بسم الله
 
EN

بازدیدها: 696

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت نهم

  1391/2/3
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت نهم
فصل سيزدهم
شوراي قيمومت – ترکيب

ماده 86-1- شوراي قيمومت مرکز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.
الف-اعضاء اداره کننده سرزمينهاي تحت قيمومت.
ب- آن عده از اعضايي که نامشان در ماده 23 ذکر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌دار نيستند؛ و
ج- اعضاء ديگري که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يک دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادي که لازم است براي اينکه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره کننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.
2- هر يک از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي‌نمايد.
وظايف و اختيارات
ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند:
الف- گزارش‌‌هاي را مقام اداره کننده تسليم مي‌دارد مورد بررسي قرار دهند.
ب- شکايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسيدگي نمايند.
ج- ترتيبي دهند که از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.
د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.
ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌نامه‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي – اجتماعي و آموزشي سکنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌اي از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد کرد.

راي
ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يک راي خواهد بود.
2- تصميمات شوراي قيمومت با راي اکثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.

آئين کار
ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌نمايد که ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود.
2- شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلي خود تشکيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکيل جلسات به درخواست اکثريت اعضاي شورا خواهد بود.
ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از کمک شوراي اقتصادي و اجتماعي و موسسات تخصصي در مورد اموري که مربو به هر يک از آنهاست استفاده خواهد کرد.

فصل چهاردهم
ديوان بين‌المللي دادگستري
ماده 92- ديوان بين‌المللي دادگستري رکن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست که بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفک اين منشور است انجام وظيفه مي‌کند.
ماده 93-1- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول‌کنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هستند.
2- هر کشوري که عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطي که در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نمايد.

ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي که او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.
2- هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي که بر حسب راي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممکن است در صورتيکه ضروري تشخيص دهد توصيه‌هايي نموده يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.
ماده 95- هيچيک از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي که در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.
ماده 96-1- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.
2- ساير ارکان ملل متحد و موسسات تخصصي که ممکن است احياناً چنين اجازه‌اي از مجمع عمومي تحصيل کرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.


مشاوره حقوقی رایگان