بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,250

نفقه و چگونگي طرح دادخواست

  1389/11/25
خلاصه: نفقه عبارتست از تامين هزينه زندگي زن که شامل خانه اثاثيه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دايم بر عهده زوج مي باشد .
نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :

مطابق قانون مدني ايران نفقه عبارتست از همه نيازهاي متعارف ومتناسب با وضعيت از قبيل مسکن البسه اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي .

چگونگي محاسبه ميزان نفقه :

ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه بر مبناي شئونات خانوادگي زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه ووضع مالي مرد مي باشد و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي نمايد .

شرايط پرداخت نفقه

به محض اينکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشوئي خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتي مستحق نفقه است که از همسر خود تمکين نمايد .

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .

ترک منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه

زوج وظيفه دارد که در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نمايد .حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي بسر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر وزيان شرافتي يا بدني ( آزار و اذيت ) زوجه برود ، خروچ او از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمي گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وي تعلق خواهد گرفت .

ماده 1114 قانون مدني – زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شود .

ماده 1115 قانون مدني – اگر بودن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسکن عليحده تعيين کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه

زني که همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي کند هم مي تواند شکابت کيفري کند و هم مي تواند دادخواست حقوقي ارائه نمايد .

شکايت کيفري

زن در يک برگه عادي شکايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي دهد در اين صورت به شکايت وي خيلي سريع رسيدگي مي شود ومرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري کند به زندان اعزام مي گردد البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طريق کيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است .

ماده 642 – هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه ويکروز تا پنج ماه حبس محکومي نمايد .

جرم مستمر

نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار ميرود يعني از آنگونه جرائمي است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکايت کيفري مي باشد مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکايت کيفري از شوهر اخذ گرديد ولي اواز پرداخت نفقه ماه بعد خودداري نمود زن مي تواند مجددا شکايت ترک انفاق نمايد به همين لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب مي گردد و با گذشت شاکي پرونده بسته مي شود .

دادخواست حقوقي مطالبه نفقه

چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقي مي تواند آن را دريافت نمايد .

نحوه ارائه دادخواست حقوقي

زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست مي بايست خواسته خود را در آنها قيد کند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد وي ميتواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه نمايد . در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه ويا اينکه به هيچ طريق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه نمود و يا مالي هم از او بدست نيايد که از آن محل نفقه زن پرداخت گردد زن مي تواند دادخواست طلاق تنظيم نمايد .

نحوه محاسبه ميزان تمبر :

اگر مثلا ميزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد هزينه تمبر آن 1500 تومان مي باشد يعني 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه .

عجز از پرداخت هزينه تمبر :

اگر زني نمي تواند هزينه تمبر را بپردازد مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار را ارائه دهد و شهود خود را معرفي نمايد که در صورت اثبات از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي گردد .

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج :

در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد مگر اينکه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي کرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد که در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي باشد . در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد يعني يا بايد به نزديکترين مجتمع قضايي محل سکونت خود مراجعه سه برگ اظهار نامه دريافت و آمادگي خود را اعلام نمايد يا اينکه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم نمايد .

نفقه زوجه در زماني که وي تمکين را منوط به پرداخت مهريه نموده است :

به زني که بعد از عقد شروع به زندگي زناشوئي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد نفقه تعلق مي گيرد ومرد مکلف است نفقه وي را بپردازد .

ماده 1085 قانون مدني – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اينکه مهر اوحال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق :

در طلاق رجعي در زمان عده ( سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق ) مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکين و اطاعت زوجه صادر شده باشد نفقه اي به وي تعلق نمي گيرد . در طلاق بائن و در فسخ نکاح نيز نفقه اي به زن پرداخت نمي شود .

ماده 1109 قانون مدني – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

نفقه در عده وفات

بموجب اصلاحي سال 1381 قانون مدني – در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانيکه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تامين مي گردد .

نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج :

با توجه به اينکه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدر بزرگ پدري خود مي باشد پرداخت نفقه به عهده پدر است .در صورت فوت پدر يا حجر او ولايتش ساقط مي شود وبه عهده پدر بزرگ پدري خواهد بود . اگر صغير ولي خاص نداشته باشد براي وي نصب قيم مي شود ونفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او قيمي که دادگاه تعيين مي کند نفقه با پرداخت خواهد کرد .

نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

اين مورد نيز همان شرايط مورد قبلي را دارد يعني در صورت نبودن ولي خاص براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند دادگاه نصب قيم مي نمايد تا اداره اموال او را بر عهده بگيرند .

نفقه زوجه در صورت غايب مفقود الاثر بودن زوج :

در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه در اختيار زوجه قرار خواهد داد .

نفقه در عقد موقت ( صيغه )

در صورتيکه زن به عقد موقت مردي در آيد و به زبان عاميانه صيغه وي گردد نفقه به وي تعلق نمي گيرد مگر اينکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند .

ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آن که عقد بر آن جاري شده باشد .

برگ دادخواست به دادگاه عمومي در قسمت فرمهاي مورد نياز قرار دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان