بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,465

اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده-قسمت دوم

  1390/6/8
خلاصه: اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده-قسمت دوم
•ب) تعريف دعاوي‏ خانوادگي‏
دعاوي‏ خانوادگي‏ برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوي‏ مدني‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدري‏ و وصي‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوي‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدني‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبي‏ ( شامل رسيدگي‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضي‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضي‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) مي‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگي‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامي‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الي‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدني‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردي‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون :
« قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجري‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدني‏ :
« اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
•ج) طريقه طرح دعوي‏ حقوقي‏ مربوط به اختلافات خانوادگي‏
آن تعداد از دعاوي‏ خانوادگي‏ که ذاتاً ماهيت حقوقي‏ دارند ، يعني‏ منظور ازطرح دعوي‏ ، مطالبه حقي‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهي‏ عدم امکان سازش و ... دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ ناميده مي‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوي‏ ، مدعي‏ يا ( خواهان ) کسي‏ است که مطالبه حقي‏ را از دادگاه درخواست مي‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعي‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار مي‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ي‏ اجرايي‏ قانون حمايت خانواده :
« اقامه‏دعوي‏ و تقاضاي‏ رسيدگي‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهي‏ يا به‏وسيله درخواست کتبي‏ به‏عمل مي‏‏آيد . »
وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه :
« تنظيم درخواست دراوراق چاپي‏ مخصوص ، الزامي‏ نيست ولي‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر براي‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها براي‏ دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومي‏ » را مي‏‏پذيرند.
برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ :
« شروع به رسيدگي‏ در دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ محتاج به تقديم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همين قانون :
« دادخواست بايد به زبان فارسي‏ و بر روي‏ برگ‏هاي‏ چاپي‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏هاي‏ دادخواست در مراجع قضايي‏ ( مجتمع‏هاي‏ قضايي‏ تهران يا ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايي‏ آن سازمان به‏فروش مي‏‏رسد.
همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ :
« دادخواست وکليه برگ‏هاي‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعي‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همين قانون :
اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتي‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهي‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلي‏ رونوشت سندي‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستي‏ درجلوي‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانوني‏ » نوشته شود .
همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون :
« مدعي‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهي‏ شده باشد . »
معمولاً براي‏ گواهي‏ با اصل کردن مدارکي‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعي‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعي‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپي‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايي‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانوني‏ ابتدا فتوکپي‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپي‏‏هاي‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپي‏‏هاي‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدي‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپي‏‏هاي‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپي‏‏هاي‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامي‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايي‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسي‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوي‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها مي‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏هاي‏ مرجع‏قضايي‏ مربوطه مي‏‏نمايد وشماره‏اي‏ دريافت مي‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگي‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ مي‏‏گردد و درصورتي‏‏که ايرادي‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگي‏ قضايي‏ به‏وسيله‏ي‏ ابلاغ اوراق قضايي‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان