بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,566

موارد کاهش و افزايش خواسته

  1391/2/13
خلاصه: موارد کاهش و افزايش خواسته
موارد کاهش و افزايش خواسته در قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است که در اين اينجا مختصري توضيح داده مي شود.

کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسي امکان دارد. کم کردن خواسته در مواردي مصداق پيدا مي نمايد که ميزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغي وجه نقد، تعدادي سکه، مقداري برنج، گندم و...) کم کردن خواسته درصورتي که خواسته عين معين باشد نيز امکان دارد(کاهش شش دانگ به چهاردانگ)

کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسيدگي دادگاه تا حد خواسته جديد است. بنابراين دادگاه نمي تواند به بيش از مبلغ جديد خوانده را محکوم نمايد.

يکي ديگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسي است (براي مثال حق الوکاله وکيل که مورد حکم قرار مي گيرد.)

از آثار ديگر کاهش خواسته، امکان يا عدم امکان شکايت از رأي است (به اين مفهوم که شکايت از رأي براساس خواسته کاهش يافته ارزيابي مي شود.)

در صورت کم کردن خواسته خواهان نمي تواند هزينه دادرسي را نسبت به مبلغي که کاهش يافته مسترد دارد(اين امردرمورد استرداد دادخواست ودعوا نيزمورد عنايت قرار ميگيرد)

افزايش خواسته و آثار آن:

افزايش در مقابل کاهش است.بنابراين آنچه درخصوص کاهش گفته شد در اينجا نيز صادق است (معلوم بودن، معين بودن، افزايش خسارت دادرسي و شکايت از رأي)

افزايش خواسته مشروط به سه شرط است:
اول- تا پايان اوليه جلسه دادرسي مطرح گردد.
دوم- قسمت افزايش يافته با دعواي مطروحه مربوط باشد.
سوم- منشاء قسمت افزايش يافته خواسته همان منشاء خواسته مطروحه در دادخواست باشد. در نتيجه چنانچه خواهان در دعواي اجرت المثل ملکي مبلغي را خواسته باشد نمي تواند به عنوان افزايش خواسته، مبلغي را نيز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نمايد در حقيقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است.
يکي از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسي است.

افزايش خواسته نيازي به تقديم دادخواست ندارد و با اعلام آن در جلسه و يا ضمن لايحه امکان پذير است.

اصل تناظر نيز در تمام مواردي که خواسته افزايش داده مي شود و يا نحوه دعوا، خواسته و يا درخواست تغيير داده مي شود بايد رعايت گردد. بنابراين چنانچه خوانده در جلسه دادرسي حضور نداشته و يا اگر حاضر است آمادگي دفاع را نداشته باشد، وقت جلسه بايد تجديد گردد.

افزايش خواسته همانند کاهش خواسته در مورد خواسته هايي امکان دارد که ميزان خواسته آنها معلوم يا عين معين باشند.

نحوه تغيير دعوا و آثار آن:

ارتباط با دعواي مطروحه و وحدت منشاء آن، در اينجا نيز بايد حاصل شود.بنابراين در دعواي تخليه عين مستأجره که به سبب تغيير شغل اقامه گرديده خواهان مي تواند تا پايان اوليه جلسه دادرسي،سبب تخليه همان عين را براي مثال به نيازشخصي تغييردهد.

نکته: شرايط تغيير نحوه دعوا و آثار آن همان شرايط و آثار افزايش خواسته مي باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان