بسم الله
 
EN

بازدیدها: 840

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/2/8
خلاصه: قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
ماده 40 هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوري و لشگري که براي عبور غير مجاز اشخاص به‌خارج از کشور به نحوي از انحاء مساعدت و يا تسهيل وسيله نمايد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تادو سال محکوم خواهد شد.

ماده 41 هرکس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب‌هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع درپرسشنامه ذکر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

ماده 42 از تاريخ اجراي اين قانون ـ قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آيين‌نامه‌هاي مربوط به‌آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنين قوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني که بامواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت که مغاير است لغو مي‌گردد.

قانون الحاق ماده واحده به"قانون گذرنامه مصوب 1351" (اصلاحي 29/3/1381) براي صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک‌ رانندگان و ميهمانداران ترانزيت علاوه‌بر مقررات قانون گذرنامه رعايت موارد زير الزامي است:
1 - ارائه معرفي‌نامه کتبي از بنگاهها، مؤسسات و شرکتهاي مسافربري يا باربري که از طرف وزارت راه و ترابري فعاليت آنها مجاز شناخته شده‌است دائر بر اشتغال متقاضي در بنگاه يا مؤسسه و يا شرکتهاي مزبور به شغل رانندگي يا کمک‌ رانندگي ‌يا‌ ميهمانداري که توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده‌باشد.
2 - ارائه تعهدنامه مبني بر عدم اشتغال به شغل ديگري غير از رانندگي يا کمک‌ رانندگي ‌يا ‌ميهمانداري که توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده باشد.
3 - ارائه برگ عدم محکوميت مؤثر کيفري.
4 - ارائه برگ عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
‌تبصره 1 - صدور گذرنامه براي رانندگان يا کمک‌رانندگان ‌و‌ ميهمانداران موضوع اين قانون که داراي محکوميت مؤثر کيفري هستند ولي از تاريخ پايان محکوميت‌ايشان 2 سال گذشته باشد به شرط معيل بودن با رعايت ديگر موارد فوق مجاز مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 اين ماده، در دادگاه صالح راننده و کمک‌ راننده ‌و ميهماندار متخلف با رعايت شرايط و امکانات خاطي و‌دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مدت پنج الي ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و ‌کمک‌راننده ‌و ميهماندار ترانزيت محروم مي‌شود.
‌در صورتي که تخلف، مربوط به صدور معرفي‌نامه خلاف باشد صادرکننده معرفي‌نامه خلاف از طرف شرکت يا مؤسسه يا بنگاه موضوع بند 1 اين ماده،‌با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به مجازات تعزيري محکوم مي‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه يازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1367.10.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان