بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت سوم

  1391/2/13
خلاصه: سئوالات تفکيک شده آزمون کارشناسي ارشد در مورد قرار تامين خواسته-قسمت سوم پاسخ سئوالات به صورت مستند وبر اساس قانون ايين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مي باشد.
21-چنانچه خوانده تاجر بوده وپس از اجراي قرار تامين خواسته ورشکسته شود...

1-اموال بازداشت شده مي بايست ازاد وخواهان براي وصول طلب جزءغرما محسوب شود.

2-خواهان مي تواندطلب خودرا از محل اموال بازداشت شده وصول نمايد

3-اموال بازداشت شده تا روشن شدن نتيجه دعوي خواهان در بازداشت مي ماند و چنانچه خواهان با راي نهايي پيروز گرديد حکم از محا انها اجرا مي شود.

4-اصولا اجراي قرار تامين خواسته عليه تجار فاقد مجوز قانوني و مخصوص غير تاجر است.

پاسخ:گزينه1به استنادراي وحدت رويه شماره561-28/3/1317

******************************************************************

22-چنانچه قرارتامين خواسته فبل ازاقامه دعوا نسب به دين موجل صادر شودذ ؟

1-خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار اقامه دعوا نمايد و الا به درخواست خوانده قرار الغا مي شود.

2-خواهان مکلف است ظرف ده روزاز تاريخ سررسيد دين اقامه دعوي کند و الا قرار راسا از طرف دادگاه الغا مي شود.

3-خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاريخ سر رسيد دين اقامه دعوي نمايدو ال اقرار به درخواست خوانده الغا مي شود.

4-خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار اقامه دعوي کند و الا قرار راسا از طرف دادگاه الغا مي شود.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 114و 112ق ا د م سال 79

******************************************************************

23-چنانچه مال بازداش شده عين خواسته نباشد.....

1-پذيرش درخواست تبديل تامين ازجانب خوانده براي يک بار مشروط به شرطي نمي باشد

2-پذيرش درخواست تبديل تامين از جانب خواهان براي يک بار امکان پذير است.

3-پذيرش درخواست تبديل از جانب خواهان منوط به رضايت خوانده است.

4-پذيرش درخواست تبديل تامين از جانب هر يک منوط به رضايت طرف مقابل است.

پاسخ:ماده مربوط به اين پرسش نسخ شده است.

******************************************************************

24-چنانچه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهي ديگر باشد.درخواست...

1-در هر حال بايد از دادگاه مزبور به عمل ايد.

2-در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است.

3-درصلاحيت دادگاهي است که خواهان مقيم است.

4-فقط در صورتي که موضوع درخواست مال غير منقول باشد بايد از دادگاه مزبور به عمل ايد.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 312.ا د م.

******************************************************************

25-چنانچه محکوم عليه متاهل باشد ويک تخته فرش در محل کار او .براي بازداشت معرفي شود.در فرضي که فرش مزبور از مستثنيات دين نباشد............

1-در هر حال قابل بازداشت است.

2-در هيچ صورتي قابل بازداشت نيست.

3-چون مال مشترک محسوب مي شود فقط به نسبت به قصد محکوم عليه بازداشت مي شود.

4-اگر زوجه محکوم عليه ادعاي مالکيت نسبت به ان مطرح کند .در خصوص بازداشت .بايد از دادگاه کسب تکليف شود.

پاسخ:گزينه 1مطابق قانون اجراي احکام مدني.

******************************************************************

26-مبلغي که خواهان به عنوان تامين براي صدور قرار تامين خواسته بايد در صندوق دادگستري بسپارد......

1-پانزده درصد خواسته 2-ده درصد خواسته

3-منوط به نظر دادگاه است. 4-قانونگذار در هر مورد ان را تعيين کرده است.

پاسخ:گزينه3 با عنايت به سکوت قانون و رويه قضايي

******************************************************************

27-در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره .صدور قرار تامين خواسته.....

1-ممکن نيست. 2-ممکن است.

3-فقط در صورتي ممکن استکه خواهان تامين دهد.

4-در صورتي ممکن است که دادگاه به مصلحت تشخيص دهد اما خواهان بايد تامين دهد.

پاسخ:گزينه 2

******************************************************************
28-در صورتيکه درخواست تامين خواسته شده باشد..

1-دادگاه بايد درخواست را به خوانده ابلاغ نمايد.

2-دادگاه مي تواند درخواست را به خوانده ابلاغ نمايد.

3-دادگاه نمي تواند درخواست را به خوانده ابلاغ نمايد.

4-ابلاغ درخواست به خوانده بستگي به موضوع درخواست تامين خواسته دارد.

پاسخ:گزينه 3به استناد ماده 115.ق ا د م .

******************************************************************

29-بازداشت مال منقولي که خارج از محل سکونت و کار محکوم عليه باشد.و در تصرف ديگري نيز نباشد...

1-در صورتي ممکن است که دلائل و قرائن کافي بر مالکيت او ارائه شود.

2-در هر حالممکن است.

3-ممکن نيست.

4-فقط در صورتي ممکن است که سند رسمي يا حکم قطعي مبني بر مالکيت او ارائه شود.

پاسخ:گزينه1به استناد ماده 62قانون اجراي احکام مدني.

******************************************************************

30-چنانچه قرار تامين خواسته قبل از اقامه دعوا صادر شود........

1-هر گاه درخواست کننده تامين تا ده روز پس از صدور قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامين را لغو مي نمايد.

2-هر گاه درخواست کننده تامين تا بيست روز پس از صدور قرار نسبت به اصل دعوا داد خواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامين را لغو مي نمايد.

3-هر گاه درخواست کننده تامين تا ده روز پس از صدور قرار نسبت به اصل دعوي دادخواست ندهد دادگاه قرار تامين را لغو مي نمايد.

4-فاقد اعتبار است چون صدور قرار تامين خواسته قبل از اقامه دعوي امکان پذير نمي باشد.

پاسخ:گزينه 1به استناد ماده 112ق ا د م مصوب 79.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان