بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,611

با چه کساني نمي توان ازدواج کرد

  1390/2/18
خلاصه: با چه کساني نمي توان ازدواج کرد
ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است که علاوه بر اين که واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست . لذا مجرد ماندن و ترک اين شيوه ي حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردي به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وي ، حرام خواهد بود . به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاکم بر اين نهاد، امري لازم است . يکي از اين قاعده ها موضوع ممنوعيت نکاح با بعضي افراد است . لذا بايد با کسي ازدواج کرد که از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد. در اين بحث ذيلاً به بررسي موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم که درقانون مدني ايران آن را جزء " موانع نکاح " شمرده اند.

از ديدگاه مقررات ايران مانع نکاح در پنج دسته جاي مي گيرد :
1- ناشي ازخويشاوندي نسبي
2- ناشي از خويشاوندي سببي
3- ناشي از خويشاوندي رضاعي
4- موارد متفرقه
5- رعايت مصالح کشور

الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

1- ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده ها ي مادري.
2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتيجه ها ، هرچه قدر که پايين تر برود.
3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتيجه هاي آنان.
4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دايي هايي خود و عمه و خاله و عموها و دايي ها ي پدر و مادر و اجداد .

ب – موانع ناشي از خويشاوندي سببي :

1- مرد نمي تواند با مادر و نيز جده هاي زن خود و نيز مادر و جده هاي رضاعي زن خود ازدواج کند و اين حرمت، ابدي است . يعني اگر مردي فقط برا ي چند دقيقه با زني حتي ازدواج موقت نمايد و حتي آنها همديگر را هم نبينند اين محرميت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده هاي نسبي يا رضاعي همسر فعلي يا سابق خود براي هميشه محرم است .
2- زن نيز نمي تواند با پدر و اجداد نسبي يا رضاعي شوهر خود ازدواج کند و تفصيل آن نيز مانند مورد بالا درباره زن نيز صادق خواهد بود.
3- زن پدر يا اجداد نسبي يا رضاعي انسان براي هميشه بر وي حرامند . لذا اگرزني ولو چند دقيقه نيز به عقد مردي درآيد و بعد هم جدا شود براي هميشه به پسر و نوه و نتيجه هاي آن مرد حرام خواهد بود.
4- عروس نيز براي هميشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
تذکر : محرميت حاصله از ازدواج هاي ياد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت مي شود . وجود رابطه زناشويي لازم نيست و صرف جاري شدن صيغه نکاح ، کافي براي اين محرميت خواهد بود.
5- اگر مردي با زني ازدواج کند وآن زن ، دختر يا دختراني از شوهر قبلي اش داشته باشد ، تا زماني که اين زن در عقد مرد است اين دختران نيز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربين زن وشوهر مزبور، رابطه زناشويي واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً اين دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و مي تواند با وي ازدواج کند اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده يا همان شوهر مادرش براي هميشه محرم است و جدايي مادر نيز نقشي دراين ميان نخواهد داشت.
6- کسي نمي تواند همزمان با دو يا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردي با زني ازدواج نمايد ، تا زماني که از وي جدا نشده نمي تواند با خواهرش ازدواج کند که البته دراين مورد خواهر زن ، محرم شرعي که ملزم به رعايت حجاب نيست نخواهد بود بلکه از اين جهت نامحرم است.
تذکر : اگر مردي زنش را طلاق رجعي ( طلاقي که مرد مي تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در اين نوع طلاق در عِدّه قانوني ( مدتي که زن پس از طلاق يا فوت شوهر نبايد ازدواج کند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض مي شود ، تا پايان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولي در سايرطلاق ها يا عدّه ي عقد موقت، مي توان در ايام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
7- ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وي ممنوع است . لذا اگر مردي بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج کند اين عقد جايز و صحيح نخواهد بود ولي اگربعداً بتواند رضايت همسرش را کسب کند ازدواج قبلي نافذ مي گردد و نياز به عقد مجدد نمي باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفيذ ( تأييد ) نکندعقد باطل مي شود.
تذکر : اگر مردي با زني ازدواج کند مي تواند بعداً با خاله يا عمه وي ازدواج نمايد و نيازي به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
8- اگر مردي سه بار متوالي همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) اين زوجه مطلقه ، بر مرد حرام مي شود خواه با وي رابطه ي زناشويي داشته يا نداشته باشد .
اگر مرد بخواهد دوباره با وي ازدواج کند بايد اين زن با مرد ديگري ازدواج دائم نموده و با وي رابطه زناشويي نيز داشته باشد و سپس ازوي جدا شود و زن پس از تمام شدن ايام عده مي تواند به عقد شوهراول درآيد . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته مي شود زيرا باعث از بين رفتن حرمت ازدواج بين شوهر اول و همسرش مي گردد.

تذکر : موضوع ياد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردي پس از عقد موقت از همسرش جدا شود يا بر اثر فسخ بين زوجين ، جدايي واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
1- اگر مردي همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتي که شش بار آن طلاق رجعي باشد اين زن براي هميشه براين مرد حرام مي شود که اصطلاحاً به وي ( نه طلاقه ) گفته مي شود و محلل نيز در اين مورد کارسازنخواهد بود.


ج- موانع رضاعي ( شيري ):يکي از اقسام خويشاوندي ، قرابت ناشي از شيرخوارگي ( رضاع) است.

بدين ترتيب که اگر زني با شرايط ذيل به کودکي شير دهد بين آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندي رضاعي پيش مي آيد و فرزندان آن زن نيز با شيرخواره ، خواهر و برادر رضاعي مي شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي مي شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي وي محسوب مي شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دايي و خاله او به شمار مي روند و همين طور الي آخر.

شرايطي که سبب قرابت ناشي از شيرخوارگي مي شود :
1- شير زن ناشي از حمل مشروع باشد.
2- شير، مستقيماً مکيده شود. لذا اگر شير در قاشق يا سرشيشه ريخته شود و به کودک داده شود فايده اي ندارد.
3- کودک لااقل 15 دفعه متوالي و يا در يک شبانه روز از شيربخورد. ضمناً نبايد دربين دفعات شير خوردن ، از غذا يا شير زن ديگري مصرف کند.
4- شيرخوردن کودک ، قبل از تمام شدن دو سالگي او باشد.
5- مقدار شيري که خورده از يک زن و شوهر حاصل شده باشد.

بدين ترتيب خويشاوندي رضاعي ازحيث محرميت و ماهيت نکاح همانند قرابت نسبي است . لذا همان گونه که خواهر و برادر يا مادر و مادربزرگ نسبي محرم است ، رضاعي آن نيز محرم مي باشد ولي رابطه توارث بين آنان ايجاد نمي شود.

تذکر: اگر مادر بزرگي به نوه دختري خودش با شرايط مزبور شير دهد، مادر آن کودک بر شوهرش حرام مي گردد زيرا اين مادر بزرگ با اين کارش ، دخترش را به خواهر رضاعي نوه اش تبديل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جايز نيست اين زن بر شوهرش حرام مي شود.

د- موانع متفرقه

1- گر مردي با علم به اين که زني شوهر دارد يا درعِدّه طلاق يا وفات به سر مي برد وي را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن براي ابد به او حرام مي شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد يعني نداند زن ، شوهر دارد يا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما مي تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولي اگربين آنها رابطه زناشويي نيز برقرار شده باشد، زن بر وي حرام هميشگي خواهد شد.

2- اگر مردي همسر دائمي اش را که مسلمان و عفيفه است لِعان کند يعني به وي نسبت زنا دهد يا فرزندش را از خود نفي کند و اين کار را با شرايطي نزد قاضي انجام دهد بين اين زوجين براي هميشه جدايي واقع مي شود و بر هم حرام ابدي مي شوند.
3- اگر مرد يا زني در حال احرام ( حج) با فردي ازدواج کند و به حرمت اين کار هم آگاه باشد بين آن دو حرمت ابدي حاصل مي شود.

4- اگر مردي با زن شوهر دار يا زني که در عِدّه طلاق رجعي است زنا کند آن زن براي هميشه به وي حرام مي شود.
تذکر: بعضي از فقها اين کار را موجب حرمت ابدي نمي دانند.
5- اگر مرد بالغ با پسري لواط کند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروي حرام ابدي مي شوند ؛ ولي مفعول مي تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نمايد.
6- ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب مي شود ولي مرد مسلمان مي تواند با زنان کافر اهل کتاب ( مسيحي، يهودي و زرتشتي) ازدواج موقت نمايد و بعضي از فقها، ازدواج دائم را هم جايز مي دانند ولي ازدواج با زنان غير اهل کتاب ، جايز نيست .

تذکر: بعضي از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلماني داراي زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل کتاب را به ازدواج خود در آورد.

7- ازدواج بين پيروان مذاهب اسلامي مثل شيعه و سني اشکالي ندارد ولي جهت رعايت کفويت ، بهتر است هر دو از يک فرقه باشند.

هـ - رعايت مصالح کشور

1- ازدواج مرد ايراني با زن غير ايراني بلا مانع است ولي اگر زن ايراني بخواهد با مسلمان غير ايراني ازدواج کند شرعاً اشکالي ندارد ولي براي ثبت آن و رسميت داشتن بايد از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت اين ازدواج رسميت نخواهد داشت.
2- ازدواج ايرانيان عضو وزارت امور خارجه يا نيروهاي مسلح با غير ايراني ها ممنوع است و بايد قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقيب اداري و هم عدم به رسميت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحيح است.

تذکر : مطالبي که گفته شد بيشتر در مورد ايرانيان شيعه حاکم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصي محسوب مي شود در مورد اهل سنت ونيز اهل کتاب ، احکام شرعي مذهب خودشان رعايت خواهد شد ، مگر اين که آنان شخصاً رضايت خود را بر اِعمال قوانين مدني ايران بر روابط شخصي شان اعلام نمايند.

منبع:پرتال جامع دادستاني کل کشور-مجموعه مقالات

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان