمي‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وي نسبت به صدور حکم مبني بر تعيين وضعيت و تکليف اينجانبه و فرزندان مشترک و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان