بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,005

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت پانزدهم

  1391/1/30
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت پانزدهم
دخالت شخص ثالث و قيد اقامتگاه او

بند85- در کليه اسنادي که شخص ثالث بعنوان ضمانت يا تعهد يا هر عنوان ديگي دخالت و امضاء دارد بايد محل اقامت آنها طبق ماده 17 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي قيد شود.

اصلاحي بند سيزده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

احراز تخلف متعهد سند با گواهي عادي شخص ثالث (داور)

بند86 - در موارديکه اصحاب معامله انجام تعهد يا احراز تخلف متعهد را طبق سند موکول به گواهي عادي شخص ثالث(داور) مي نمايند بايد در متن سند حق صدور اجرائيه طبق گواهي عادي براي متعهد له تصريح شود.

بند 160 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بيسواد

بند87 - اغلب مشاهده مي شود موقعي که ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمي بيسواد هستند و براي تسجيل اوراق و دفاتر و ساير اسناد بجاي امضاء ذيل آنها انگشت ميزنند اکثر قريب به اتفاق اثرات انگشت مذکور کامل و واضح گرفته نمي شود و مواقعي که ادعاي انکار و يا جعل سندي مطرح مي گردد تطبيق آثار انگشت غير ممکن و باعث تضييع حقوق اشخاص ذيحق و سوء استفاده افراد سودجو مي گردد عليهذا مقتضي است به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ نمايند که هنگام گرفتن اثر انگشت سبابه دست راست ارباب رجوع ذيل اوراقو اسناد و دفاتر به موارد زير توجه نمايند:

1-اثر انگشت کاملاً تميز و خشک باشد.

2-انگشت بقدري به جوهر استامپ آغشته گردد که پس از انگشت زدن خطوط بند اول انگشت آن بطور واضح روي اسناد منعکس شود.

3-از بکار بردن جوهر خودنويس و يا جوهر خودکار و غيره که باعث محو شدن اثر انگشت مي گردد اکيداً خودداري شود.

4-از اشخاص مزبور خواسته شود هنگام انگشت زدن انگشت خود را بطور ملايم از راست به چپ بچرخانند بنحوي که خطوط تمامي سطح سر انگشت آنها روي برگ منعکس شود.

5-محلي که روي بند بايد انگشت زده شود فاقد هرگونه نوشته و علامت گذاري و غيره باشد که بعداً با خطوط اثر انگشت تداخل ننمايد.

ادارت تشخيص هويت و پليس بين الملل در تهران و دواير شعب تشخيص هويت در شهريانيهاي شهرستانها آماده دادن هرگونه آموزش و راهنمائي در مورد مسائل مربوط به انگشت نگاري مي باشد.

اصلاحي بخشنامه 6105/10-3/9/61 سازمان ثبت و بند يازده مجموعه.


گواهي امضاء

بند88- الف : سردفتران بايد از گواهي امضاي اوراقي که متن آن به زبان خارجي است قبل از ترجمه رسمي و حصول اطلاع از مدلول آن خودداري و در صورت اخذ ترجمه رسمي عناونا آن را از قبيل (وکالت نامه- افرازنامه-دعوت نامه و غيره) در عبارت گواهي قيد و در هر مورد که گواهي امکان پذير باشد موضوع را در دفتر مربوطه ثبت و کليه تشريفات را انجام و پس از امضاء متقاضي آن ا گواهي نمايند.

ب: سردفتران بايد در موقع گواهي امضاء مفاد بند 2 از ماده 12 آئين نامه اصلاحي دفاتر اسناد رسمي مصوب 8/12/60 را رعايت نمايند.

ج: گواهي اثر انگشت افراد بيسواد بمنزله گواهي امضاست.

اصلاحي فراز ده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


گواهي سردفتران در قبال قولنامه هاي عادي

بند89- الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است.

ب: در موارديکه طرفين قولنامه عادي يا مدارک ديگري ميان خود شرط کرده باشند که در موعد معين سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد بدرخواست کتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سردفتر در زمينه علت عدم انجام معامله در نمونه اي که بضميميه اين بخشنامه صادر مي شود بلامانع خواهد بود.

اصلاحي فراز (نه) مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

نظر به اينکه با توجه به مدارک ابرازي از طرف ..........................................................مقرر بوده است که سند ............................................حاکي از (انتقال قطعي اجاره, صلح) ملک پلاک............................واقع در.............................................................................................با شرايط مذکور در آن مدارک در تاريخ............................... در اين دفترخانه به ثبت برسد از آنجاکه سند مذکور بعلت (علت بطور صريح و دقيق نوشته شود).....................................................تا آخر وقت اداري روز............................. ثبت نشده است. به تقاضاي آقاي/خانم ...................................و بر اساس دستور شماره.................... اين گواهي از طرف اينجانب ..................................سردفتر/کفيل دفتر تنظيم و بنامبرده تسليم گرديد.

سردفتر/ کفيل دفتر


مهر و امضاء

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان