بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت پنجم

  1391/2/11
خلاصه: دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت پنجم
024 مقررات مربوط به تاسيس و فعاليت کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي در ماده 51 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 و آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب فروردين ماه 1351 بيان شده است.
اين کميسيون جهت رسيدگي به اختلافات حادثه ميان اشخاص و گمرک پيرامون تشخيص نوع کالا، تطبيق مشخصات کالا با مندرجات تعرفه هاي گمرکي ، اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمرکي و صادرات و واردات کالا، اختلاف در طبقه بندي کالا، اختلاف در تعيين ارزش کالاي ورودي و... با حضور 7 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل تشکيل مي گردد. که 5 نفر از اعضاي اصلي توسط رئيس کل گمرک کشور، از ميان کارکنان آگاه به امور گمرکي انتخاب مي شوند و دو نفر ديگر از ميان کارکنان آگاه وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي و بازرگاني به انتخاب وزراي مربوطه تعيين مي شوند. کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي علاوه بر صلاحيت هاي پيش گفته در خصوص گزارشات و طرحهاي پيشنهادي که به اداره کل گمرک واصل مي گردد و از سوي رئيس کل گمرک يا شخصي ماذون از قبل وي به کميسيون مزبور ارجاع مي شود نيز، اظهار نظر مي نمايد.
کميسيون فوق الاشعار مي تواند هر نوع تحقيقي را که براي روشن شدن موضوع لازم مي داند انجام دهد و در اين راستا استمداد از کارشناسان رسمي دادگستري يا ساير مراجع دولتي يا غير دولتي خالي از ايراد حقوقي مي باشد.
آراء صادره از سوي کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي، در مواردي که مابه التفاوت موضوع اختلاف 5 ميليون ريال يا کمتر باشد، براي طرفين قطعي و لازم الاجراست و زايد بر مبلغ مزبور ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در کميسيون تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي مي باشد. اين کميسيون که بموجب ماده 306 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي تشکيل مي‌گردد، داراي 5 عضو بوده که عبارتند از: نمايندگان وزاري اقتصاد و امور دارايي، دادگستري، بازرگاني و نماينده اطاق بازرگاني و رئيس اداره کل گمرک کشور يا نماينده وي. کساني که در راي کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي حضور داشته اند، در اين مرحله حق شرکت در جلسه کميسيون تجديد نظر را ندارند.
با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي رسد آراء کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي که بواسطه عدم تجديد نظرخواهي قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي کميسيون تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي، بعنوان مراجع شبه قضايي، قابل رسيدگي شکلي در ديوان عدالت اداري مي باشند.
شايان ذکر است حل و فصل اختلافات راجع به قاچاق گمرکي در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي نبوده و با عنايت به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قابل رسيدگي در محاکم دادگستري مي باشند.

025 مقررات حاکم بر نحوه تاسيس و فعاليت هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري کارمندان، در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون مزبور، مصوب 24/12/1372 هيات دولت، بيان گرديده است.
مستفاد از مقررات فوق الذکر کليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي، شرکتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي، شهرداريها ، بانکها و موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از محل بودجه عمومي تامين مي شود و نيز کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مفاد قانون مذکور هستند.
هياتهاي بدوي رسيدگي کننده به تخلفات اداري، داراي 3 عضو اصلي و يک يا دو عضو علي البدل مي باشند، که با حکم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مدت 3 سال منصوب مي شوند. اين هياتها عهده دار امر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان همچون: اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا اداري، اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظفي اداري، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن و يا تاخير در انجام امور قانوني مشاراليهم بدون عذر موجه و... مي باشند. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري)
هياتهاي بدوي پس از رسيدگي و احراز تخلف، يکي از مجازاتهاي مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اعمال مي نمايند. از ميان مجازاتهاي مزبور تنها انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، باز خريد، بازنشستگي واخراج، ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ راي، قابل تجديد نظر خواهي در هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري کارکنان دولت مي باشند و ساير آراء هياتهاي بدوي قطعي و لازم الاجرا هستند.

هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري در مرکز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان صدا و سيما و ساير سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، تشکيل مي شوند. هيچ يک از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند. شايان ذکر است هيات تجديد نظر در اغلب مقررات و آئين رسيدگي شباهت کامل با هيات بدوي دارد. آراء صادره از سوي هيات هاي تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا بوده، ولي هياتها مکلفند تا در متن آراء قطعي خود، مهلت يکماهه شکايت به ديوان عدالت اداري را تصريح نمايند. به نظر مي رسد به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385، که اين ديوان را مرجع صالح به رسيدگي شکلي در خصوص آراء قطعي مراجع شبه قضايي دانسته است، بتوان از آراء قطعي هياتهاي بدوي رسيدگي کننده به تخلفات اداري و همچنين آراء غير قطعي اين هياتها که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي در مهلت مقرر در هياتهاي تجديد نظر قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري، در ديوان عدالت اداري شکايت نمود. چه اينکه راي شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 16/8/1371 مويد اين مهم مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص دامنه گسترده وظايف هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري، به دپارتمان ديوان عدالت اداري مراجعه نمائيد.

026 مقررات مربوط به اين هياتها در قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 22/12/1364 و آئين نامه اجرايي قانون مذکور مصوب 5/5/1365 هيات دولت آمده است.
هيات بدوي داراي 3 عضو اصلي و حداکثر دو عضو علي البدل مي باشد، که از ميان اعضاي هيات علمي همان دانشگاه انتخاب مي شوند. اين اعضا توسط رئيس دانشگاه يا موسسه براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه نظير: تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه، ارتکاب اعمال بر خلاف مصالح نظام از قبيل به تعطيلي کشاندن کلاسها، ارتکاب اعمال خلاف شرع و يا عدم رعايت حجاب اسلامي و... را دارند.
جلسات هياتها با حضور هر 3 عضو اصلي تشکيل مي شود و در غياب يکي از اعضاي اصلي، عضو علي البدل حق حضور در جلسه را خواهد داشت. آراء هياتها با اکثريت مطلق معتبر است. هياتها مکلفند در متن راي خود قطعي يا قابل تجديد نظر بودن و مهلت درخواست تجديد نظر را ذکر نمايند. آراء قابل تجديد نظر هياتهاي بدوي ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ، قابل رسيدگي در هيات تجديد نظر انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مي باشند. هياتهاي مذکور در همان دانشگاهي که هيات بدوي در آن استقرار دارد تشکيل مي شده و از نظر پروسه شکلي رسيدگي و شرايط اعضا و ترکيب، مانند هياتهاي بدوي مي باشند. آراء اين هياتها قطعي بوده و با دستور بالاترين مقام اجرايي دانشگاه يا موسسه مربوطه اجرا مي شوند.
بنظر مي رسد آراء قطعي هياتهاي بدوي انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور، همچنين آراء غير قطعي اين هياتها که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي و لازم الاجراي هياتهاي تجديد نظر انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور، بموجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385، قابل رسيدگي شکلي در ديوان عدالت اداري مي باشند. همچنين تبصره 2 ماده 4 قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 22/12/1364 بيان مي دارد: رسيدگي شکلي از آراء قطعي هيات تجديد نظر در ديوان عدالت اداري انجام مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان