بسم الله
 
EN

بازدیدها: 911

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت پنجم

  1391/2/5
خلاصه: شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت پنجم
دو-درمورد املاک مشاع
هر گاه انتقال ( اعم از رسمي يا عادي ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالک مشاعي توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بيشتر نباشد اما:
الف- به ساير مالکين مشاعي دسترسي نباشد:
ب-نسبت به اقدامي که رئيس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهيا 1و 2و 3 ماده 33 آيين نامه انجام مي دهد. يا هر علت ديگري اعتراضي واصل شود رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف است. هر گاه هيأت با رسيدگي هاي لازم و از جمله تحقيق از معتمدين محل و گواهان و مطلعين و جلب نظر کارشناس يا هيأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضي را احراز نمايد بر حسب مورد تصميم لازم در مورد صدرو سند مالکيت مشاعي يا مفروزي به نام متقاضي اتخاذ خواد نمود.
تصميم به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهيهاي ثبتي آگهي نمايد.
چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود.در غير اين صورت اداره ثبت بر اساس رأي صادر شده عمليات ثبتي را دامه داده وسند مالکيت صادر مي نمايد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آيين نامه)
سه وقفيت عرصه
در صورتي که اعيان کلاص يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با رعايت شرايط زيردستور صدور سند مالکيت کلي يا جزء اعيان را با قيد اجرت زمين خواهد داد.
الف-موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولي باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده 25 آيين نامه براي جلب موافقت متولي يا اداره اوقاف هيأت از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولي باشد از اداره اوقاف دعوت مي نمايد تا در جلسه رسيدگي شرکت کرده يا نظر خود را حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دراد.
ب-رعايت مفاد وقف نامه:
ج-رعايت مصلحت موقوف عليهم:
د-درنظر گرفتن جميع جهات:
ه-تعيين اجرت زمين
هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولي باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي نمايد ت احداکثر ظرف بيست روز محل را معاينه نموده ضمن ترسيم نقشه محل مورد تصر را روي آن منعکس و پس از تعيين موقعيت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعيان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي و بخش و نحوه تصرفات با رعايت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف عليهم و اينکه اعيان احداث شده به قصد واقف نزديک است اجرت زمين را معين نمايد.( تبصره 1 ماده 25 آيين نامه)
درصورتي که مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعايت مواد 26و 27 آيين نامه نسبت به بقيه تعيين تکليف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)
چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت ياشهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي ملکي موقوفه يا دولت يا شهرداري بحو بالا و نسبت به اراضي اشخاص طبق ماده 12 آيين نامه اقدام مي شود .
در مورد فوق هيأت پس از وصول نظريه کارشناس مراتب را با ذکر اين که متقاضي مدعي است که خد و همسرش واحد مسکوني ديگري ندارد حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه( متولي اداره اوقاف دولت شهرداري) ابلاغ مي نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود در جلسه و يا ابراز نظر اقدام نمايد و تأکيد کند که عدم حضور نماينده با نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.( ماده 27 آيين نامه)
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداري
در مورد آن دسته از متقاضيان که اعيان آنها کلاً يا جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ايجاد شده است هيأت از متقاضي و مرجع ذي ربط دعوت کرده و به موضع رسيدگي مي نمايد. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخيص دهد که در خواست متقاضي منطبق با قانون بوده و صاحب حق مي باشد به شرح زير عمل مي شود:
الف-تعيين اينکه متقاضي داراي واحد مسکوني ميباشديا خير:
ب-تعيين اين که مساحت زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است يا بيتشر:
ج-انتخاب کارشناس به منظور:
ج-1-معاينه از محل مورد تقاضا و تعيين نحوه تصرفات متقاضي:
ج-2-ترسيم نقشه:
ج-3- انعکاس محل مورر تصر روي نقشه:
ج-4- تعيين موقعيت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعيان شماره فرعي و اصلي و بخش محل تصرف:
ج-5-تعيين نوعي ملک و حقوق ارتفاقي:
ج-6-تعيين قدمت اعيان و ارزش آن:
ج-7-تعيين ارزش عرصه بر اساس قيمت منطقه اي هر گاه مساحت ملک تا 250 متر مربع است و متقاضي فاقد واحد مسکوني است: يا به قيمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملک بيش از 250 متر مربع باشد)
ج-8-تعيين ارزش عرصه به قيمت عادله روز هر گاه متقاضي مالک واحد مسکوني ديگري باشد.اعم از اين که مساحت زمين 250 متر يا بيشتر و يا کمتر از اين مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف 20 روز ضمن تنظيم صورت مجلسي تظريه خود را که بايد متضمن مراتب فوق بوده و به امضاي متقاضي و حاضرين رسيده باشد به هيأت تسليم نمايد( ماده 24 و 13 آيين نامه)
د-چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي دولت يا شهرداري و قسمتي در اراضي موقوفه باشد يا اعيان مزبور قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي در اراضي اشخاص احداث شده باشد به نحوي که در مبحث مربوط به اراضي موقوفه توضيح داده شد عمل مي شود
ه-اعلام وصول نظريه کارشناس به شهرداري يا دولت: دبير هيأت حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي وصول نظريه کارشناس و نيز ادعاي متقاضي را زا حيث داشتن واحد مسکوني يا نداشتن آن به مؤسسه ذي ربط ابلاغ و تذکر مي دهد که نسبت به معرفي نماينده جهت شرکت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايد و تأکيد مي کند که عدم حضور نماينده و يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود( ماده 27 آيين نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هيأت رأي به انتقال ملک به متقاضي خواهد داد و رد مورد قيمت زمين مورد انتقال به نحو زير عمل مي کند:
1.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسکوني است و زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قيمت منطقه اي.
2.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسکوني است و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قيمت منطقه اي و بقيه به قيمت عادله روز.
3.هرگاه متقاي داراي واحد مسکوني است به قيمت عادله روز
ز-اجراي رأي هيأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجراي رأي هيأت اسنتکاف نمايد واحد ثبتي مکلف است با توجه به ماده 35 آيين نامه نسبت به اجراي رأي از طريق دفتر اسناد رسمي اقدام نمايد.


نويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان