بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت پانزدهم

  1391/2/14
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت پانزدهم
‌باب هشتم
‌مقررات عمومي
‌ماده 283 - در موقع انحلال ديوانهاي حرب منعقده در نواحي نظامي که در حال جنگ يا حکومت نظامي بوده‌اند قضايايي که تحت رسيدگي باشد‌به ديوانهاي حرب ناحيه‌اي که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معين مي‌شود احاله مي‌گردد همچنين در صورتي که در نقاط مذکوره فوق ديوان تجديد‌نظري موجود بوده و منحل گردد قضاياي مطروحه در ديوان مذکور به ديوان تجديد نظر مرکز احاله مي‌شود.
‌ماده 284 - کليه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمين يا گواه‌ها بدون پرداخت هزينه توسط مأمورين امنيه يا ساير مأمورين مربوطه دولتي به‌عمل مي‌آيد.
‌ماده 285 - هر گاه پس از انجام تحقيقات مقدماتي تشخيص داده شود که ثبوت تقصير يا عدم تقصير متهم منوط است به مسائلي که دادرسي و‌ثبوت آن از خصايص دادگاه‌هاي حقوقي است (‌مثل حق مالکيت و امثال آن) امر کيفري تعقيب نمي‌شود و هر گاه تعقيب شده باشد به انتظار صدور‌حکم قطعي از دادگاه حقوقي معلق مي‌ماند در مورد اين ماده بازپرس قرار اناطه صادر و به طوري که در قانون آيين دادرسي کيفري مقرر است عمل‌خواهد نمود.
‌ماده 286 - در مواردي که متهم به موجب قرار بازپرس يا رأي قطعي دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصي هر گاه بخواهد مي‌تواند براي مطالبه ضرر‌و زيان خود به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.
‌ماده 287 - هر گاه بازپرسها يا دادستانها و يا دادگاه‌ها در قسمت آيين دادرسي با اشکالات يا مواردي که در اين قانون پيش‌بيني نشده است مواجه‌شوند مطابق مقررات قانون آيين دادرسي کيفري عمل خواهند نمود.

‌کتاب چهارم
‌جنحه و جنايات و کيفر آن
‌باب اول
‌در کيفر و اثرات آن
‌ماده 288 - کيفرهايي که در مورد جنايت ممکن است از طرف دادگاه‌هاي نظامي اعمال گردد به شرح پايين است:
‌اعدام.
‌حبس دائم با کار.
‌حبس موقت با کار.
‌حبس مجرد.
‌خلع درجات و علائم نظامي.
‌ماده 289 - کيفرهايي که در مورد جنحه اعمال مي‌شود به شرح پايين است:
‌اخراج از خدمت.
‌حبس عادي.
‌حبس با خدمت در صورت تبديل (‌رجوع به ماده 421).
‌کيفر نقدي.
‌ماده 290 - وقتي که دادگاه‌هاي نظامي حکم اعدام يک شخص نظامي را بر طبق قانون صادر مي‌نمايند همين حکم مستلزم خلع درجات و علائم‌نظامي محکوم نيز خواهد بود.
‌ماده 291 - مدت حبس موقت با کار از سه تا پانزده سال است.
‌ماده 292 - مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
‌ماده 293 - کيفرهاي مذکور در دو ماده فوق علاوه بر اثرات مقرره در قانون کيفر عمومي مستلزم خلع درجات و علائم نظامي محکوم نيز خواهد‌بود.
‌ماده 294 - هر نظامي که خواه به عنوان کيفر اصلي و خواه در نتيجه محکوميت به کيفري غير از اعدام بايد خلع درجه شود مقابل عده‌اي که با‌اسلحه صف کشيده‌اند اعزام مي‌گردد و پس از خواندن حکم محکوميت فرمانده عده عبارت پايين را به محکوم با ذکر نام خطاب مي‌کند:
"....... تو چون شرافت نظامي خود را از دست داده‌اي به حکم قانون از اين تاريخ از درجات و علائم نظامي خلع مي‌شوي".
‌بلادرنگ کليه علامات نظامي و نشانها و سردوشيهاي محکوم را در مقابل عده مي‌کنند و اگر افسر باشد شمشير او را گرفته به زمين پرتاب مي‌کنند.
‌ماده 295 - در مورد نظامياني که محکوم به اعدام مي‌شوند قبل از اجراء حکم بدون انجام تشريفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامي‌آنها در زندان با کندن علامات و مميزات نظامي به عمل مي‌آيد.
‌ماده 296 - کسي که به موجب حکم دادگاه نظامي محکوم به اعدام شود تيرباران مي‌گردد.
‌ماده 297 - خلع درجه و علائم نظامي متضمن عواقب مشروحه پايين است:
1 - محروميت از درجه و حق استعمال علائم آن و لباس نظامي و کليه نشانها و امتيازات.
2 - محروميت از حق استخدام در ارتش مطلقاً و به هر عنواني که باشد و ساير محروميت‌هايي که در ماده 15 قانون کيفر عمومي مقرر است.
3 - محروميت از حقوق بازنشستگي.
‌ماده 298 - حبس مجرد و حبس با کار مطلقاً و حبس عادي در صورتي که زائد بر يک سال باشد مستلزم اخراج از خدمت نظام خواهد بود.
‌ماده 299 - حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظيفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظيفه که به يک سال يا بيش از يک سال حبس عادي محکوم‌شود بايد پس از اجراي کيفر باقيمانده خدمت زير پرچم خود را مطابق قانون نظام وظيفه انجام دهد.
‌ماده 300 - افسران وظيفه در صورتي که به حبس بيش از يک سال محکوم شوند از درجه افسري خلع و بقيه مراحل خدمتي را بعد از اجراء کيفر‌مثل سرباز عادي انجام خواهند داد.
‌ماده 301 - افسران وظيفه احتياط که در دادگاه‌هاي عمومي به بيش از يک سال حبس محکوم گردند از درجه افسري احتياط خلع و در مراحل بعدي‌خدمت وظيفه مثل سرباز عادي انجام خدمت خواهند نمود.
‌در مورد اين ماده دادستانهاي دادگاه‌هاي عمومي مراتب را به وسيله وزارت دادگستري به وزارت جنگ اطلاع خواهند داد.
‌ماده 302 - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محروميت از درجه يا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات مميزه آن و لباس نظامي و کليه نشانها و‌امتيازات است - افسر محکوم به اخراج از حقوق بازنشستگي محروم مي‌باشد.
‌ماده 303 - حداقل مدت حبس عادي يک ماه و حداکثر آن سه سال است.
‌ماده 304 - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن يک سال است.
‌ماده 305 - در مواردي که به موجب قوانين کيفري کيفر نقدي معين شده است دادگاه‌هاي نظامي در صورت اقتضاء و نظر به عدم توانايي شخص‌محکوم مي‌توانند کيفر نقدي را به حبس عادي از قرار هر ده ريال يک روز تبديل نمايند ولي در هر حال مدت آن از دو سال نبايد تجاوز کند.
‌ماده 306 - هر گاه اشخاص غير نظامي جنحه يا جنايتي را مرتکب شده باشند که در قانون کيفر عمومي پيش‌بيني نشده است به کيفرهايي که در اين‌قانون مقرر است محکوم مي‌شوند ليکن کيفرهاي نظامي در حق اين اشخاص به ترتيب پايين تبديل مي‌گردد:
1 - خلع درجات و علائم نظامي به محروميت از حقوق اجتماعي.
2 - اخراج از خدمت و حبس عادي به حبس تأديبي از هشت روز تا سه سال.
‌ماده 307 - در مورد اشخاصي که به سن بلوغ نرسيده و در اثر ارتکاب بزهي قانوناً بايد در دادگاه‌هاي نظامي دادرسي شوند به طريق پايين عمل‌مي‌شود:
‌الف - هر گاه بيش از دوازده سال داشته ولي به سن 15 سال تمام نرسيده باشند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محکوم مي‌شوند ولي در يک روز‌زياده از ده و در دو روز متوالي زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.
ب - هر گاه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده باشند چنانچه مرتکب جنايتي شوند کيفر آنها حبس در‌دارالتأديب است در مدتي که زايد بر پنج سال نباشد و اگر مرتکب جنحه شوند کيفر آنها کمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاي کيفر مرتکب‌همان جنحه نخواهد بود.
‌ماده 308 - بدو تاريخ اجراي کيفرهاي معيته از طرف دادگاه‌هاي نظامي از روز قطعيت حکم است.
‌ماده 309 - اگر متهم قبل از محکوميت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلي او از مدت محکوميت کسر مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان