بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,710

آزارهاي جنسي زنان و انواع آن

  1390/1/24
خلاصه: در حال حاضر اعمال خشونت برعليه زنان و آزار آنان به گونه هاي مختلف در جريان است که نوع شديد و پيچيده آن آزار جنسي زنان است که متاسفانه به شدت در حال افزايش است . دراين مقاله سعي بر آن شده است که انواع خشنونتهاي جنسي وارده بر زنان را بررسي و چگونگي برخورد قانون با انها را نيز بيان کنيم .
انواع خشونت جنسي:
1-خشونت جنسي رفتاري:
هرگونه رفتارهاي جنسي اعم از توجه نشان دادن به بدن زن،نگاه شهوت آلود و ازار دهنده،تماس بدني،يا تظاهر به انجام اعمال جنسي درحضور زن،نمايش آلت تناسلي، آدم ربايي به منظور تجاوز و اعمال منافي عفت،راه انداز ي مراکز فحشا قاچاق زنان و هرنوع بهره وري تجاري از زنان،زناي بامحارم ،اجبار به انجام عمل جنسي در زمان عادت ماهانه و .... را شامل ميشود.
2-خشونت جنسي گفتاري :
اين نوع خشونت خود به دو گروه تقسيم مي شود:
الف)-گفتار شهواني :يعني مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ,الفاظي را که متضمن مسائل و معاني جنسي است را به زبان مي آورد.
ب)- گفتار خشونت آميز : يعني مرتکب با مخاطب قرار دادن زن به منظور ارضاي غريزه جنسي و لذت جويي از الفاظ زشت و رکيک و ... استفاده مي کند.
ازسوي ديگر يادآوري اين نکته نيز ضروري است که معمولا خشونت و آزار جنسي ازسوي محارم ، بستگان و يا افراد بيگانه صورت مي گيرد
وطبق گزارشات به دست آمده در هر محيطي که زنان ود ختران در آن حضور دارند و يا مشغول فعاليت کاري هستند مي تواندرخ د هد.
ااز اين نظر ممکن است در خانه و ازسوي خويشاوندان، آشنايان و يا همسايگان صورت گيرد در محيط کار توسط کارفرمايان، همکاران، مراجعان و يا مشتريان صورت گيرد
( هم اکنون گزارشات زيادي از ارتکاب تجاوزجنسي کارمندان زن ازسوي کارفرمايان وجود دارد).در اماکن و معابر عمومي در اوقات مختلف شبانه روزي نيزهمانند پارکها، سينماها، کوچه و خيابانها ،هتلها مراکزآمورشي از قبيل مدارس, دانشگاهها و ...نيز امکان تجاوز جنسي وجود دارد
زنا و انواع آن :
بالاترين مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آميزش جنسي است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن زنا گفته ميشود.
زنا از جمله مسائلي است که علاوه بر قران کريم در روايات فراواني نيز به آن اشاره شده است . پيامبر (ص)مي فرمايند :الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلافع = ز نا فقر را به ارث مي گذارد و آبادي را از خير و نيکي خالي مي کند.
همچنين امام صادق ( ع )مي فرمايد: سخت ترين مردم از حيث عذاب روز قيامت مردي است که نطفه خود را در رحم کسي که بر او حرام است قرار دهد.در احکام االهي با اين مساله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنيوي مجازات اخروي نيز براي آن درنظر گرفته شده است .
با توجه به اهميت مساله فوق ،زنا به اقسامي تقسيم ميشود که در ذيل به آن اشاره شده است:
1-زنا با محارم :
زنا با محارم يکي از اقسام و انواع آزار جنسي است .محارم سه دسته اند :نسبي ،سببي و رضائي .که هرکس با محارم نسبي خود يعني مادر ,خواهر, دختر, نوهاي دختر ي و پسري, عمه, خاله ,دختر برادر و دختر خواهر،زنا کند به مجازات قتل محکوم خواهد شد.
در موردزنا با محارم سببي همانند: نامادري, زن پسر, دختر زن اختلاف نظر وجود دارد منتها زنا با زن پدر با نامادري به مجازات قتل محکوم مي شود.
همچنين به نظر اکثر فقها زنا با محارم رضائي (به واسطه شير خوردن ) نيز موجب مجازات مرگ خواهد شد.
2- زنا به عنف:
اين نوع زنا شديد تر ين نوع خشونت جنسي شمرده مي شود که طي آن مردي عنف وبه اجبار و بدون رضايت زن به او تجاوز مي کند.
براي اين نوع زنا نيز مجازات قتل را در نظر گرفته اند.
3- ازاله پرده بکارت :
براين اساس اگر کسي با توسل به هر وسيله اي ،پرده بکارت دختري را پاره نمايد علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالي بايد پرداخت کند،تعزير مي شود .ازاله پرده بکارت مي تواند از طريق زنا با دختران نابالغ با زنا به عنف با زن بالغ صورت گيرد که در اين صورت علاوه بر مجازات حد, بايد مهر المثل را نيز پرداخت نمايد. همچنين اگر زن پرده بکارت نداشته باشد ولي به زورمورد تجاوز قرارگرفته باشد, جاني علاوه بر تحمل حد بايد مهر المثل را نيز بپردازد ، حال اگر زن تمايل به زنا داشته باشد, ديگرا ين عمل از دايره خشونت جنسي خارج ميشود مهرالمثل به او تعلق نمي گيرد.
4- ارتباط نامشروع :
ارتباط نامشروع تنها زنارا شامل نمي شود و مي تواند مصاديق فراواني داشته باشداز قبيل بوسيدن ،همديگر را درآغوش گرفتن ، دست يکديگر را گرفتن، لمس بدن و ... اين گونه روابط بين زن و مرد نامحرم, رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت غير زنا ناميده مي شودکه مي تواند به عنف يا بدون عنف وبا رضايت زن باشد.درصورتي که ايبن اعمال به زور باشد از مصاديق خشونت و آزار جنسي شمرده مي شود.
هرگاه زن ومردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتکب روابط نامشروع ياعمل منافي عفت غير از زنا شوندبه 89ضربه شلاق محکوم خواهندشدواگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزيرمي شود.
مجارات زنا:
بر اساس فقه جزايي اسلام متناسب با نوع زنا مجازات خاص در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1- قتل: براي سه گروه از زناکاران اجرا مي شود که عبارتند از: زناي با محارم ، زناي به عنف، زناي کافر ذمي با زن مسلمان در کشور اسلامي
2- سنگسار(رجم): فقط شامل مرد محصن و زن محصنه ميشود.محصن مردي است که داراي همسر دائمي است و با اودر حاليکه عاقل بوده جماع کرده و هروقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع کند و زن محصنه زني است که داراي شوهردائمي باشد و شوهر درحالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد فقط سنگسار و اگر پير باشد پس از تحمل 100تازيانه سنگسار ميشود.
3- صد تازيانه(جلد):در مورد زن يا مرد زناکاري که واجد شرايط احصان نباشد اجرا مي شود.
4- تازيانه زدن همراه باتراشيدن موي سرو تبعيد(جلد ،جز و تغريب):
اين کيفرمختص مرد زناکاري است که آزاد و غيرمحصن يا به اصطلاح بکر باشد.(بکر کسي است که با عقد دائم ازدواج کرده و داراي همسر دائمي بوده و لي هنوز با همسرش آميزش نکرده است )اين ماده مقرر مي دارد:مرد متاهلي که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يکسال محکوم خواهد شد.
5- زدن يک دسته ترکه(ضعث):
اين مجازات براي زناکار بيمار و به جهت تعجيل در اجراي مجازات در نظر گرفته شده است .به موجب آن صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن ضعث مي گويند ببندند ويکباره به زنا کاربزنند.
6-تازيانه همراه با کيفر زائد:
اين نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است .زنا در زمانهاي معتبر چون اعياد مذهبي ،رمضان ،جمعه و مکانهاي شريفه چون مساجد علاوه بر حد ، موجب تعزير است .
*لازم به ذکر است که مجازات جرم زنا تا 4دفعه که هربار حد بر او جاري شود؛قتل خواهد بود.
آزار جنسي در معابر و اماکن عمومي :
آزارجنسي زنان در معابر و اماکن عمومي ، وسايل نقليه عمومي ،متروها و ...از جمله مواردي است که در جوامع مختلف شيوع و گسترش دارد .آزار جنسي در معابر عمومي مصاديق مختلفي دارد که به شرح ذيل مي باشد
1-تعرض :منظور از تعرض دست درازي کردن و ايجاد مزاحمت فيزيکي مي باشد و مراد از اماکن عمومي کليه مکانهايي است که عموم مردم از آن استفاده مي کنند .همانند:پارک ،سينما،خيابان و معابر،وسيله نقليه عمومي يا ادري و .... که به حبس 2تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
2-مزاحمت :عبارت از سلب بخشي از آزاد ي فرد مي باشد.حال اگر مردي هنگام عبور زنان و دختران موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند بدين صورت که مثلا راه عبورآنان را ببندد، يا به قصد مزاحمت آنان بپردازد يا با بکارگيري وسيله نقليه موتوري به سمت آنان يورش بپردازد و ...به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد.
3-توهين:به معناي بکارگيري الفاظ رکيک و يا انجام حرکات مخالف شئون و حيثيت زنان است که مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم مي کنند.
4-تظاهر عمل حرام :بدين صورت که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرام نمايد ، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10روز تا 2ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم مي گردد.در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از 10روز تا 2ماه يا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
5-نگاه شهوت آلود و آزار دهنده:البته نگاه آلوده وشهوت انگيز به زن و دختر نامحرم ،ازجمله جرائمي است که هميشه همراه با سوء نيت وقصد مجرمانه مي باشد ودر اين مساله رضايت و عدم رضايت شخص مقابل تاثيري نداردودر هر حال گناه ومعصيت وجرم تلقي مي شود.بااينحال اگر اين نگاه موجب آزار و نارضايتي شخص مقابل شود ،نوعي دست درازي وخشونت محسوب مي شود. به همين دليل قوانين و دستورات اسلامي با هرنوع آزار جنسي زنان از جمله نگاه ونظر آزار دهنده به شدت برخورد مي کند.
6-نسبت ناروا دادن:نسبت ناروا دادن به زن يا دختر است که در فقه وحقوق جزاي اسلامي جرم محسوب مي شود .اگر اين نسبت ناروا ،نسبت زنا باشد ،اين عمل ((قذف)) ناميده مي شود براي قذف کننده ،مجازات 80تازيانه به عنوان به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.

7-دشنام دادن:يکي ديگر از آزارهاي جنسي از نوع گفتاري که متاسفانه در محيط خانواده و جامعه رواج دارد ،دشنام دادن است .دشنام دادن براي بعضي از افراد به صورت عاد ت درآمده است که بدون ملاحظه مخاطب ،الفاظ زشت و ناشايست را به زبان مي آورد. برابر ماده 145ق .م. ا. گوينده تا 74 ضربه شلاق مي شود.
امام صادق (ع) در مورد مردي که به همسرش گفته بود تو را باکره نيافتم فرمود مرد تازيانه زده ميشود ، زيرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد.
مخفي کردن يا ربودن زنان و دختران :
يکي از موارد خشونت و آزار جنسي زنان ،ربودن زنان و دختران براي عمل منافي عفت،توسط اشخاص و باندهاي تبهکار است که موجب ناامني و سلب آرامش از جامعه مي شود.آدم ربائي به دلايل مختلف رخ ميدهد .بعضا به جهت اعتماد بدون دليل يا در ساعات آخر شب و در مسيرهاي خلوت سوار خودروهاي افراد ناشناس شدن يا به خاط وضعيت ظاهري نامناسب و...جنايت واقع ميشود.
در ماده 621ق.م.ا. آمده است ((هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي نمايد به حبس از 5تا15سال محکوم ميگردد.در صورتي که سن مجني عليه کمتر از پانزده سال تمام باشديا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثتي وارد شود ،مرتکب مجازات تعيين شده محکوم خواهد شدودر صورت ارتکاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي گردد.
خشونت وآزار جنسي زوج:
خداوند بزرگ خانواده را آيه خود وموجب انس و الفت وسکونت وآرامش ابناء بشر قرار داده است .براي تنظيم روابط اعضاي خانواده حق وتکليفي را براي هر يک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال يکديگر قرار داده است ؛به گونه اي که عدم رعايت آن موجب پديدآمدن کانون آشوب ،تنش ودرگيري و انواع بيماري هاي روحي و رواني ودر نهايت تخريب بناي خانواده ميشود.
آمار نشان ميدهد درصد بالايي از خشونت هاي خانوادگي از سوي مردان انجام ميشود .خشونت خانوادگي دايره وسيعي از خشونت ها را در بر ميگيرد :خشونت هاي جسماني ،رواني ،اقتصادي ، اجتماعي . بالاخره خشونت جنسي.
برخي از اشکال خشونت جنسي از سوي زوج به شرح ذيل انجام مي شود:
الف: ترک خانه و زندگي از سوي زوج؛
اصولا حضور مرددرخانه و درکنار همسر وفرزندان در تامين امنيت رواني ،روحي وجسمي اعضاي خانواده لازم وضروري است.به همين خاطر عدم حضور مرد درمنزل وترک خانه و همسربدون ترديد موجب آزار واذيت زن مي شودودر نتيجه مرد مکلف به حضور درمنزل براساس برنامه زمان بندي شخصي است که از آن به عنوان ((حق قسم ))تعبير مي شود
((قسم )) عبارت است از قسمت کردن شب ها بين زوجات و درحقيقت حق مشترکي بين زوجين است.بر اساس قول مشهور فقها اين مساله در مورد مرداني که داراي يک همسر يا بيشتر هستند نيز صادق است.درصورتي که مرد يک همسر داشته باشد ،واجب است که يک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد واگر دو همسر داشته باشد ،دو شب از چهار شب واگرسه همسر داشته باشد ،سه شب از هر چهارشب واگر چهار همسر داشته باشد ،بايد هرشب را نزد يکي از همسرانش حضور داشته باشد.
ب)-ترک مواقعه ؛
يکي ديگر از آزارهاي جنسي ترک مواقعه وهمبستري از سوي مرد ميباشد.دربرخي از پرونده هاي ارجاعي به دادگاههاي خانواده اين مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار واذيت زن از همبستري با او خودداري ميکند،به همين خاطر در شرع ترک مواقعه وهمبستري بيش از چهار ماه را جايز نمي داند.
ج)-عدم وفاداري زوج به زوجه؛
در فرهنگ اسلامي و برطبق احکام شرعي ،روابط جنسي زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعي و قانوني وکانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده مي شود و به خاطرعواقب و پيامدهاي فراواني که براي اعضاي خانواده ،کيان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت،مشتوجب مجازات سنگين خاهد بود.
د)-اجبار به برقراري رابطه جنسي در ايام عادت ماهانه؛
خداوند متعال مردان را از نزديکي با زنان در دوران قاعدگي منع ميکندومي فرمايد ((هو اذي)) يعني آميزش در اين دوران باعث اذيت وآزار بانوان وصدمه رساني به آنان ميشود.اين موضوع در فقه اسلامي مورد توجه قرارگرفته وضمن تحريم آن براي مرتکب ((کفاره))درنظر گرفته است.
هــ)اجبا ربه تمکين در مواقع بيماري؛اگر زني مبتلا به بيماري يا اختلالات جنسي باشد،وظيفه جنسي در برابر همسرش نداردودر اين مواقع بايد توسط پزشک ،مورد معالجه قرارگيردوعدم تمکين او ((نشوز ))تلقي مي شود.در اين مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد ودرصورت اجبار ،اين عمل نوعي خشونت وآزارجنسي محسوب مي شود؛زيراموجب ضرربه زن مي شود.
و)-قوادي زوج واجبار همسر به تن فروشي:
در بعضي از موارد مشاهده شده است که مردي همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در اين صورت مي توان اين عمل را ازجمله مصاديق خشونت جنسي شوهربر عليه زن دانست.
ز)-توقع غير متعارف شوهر از زن؛
در صورتي که مردي به اجبار از راه غير عادي با همسرش نزديکي کند.در مراجع قضائي آن را آزار اذيت تلقي کرده واز موارد عسر وحرج دانسته وبراي اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج ،امکان بررسي واثبات آن ازطريق پزشکي قانوني وجود دارد.
ح)-حاملگي اجباري؛
عدم آمادگي جسمي و روحي زن،خطراتي را براي مادروجنين پديدخواهد آورد.براين اساس اگر ازنظر پزشکي احتمال خطر وضرربراي زن باشد،براساس قاعده((عسروحرج))و((لاضرر))شوهر نمي تواند همسرش را به باردار شدن اجبار نمايدودر صورت اجبار، زن مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد.
تشخيص و اثبات ازار جنسي در دادکاه:

بررسي هريک از انواع و مصاديق أزار جنسي نياز به ارايه دليل و بينه(شاهد) از سوي مدعي ميباشد که دادکاه ضمن بررسي ادله در صورتي که أنها را واجد استناد بيابد مستندراي خود را قرار مي دهد (اقرار متهم بهمترين دليل در مستندات راي دادکاه شمرده ميشود)ليکن اثبات أزار جنسي در بعضي از موارد با مشکلات مواجه خواهد بود
زيرا جنايتکاران و تبهکاران همواره اقرار نکنند و قرباني نيز نتواند به تعداد مورد نياز,شاهد حاضر نمايدو امکان حصول علم قاضي و دادکاه نيز فراهم نشود و در اين مرحله تشخيص و اثبات ازار جنسي مشکل و در برخي از مواقع ناممکن ميشود.

منبع:وبلاگ مشاوره حقوقي رايگان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان