بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,090

متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت دوم

  1391/2/7
خلاصه: متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت دوم سوالات حقوق مدني توجه : در انتهاي گزينه صحيح سه ستاره (***)درج شده است
• آيين دادرسي مدني
21 – در مواردي که دادگاه دعوي معترض ثالث را وارد تشخيص مي‌دهد:

1 ) چنانچه حکم معترض‌عنه غير قابل تفکيک باشد نسبت به الغاء آن اقدام مي‌نمايد. ***
2 ) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکيک باشد نسبت به الغاء آن اقدام مي‌نمايد.
3 ) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکيک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جديد اقدام مي‌نمايد.
4 ) چنانچه حکم معترض‌عنه قابل تفکيک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جديد اقدام مي‌نمايد.


22 – زمان سپردن تامين مناسب در اجراي حکم غيابي .......... است.
1 ) زمان صدور اجراييه
2 ) زمان درخواست اجراييه
3 ) زمان اعلام ختم عمليات اجرايي
4 ) زمان شروع عمليات اجرايي***


23 – درخواست ابطال راي داور:
1 ) در صورت سپردن تامين مناسب از موجبات توقف اجراي راي داور است.
2 ) دادگاه در صورت وجود جهات قانوني ابطال – مکلف به توقف اجراي راي داور است. ***
3 ) در صورت قوي بودن دلايل خواهان و سپردن تامين مناسب از موجبات توقف اجراي راي داور است.
4 ) در صورتي که درخواست ابطال مستند به اسناد تجاري باشد دادگاه مکلف به توقف اجراي راي داور است.


24 – دادگاه بدوي در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي يک دستگاه اتومبيل به ارزش خواسته 000/000/21 ريال (بيست و يک ميليون ريال) حکم به بي‌حقي خواهان صادر مي‌نمايد:

1 ) اين حکم مطلقاً قابل فرجام نيست. ***
2 ) اين حکم پس از انقضاي مهلت تجديدنظر قابل فرجام است.
3 ) اين حکم پس از تاييد توسط دادگاه تجديدنظر استان، قابل فرجام است.
4 ) اين حکم قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت اسقاط حق تجديدنظر قابل فرجام است.


25 – در صورتي که درخواست تجديدنظر خارج از مهلت تقديم شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نشود:
1 ) دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي‌کند و اين قرار قطعي است.
2 ) دفتر دادگاه بدوي قرار رد دادخواست را صادر مي‌کند و اين قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوي است.
3 ) دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي‌کند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. ***
4 ) دفتر دادگاه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي‌کند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.


26 – کدام عبارت صحيح است؟

1 ) اموال منقول خارج از محل کار يا محل سکونت محکوم‌عليه در صورتي قابل توقيف است که دلايل و قرائن کافي بر احراز مالکيت او در دست باشد. ***
2 ) چنانچه عين محکوم‌به غيرمنقولي در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي حقي از عين يا منافع نمايد اين امر مانع عمليات اجرايي نيست.
3 ) اموال منقولي که داخل محل سکونت يا محل کار محکوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود که دلايل و قرائن کافي بر احراز مالکيت او در دست باشد.
4 ) مال منقولي که در تصرف کسي غير از محکوم‌عليه باشد در صورتي قابل توقيف نيست که متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت نمايد و دلايلي نيز ارائه نمايد.


27 – قبول يا رد درخواست دستور موقت:
1 ) قابل اعتراض، تجديدنظر و فرجام است.
2 ) فقط قبول دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.
3 ) فقط رد دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است.
4 ) قبول يا رد قابل فرجام نمي‌باشد اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي قابل اعتراض است. ***


28 – کدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادي صحيح است؟
1 ) اظهار کننده ترديد بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.
2 ) منکر اصالت سند بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد.
3 ) در صورت انکار، ارائه کننده سند عادي بايستي براي اثبات اصالت سند دليل بياورد. ***
4 ) در صورت ادعاي جعل، ارائه کننده سند بايستي براي اثبات اصالت آن دليل بياورد.


29 – چنانچه دعوايي در ديوان عالي کشور تحت رسيدگي باشد:
1 ) اگر درخواست اعاده دادرسي شود ديوان عالي کشور وفق مقررات به آن رسيدگي مي‌نمايد.
2 ) درخواست اعاده دادرسي نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زماني که در ديوان عالي کشور راي صادر نشده پذيرفته نمي‌شود.
3 ) اگر درخواست اعاده دادرسي شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع مي‌شود ولي مانع ادامه رسيدگي در ديوان عالي کشور نمي‌شود.

4 ) اگر درخواست اعاده دادرسي شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع مي‌شود و در صورت قبول درخواست، رسيدگي در ديوان تا صدور حکم متوقف مي‌شود. ***


30 – اگر دو نفر وکيل مجتمعاً وکالت را به عهده داشته باشند و يکي از آنها بدون عذر موجه در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه هم نفرستد:
1 ) دادگاه جلسه دادرسي را تجديد مي‌کند.
2 ) دادگاه با استماع مدافعات وکيل حاضر، به دعوي رسيدگي مي‌کند.
3 ) دادگاه بدون توجه به اظهارات وکيل حاضر، رسيدگي را ادامه مي‌دهد. ***
4 ) دادگاه به وکيل غايب مهلت مناسبي براي ارسال لايحه اعطا مي‌نمايد.


31 – در دعوي مطالبه مهريه:
1 ) دادگاه محل وقوع عقد نکاح صالح است.
2 ) دادگاه محل اقامت زوج صالح است.
3 ) دادگاه محل اقامت زوجه صالح است.
4 ) گزينه يک و دو صحيح است. ***

32 – در مواردي که قرار کارشناسي به تشخيص دادگاه تجديدنظر صادر مي‌شود و دادگاه نيز نمي‌تواند بدون نظر کارشناس راي صادر نمايد:

1 ) عدم پرداخت هزينه کارشناسي موجب تاييد راي بدوي به لحاظ فقد دليل مي‌شود.
2 ) عدم پرداخت هزينه کارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب توقف رسيدگي تجديدنظر مي‌شود. ***
3 ) عدم پرداخت هزينه کارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجديدنظر مي‌شود.
4 ) عدم پرداخت هزينه کارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل تجديدنظرخواه و صدور قرار رد دعوي تجديدنظر مي‌شود.


33 – چنانچه پس از ابلاغ اوراق دادرسي به خوانده در نشاني معين، خوانده نشاني خود را تغيير دهد:
1 ) خوانده مکلف است نشاني جديد خود را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و الا ابلاغ اوراق به نشاني سابق معتبر خواهد بود. ***
2 ) براي خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد خوانده ابلاغ مي‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال مي‌شود.
3 ) به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد ابلاغ مي‌شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانوني قرار رد دادخواست او صادر مي‌شود.
4 ) خواهان مکلف است تغيير نشاني را به دادگاه اطلاع دهد و الا جلسه دادرسي به دليل گواهي مامور ابلاغ مبني بر تغيير نشاني تجديد خواهد شد.


34 – چه اشخاصي را مطلقاً نمي‌توان به عنوان داور انتخاب نمود؟

1 ) مدير دفتر دادگاه***
2 ) کساني که در دعوي ذينفع باشند.
3 ) کارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان
4 ) کساني که خود يا همسرانشان وارث يکي از اصحاب دعوي باشند.


35 – مقررات آيين دادرسي مدني اقتضاي کدام يک از موارد ذيل را دارد؟
1 ) پس از ختم دادرسي دعوت از طرفين مجاز است.
2 ) پس از ختم دادرسي دادگاه مي‌تواند راي صادر کند.
3 ) پس از اعلام ختم مذاکرات، دادگاه تکليفي در صدور راي ندارد. ***

4 ) پس از ختم دادرسي، دادگاه مي‌تواند ارجاع امر به کارشناس نمايد.


36 – در ايراد امر مطروحه:

1 ) محاکم بايد هم‌عرض باشند. ***
2 ) رابطه عرضي يا طولي محاکم ارتباطي به امر مطروحه ندارد.
3 ) پرونده در دادگاهي که موخر در ثبت ارجاع است رسيدگي مي‌گردد.
4 ) تاريخ ثبت ارجاع تاثيري ندارد و بايد پرونده به دادگاه عالي ارجاع شود.


37 – هرگاه کسي مال غيرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد در دعوي مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف مشتري کدام دادگاه ذيصلاح است؟
1 ) دادگاه حوزه اقامت مشتري
2 ) دادگاه محل اقامت غاصب
3 ) دادگاه محل وقوع عقد بيع
4 ) دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول***

38 – اگر در ايران از مدرک حقانيت مکتوم محکوم‌عليه حکمي در تاريخ 23/6/1390 اطلاع حاصل شود اما آن مدرک در تاريخ 24/6/1390 واصل گردد، آخرين موعد اقدام به اعاده دادرسي ........... است.
1 ) 12/7/1390

2 ) 13/7/1390***
3 ) 14/7/1390
4 ) 15/7/1390


39 – در دعاوي مالي غيرمنقول:
1 ) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي و صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاک تقويم و پرداخت مي‌شود.
2 ) ارزش خواسته از نظر صلاحيت همان است که خواهان در دادخواست تعيين مي‌نمايد. ***
3 ) ارزش خواسته از نظر صلاحيت طبق ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه تقويم و پرداخت مي‌شود.
4 ) ارزش خواسته از نظر هزينه دادرسي همان است که خواهان در دادخواست تعيين مي‌نمايد.

40 – کدام عبارت در خصوص اوقات رسيدگي دادگاه صحيح نيست؟
1 ) رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل مي‌آيد.
2 ) در صورت تشخيص رئيس ديوان عالي کشور رسيدگي به پرونده در شعبه مرجوع‌اليه خارج از نوبت به عمل مي‌آيد.
3 ) رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي کشور در وقت فوق‌العاده به عمل مي‌آيد. ***
4 ) در صورتي که خوانده به واسطه کمي مدت نتواند در اولين جلسه دادرسي اسناد خود را حاضر نمايد و تاخير جلسه را درخواست نمايد، دادگاه در صورت احراز صحت با تعيين جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان