بسم الله
 
EN

بازدیدها: 620

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت چهاردهم

  1391/1/30
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت چهاردهم
باب ششم
‌درخواست رسيدگي فرجامي
‌ماده 268 - از احکام ديوان تجديد نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامي و تکاليف نظامي نباشد با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌مي‌توان فقط براي يک نوبت درخواست رسيدگي فرجامي نمود.
‌ماده 269 - موارد درخواست رسيدگي فرجامي به شرح پايين است:
1 - در صورت نقض قوانين موضوعه راجع به بزه و کيفر آن.
2 - در موارد عدم رعايت اصول و قوانين دادرسي کيفري در صورتي که عدم رعايت قوانين مذکور به اندازه اهميت داشته باشد که در حکم دادگاه‌مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانوني بيندازد.
‌ماده 270 - اشخاص نامبرده پايين حق درخواست رسيدگي فرجامي دارند:
1 - محکوم‌عليه کيفري.
2 - دادستان ارتش.
‌ماده 271 - درخواست رسيدگي فرجامي با رعايت شرايط مذکوره در مواد قبل به دفتر اداره دادرسي ارتش و يا به دفتر دادگاهي که حکم را صادر‌نموده است داده مي‌شود تا به وسيله اداره دادرسي ارتش به پيوست پرونده مربوطه به دفتر ديوان کشور فرستاده شود.
‌ماده 272 - مهلت درخواست رسيدگي فرجامي ده روز است و ابتداي آن از تاريخ اعلام رأي دادگاه محسوب مي‌شود.
‌ماده 273 - هر يک از اصحاب دعوي که درخواست رسيدگي فرجامي مي‌نمايد بايستي تمام دلائل حقانيت خود را کتباً توضيح داده و به طريقي که‌در ماده 271 قيد شده است تقديم دارد و بايستي مباني قانوني و مورد شکايت توضيح شده و تصريح شود که از چه جهت درخواست رسيدگي فرجامي‌به عمل آمده و حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاريخي صادر گرديده است.
‌ماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامي به دفتر ديوان کشور مطابق ترتيبي که در قانون آيين دادرسي کيفري مقرر شده است رفتار خواهد شد.
‌ماده 275 - در صورتي که ديوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نمايد بدون داخل شدن به ماهيت دعوي موضوع را به دادگاه ديگري که در‌عرض دادگاهي که حکم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.
‌ماده 276 - در صورت نقض حکم و ارجاع به دادگاه ديگر حکمي که در رسيدگي ثانوي از آن دادگاه (‌ديوان تجديد نظر) صادر مي‌شود قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 277 - در مواردي که بين دادگاه‌هاي نظامي و دادگاه‌هاي دادگستري يا بين بازپرس‌هاي نظامي و بازپرسهاي دادگستري راجع به صلاحيت‌اختلاف عقيده حاصل شود رفع اختلاف و تشخيص صلاحيت با ديوان کشور خواهد بود.
‌ماده 278 - در مورد ماده قبل ديوان کشور در صورت احتياج توضيحات لازم از اداره دادرسي ارتش خواسته و پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر‌مي‌نمايد.
‌باب هفتم
‌درخواست اعاده دادرسي
‌ماده 279 - در موارد مشروحه پايين ممکن است نسبت به احکام قطعي ديوانهاي حرب و تجديد نظر به نفع شخص محکوم درخواست اعاده‌دادرسي نمود:
1 - وقتي که پس از محکوميت شخصي به علت جنحه يا جنايت شخص ديگري هم به اتهام همان جنحه يا جنايت محکوم گردد و تناقض بين اين‌دو محکوميت دليل بر برائت يکي از محکومين باشد.
2 - هر گاه شخصي به اتهام ارتکاب قتلي محکوم شده باشد و بعد معلوم شود کسي که مقتول فرض شده زنده است.
3 - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد يا گواهي گواه‌ها که مدرک حکم محکوميت بوده ساختگي يا کذب بوده است.
4 - در صورتي که پس از محکوميت امري رخ داده يا کشف شود و يا اسنادي ارائه گردد که در اثناء دادرسي مجهول بوده و بر طبق آنها بي‌تقصيري‌محکوم به اثبات برسد.
‌ماده 280 - اشخاصي که حق درخواست اعاده دادرسي را دارند به شرح پايين مي‌باشند:
1 - شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه يا اشخاصي که از طرف او مأموريت مخصوص داشته‌اند
به طريقي که در آيين دادرسي کيفري مقرر‌است.
2 - دادستان ارتش رأساً و يا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده.
‌ماده 281 - درخواست اعاده دادرسي پس از تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده به ديوان کشور داده مي‌شود و ديوان نامبرده درخواست و مدارک‌مربوطه پيوست به آن را مورد رسيدگي قرار داده هر گاه درخواست اعاده دادرسي را نظر به دلائل و اوضاع و احوال موجه دانست قراري مبني بر قبول‌درخواست اعاده دادرسي صادر و رسيدگي موضوع را به دادگاه نظامي ديگري غير از دادگاه اول ارجاع خواهد نمود و رسيدگي ثانوي تابع همان مقررات‌و اصولي است که براي دادرسي امور کيفري مقرر است.
‌ماده 282 - در صورتي که ديوان کشور درخواست اعاده دادرسي را موجه و قانوني تشخيص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان