بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,016

قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و پنجم

  1391/2/11
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت بيست و پنجم
باب دهم - ديه جراحات

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 - ديه جراحت سر وصورت به ترتيب زير است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود - يک شتر
2 - داميه - خراشي که از پوست بگذرد و مقدار اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتي که موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتي که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روي استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتي که از گوشت بگذرد و پوست نازک روي استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملي که استخوان رابشکند گرچه جراحتي را توليد نکرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتي که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتي که به کيسه مغز برسد ثلث ديه کامل ويا33 شتر ديه دارد .
9 - دامغه - جراحتي که کيسه مغز را پاره کند غير از ثلث ديه کام ارش بر او افزوده مي گردد .
تبصره - ديه جراحات گوش و بيني ولب در حکم جراحات سرو صورت مي باشد .
ماده 481 - هرگاه يکي از جراحتهاي مذکور در بندهاي 1تا 5درغير سر و صورت واقع شود در صورتيکه آن عضو داراي ديه معين باشدبايد نسبت ديه آن را با ديه کامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را که در غير سر وصورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي که آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن مي باشد .

فصل دوم - ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 282 - ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است -
الف - جائفه - جراحتي که با هر وسيله واز هر جهت به شکم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه کامل است .
ب - هرگاه وسيله اي از يک طرف بدن فرو رفته واز طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه کامل دارد .
تبصره - وسيله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - ديه جراحتي که در اعضاء انسان فرو مي رود .
ماده 483 - هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيکه مجني عليه مرد باشد ديه آن يکصد دينار و درصورتي که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب يازدهم - ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود .
ماده 484 - ديه ضربتي که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است -
الف - سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار0
ب - کبود شدن صورت سه دينار0
ج - سرخ شدن صورت يک دينار ونيم 0
د - در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است .
تبصره 1 - فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک وبزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنکه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد .
تبصره 2 - جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنايتي که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ ارش آن بر ديه که قبلا" بيان شد افزوده مي شود .
ماده 486 - ديه فلج کردن هر عضوي که ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع کردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان