بسم الله
 
EN

بازدیدها: 827

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دهم

  1391/2/3
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دهم
ماده29
مشارکت در زندگي سياسي و عمومي
دولت هاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سيـاسـي و فرصتهايي را جهت بهره مندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين ، تضمين مي نمايند و متعهد ميگردند که :
(الف) تضمين نمايند، افراد داراي معلوليت مي توانند بطور موثر و کامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين ، مستقيما يا از طريق نمايندگاني که آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت راي دادن و برگزيده شدن ، مشارکت نمايند ، از جمله توسط:
(i) تضمين نمايند که روند ، تسهيلات و منابع راي گيري مناسب، قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گيري مي باشند;
(ii) از حق افراد داراي معلوليت جهت راي دادن بطور مخفي و بدون هراس در انتخابات و رفراندومهاي عمومي ، نامزد انتخابات شدن ، بطور موثر اداره ي را هدايت نمودن ، تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي را ايفاء نمودن و تسهيل در استفاده از فناوريهاي جديد و کمکي در صورت مقتضي را مورد حمايت قرار دهند;
(iii) بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت بعنوان راي دهندگان را تضمين نمايند و در اين جهت و در جاييکه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در راي گيري به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد;
(ب) بطور فعال محيطي را که افراد داراي معلوليت ، مي توانند بطور موثر و کامل ، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين ، در چارچوب امور عمومي مشارکت نمايند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومي ترغيب نمايند، از جمله :
( i ) مشارکت در مجمع ها و سازمانهاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و عمومي کشور ، و در فعاليتها و اداره احزاب سياسي;
( ii ) شکل دهي و عضويت سازمانهاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقه اي ، ملي و بين المللي .
ماده30
مشارکت در حيات فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش
1. دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشارکت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را برسميت مي شناسند ، و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ مي نمايند جهت اطمينان از اين که افراد داراي معلوليت :
(الف) از دسترسي به مواد فرهنگي بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
(ب) از دسترسي به برنامه هاي تلويزيوني ، فيلم ، تئاتر و ساير فعاليتهاي فرهنگي بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
(پ) از دسترسي به اماکن ويژه اجراي برنامه ها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، کتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسي به يادمانها و اماکني که از نظر ملي و فرهنگي حائز اهميت مي باشند ، برخوردار گردند.
2.دولت هاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهره گيري از تواناييهاي خلاقانه، فکري و هنري آنها نه تنها بواسطه انتفاع شخصي آنها بلکه جهت اغناي جامعه ، اتخاذ مي نمايند .
3.دولتهاي عضو ، تدابير مناسبي را منطبق بر قوانين بين المللي اتخاذ مي نمايند در جهت اطمينان از اين که حقوق مالکيت معنوي ، مانعي تبعيض آميز و يا غير منطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به مواد فرهنگي ايجاد نمي نمايند.
4.افراد داراي معلوليت ، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسايي و حمايت از هويت زباني و فرهنگي مختص به خودشان ، شامل زبان ايماء و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار مي باشند.
5.دولت هاي عضو ، با نيت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در جهت مشارکت بر مبناي برابر با سايرين در فعاليتهاي تفريحي، فراغتي و ورزشي ، تدابير مناسبي را اتخاذ مي نمايند :
(الف) مشارکت افراد داراي معلوليت را تا سرحد امکان در تمامي سطوح فعاليتهاي عمده سازي ورزشي ترغيب و ارتقاء دهند;
(ب) اطمينان حاصل نمايند که افراد داراي معلوليت ، از فرصت سامان دهي، توسعه و مشارکت در ورزشها و فعاليتهاي تفريحي ويژه معلوليت برخوردارند ، و بدين منظور ، بر مبناي برابر با سايرين ، تدارک چارچوب ، آموزش و منابع مناسب را ترغيب مي نمايند;
(پ) اطمينان حاصل نمايند، افراد داراي معلوليت از دسترسي به اماکن ورزشي، تفريحي و گردشگري برخوردار مي باشند;
(ت‌) از دسترسي کودکان داراي معلوليت برابر با ساير کودکان در مشارکت در بازي، تفريح و فعاليتهاي ورزسي و فراغتي که شامل فعاليتهاي درون نظام مدارس نيز مي شود ،اطمينان حاصل گردد ;
(ث‌) اطمينان حاصل گردد ، افراد داراي معلوليت از دسترسي به خدمات آنهايي که در سازمان دهي فعاليتهاي ورزشي ، فراغتي ، گردشگري و تفريحي درگير هستند ، برخوردار مي باشند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان